Publisert 03.07.2018

Kommunestyret behandlet sak 10/18, «Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm», den 02.05.2018. Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen. Samtidig skal det sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen.

Publisert 02.07.2018
Kulturminneforsidebilde

Strand kommunes første kulturminneplan legges nå ut på høring. Et stort arbeid er lagt ned av en gruppe sammensatt av administrativt ansatte og historisk interesserte innbyggere i kommunen. Vi ser nå fram til å høre innspillene fra enda flere.

Publisert 14.03.2018
Oppvekst i strand 1

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Publisert 02.08.2017
Planavgrensning

 

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram
 

Strand kommune har startet arbeid med kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Kommunedelplanen omfatter et større område mellom Tau og Alsvik, utover selve næringsområdet i Nordmarka. Se planavgrensning over.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 22.12.2016
Planstategi

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljeregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 03.03.2016

Søknad om oppdrett av marine arter ved Strand videregående skole i Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Rogaland fylkeskommune har søkt om landbasert oppdrett av marine arter i en ny akvahall ved Strand videregående skole. Fiskeoppdrett vil inngå i en ny studielinje (blå linje) ved skolen.

Publisert 16.02.2016
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljeplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Publisert 07.10.2015
Kart.jpg

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Publisert 11.09.2015

Detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plannummer: 1130201510

Planområdet omfatter eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering, i tillegg til tilgrensende travbane. Tilleggsareal ned mot riksvegen er tatt med for å vurdere den trafikale atkomstsituasjonen.  

Publisert 29.06.2015
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

 

Strand kommune har lagt forslag til detaljregulering for Tau sentrum vest ut til offentlig ettersyn.

Publisert 18.06.2015

Offentlig ettersyn av reguleringsforslag for Heimlundtunet, plan 1130201410.

Publisert 18.06.2015

Offentlig ettersyn av reguleringsforslag for Krogevoll, plan 1130201311 Krogevoll

Publisert 28.04.2015
Flyfoto.JPG

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det settes i gang med Plan 1130201506 Detaljregulering for Solvik Panorama.

Publisert 23.04.2015

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.

Publisert 26.03.2015
Oversikt Liarvatnet

Offentlig ettersyn av plan for hytter ved Liarvatnet, plan 1130201302 Tibergstrand

 

Publisert 26.03.2015
1130201503 Oversikt Skarbekken

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201503: Skarbekken del B2 og plan 1130201504: Skarbekken del B4

 

Publisert 26.03.2015
Oversiktkart

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201505 Detaljregulering for Gnr.44 Bnr.23 med flere, Nedre Barkvedvegen

 

Publisert 20.02.2015
Oversiktsillustrasjon.jpg

Strand kommunestyre har godkjent detaljplan for Klippen. Se vedlagt plankart og bestemmelser.

Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg med tilhørende anlegg. I tillegg omfattes Klippens eksisterende forsamlingslokale og barnehage i planen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker.

Eventuell klage sendes til Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland.
e-post: postmottak@strand.kommune.no

 

Publisert 19.02.2015
Bilde Kvalvåg.JPG

SK Langeland as varsler på vegne av grunneier på Gnr. 61/2 i Strand kommune oppstart av plan 1130201412 på eiendom Gnr 61/2 ++,  som det fremgår i vedlagte annonse.