Publisert 18.06.2020

Mowi ASA søkjer om løyve jf akvakulturloven til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks ved Kjølevikneset i Fognafjorden.

 

 

Publisert 29.01.2020

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Dalen i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland i Rogaland fylke.

Publisert 01.10.2019

Strand kommune igangsatte arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel høsten 2017. Planen ble endelig godkjent i kommunestyre august 2019, jfr. KOM-60/19.

 

Publisert 25.06.2019

Strand kommune utviklet en helse og omsorgsplan. Planen har vært i en førstegangsbehandling i Levekårsutvalg og legges nå ut for høring til kommunens innbyggerne og aktuelle lag og foreninger med frist 27. september 2019.

 

Publisert 26.03.2019

Strand kommune har en rekke tilskuddsordninger som frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Disse er nå revidert og Strand kommunestyre har vedtatt at de skal sendes på høring til kommunens frivillige lag og organisasjoner. Høringsfristen er satt til 12.04

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201801, Detaljregulering for Dalen steinbrudd til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201707, Detaljregulering for boligområde Kvednanesvegen 75 til offentlig ettersyn fram til 5. november 2018.

Publisert 14.03.2018
Illustrasjon av barn

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Publisert 07.10.2015

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Publisert 23.04.2015

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.

Publisert 26.03.2015

Offentlig ettersyn av plan for hytter ved Liarvatnet, plan 1130201302 Tibergstrand

 

Publisert 26.03.2015

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201503: Skarbekken del B2 og plan 1130201504: Skarbekken del B4

 

Publisert 26.03.2015

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201505 Detaljregulering for Gnr.44 Bnr.23 med flere, Nedre Barkvedvegen

 

Publisert 19.02.2015

SK Langeland as varsler på vegne av grunneier på Gnr. 61/2 i Strand kommune oppstart av plan 1130201412 på eiendom Gnr 61/2 ++,  som det fremgår i vedlagte annonse.

 

 

Publisert 16.02.2015

Link Arkitektur AS har varslet oppstart av plan 1130201501 detaljregulering for Tau sentrum vest som det fremgår av vedlagte kart og annonse. 

Publisert 13.02.2015

 Detaljregulering for Fiskå industriområde er lagt ut til offentlig høring.

 

Publisert 16.01.2015

SK Langeland as har varslet oppstart av detaljplan 1130201411 Ådnanes hyttefelt som det fremgår av vedlagte annonse.

 

Publisert 18.12.2014

Planen omfatter en del av gn 63/55 og enkelte eksisterende hytteeiendommer mellom Idsevegen og Nordledvegen på Idse. Området foreslås regulert til hytteformål med tre eksisterende og seks nye hytter.

Publisert 18.12.2014

 SK Langeland as har varslet oppstart av plan 1130201408 småbåtanlegg på Tungland som det fremgår av vedlagte annonse.

Publisert 26.11.2014

Strand kommune har lagt forslag til detaljreguleringsplan for nytt skolebygg på Klippen til offentlig ettersyn. Klippens eksisterende lokaler omfattes også av planen.