Publisert 20.09.2018
Dalen steinbrudd

Strand kommune har lagt ut plan 1130201801, Detaljregulering for Dalen steinbrudd til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Publisert 20.09.2018
kvednaneset 75

Strand kommune har lagt ut plan 1130201707, Detaljregulering for boligområde Kvednanesvegen 75 til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Publisert 03.07.2018

Kommunestyret behandlet sak 10/18, «Regler for bruk av Jørpelandsholmen til kulturarrangement mm», den 02.05.2018. Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted på Jørpelandsholmen. Samtidig skal det sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse eller medfører unødvendig hinder for den faste virksomheten som foregår på holmen.

Publisert 02.07.2018
Kulturminneforsidebilde

Strand kommunes første kulturminneplan legges nå ut på høring. Et stort arbeid er lagt ned av en gruppe sammensatt av administrativt ansatte og historisk interesserte innbyggere i kommunen. Vi ser nå fram til å høre innspillene fra enda flere.

Publisert 14.03.2018
Oppvekst i strand 1

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Publisert 22.12.2016
Planstategi

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Publisert 07.10.2015
Kart.jpg

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Publisert 23.04.2015

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.

Publisert 26.03.2015
Oversikt Liarvatnet

Offentlig ettersyn av plan for hytter ved Liarvatnet, plan 1130201302 Tibergstrand

 

Publisert 26.03.2015
1130201503 Oversikt Skarbekken

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201503: Skarbekken del B2 og plan 1130201504: Skarbekken del B4

 

Publisert 26.03.2015
Oversiktkart

Oppstart av reguleringsarbeid, plan 1130201505 Detaljregulering for Gnr.44 Bnr.23 med flere, Nedre Barkvedvegen

 

Publisert 19.02.2015
Bilde Kvalvåg.JPG

SK Langeland as varsler på vegne av grunneier på Gnr. 61/2 i Strand kommune oppstart av plan 1130201412 på eiendom Gnr 61/2 ++,  som det fremgår i vedlagte annonse.

 

 

Publisert 16.02.2015
Oppstart Tau S vest.JPG

Link Arkitektur AS har varslet oppstart av plan 1130201501 detaljregulering for Tau sentrum vest som det fremgår av vedlagte kart og annonse. 

Publisert 13.02.2015
illustrasjon Fiskå industriområde

 Detaljregulering for Fiskå industriområde er lagt ut til offentlig høring.

 

Publisert 16.01.2015
Flybilde Ådnanes

SK Langeland as har varslet oppstart av detaljplan 1130201411 Ådnanes hyttefelt som det fremgår av vedlagte annonse.

 

Publisert 18.12.2014

Planen omfatter en del av gn 63/55 og enkelte eksisterende hytteeiendommer mellom Idsevegen og Nordledvegen på Idse. Området foreslås regulert til hytteformål med tre eksisterende og seks nye hytter.

Publisert 18.12.2014

 SK Langeland as har varslet oppstart av plan 1130201408 småbåtanlegg på Tungland som det fremgår av vedlagte annonse.

Publisert 26.11.2014
Oversiktsillustrasjon.jpg

Strand kommune har lagt forslag til detaljreguleringsplan for nytt skolebygg på Klippen til offentlig ettersyn. Klippens eksisterende lokaler omfattes også av planen.

Publisert 30.10.2014
Taumarka 2 B2 Bilde.jpg

 

Strand kommune har lagt forslag til et mindre boligområde ved Tauramarkvegen ut til offentlig ettersyn frem til 15.12.14.

Publisert 07.10.2014
Nordmarka planavgrensning.jpg

 

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områdeplan for Nordmarka næringspark, plannr. 1130201403