Publisert 12.12.2022
Flyfoto som viser deler av Idse og eksisterende oppdrettsanlegg

 

Bremnes Seashore AS søker om tillatelse til anleggsendring på lokalitet nr. 13220 Kalhag i Strand kommune.

Publisert 09.12.2022
Arealplan2016

I Strand kommune har vi litt over 300 gjeldende arealplaner. De aller fleste boligfelt og næringsareal og Landbruks-, natur- og friluftsområdeområder inngår i en arealplan eller en kommuneplan.

Publisert 12.09.2022

Strand kommune er nå i gang med revidering av næringsplan, kulturplan og reiselivsplan, og vi ønsker dine innspill. Planene skal til politisk behandling i starten av 2023.

Publisert 10.06.2022

Du ser det ikke før du tror det. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2026 er første utkast til revidert handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Strand kommune. Levekårsutvalget sender nå ut planen på høring. Frist for innspill er 23.9.22.

Publisert 09.12.2021

Stangeland Maskin AS søker om utslippstillatelse for Dalen pukkverk i Strand kommune. Det søkes om utslipp av overvann fra steinbrudd og sandtak til Dalavatnet, utslipp av prosessvann til Dalavatnet samt utslipp av støv og støy.  Statsforvalteren ber om opplysninger om spesielle lokale forhold, naboer m.v. som det bør tas hensyn til ved saksbehandling av søknaden. 

Publisert 07.12.2021

Ny renovasjonsforskrift for kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal er lagt ut på høring.

Publisert 21.06.2021

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Geir Hiim om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 til utfylling i sjø ved eiendom 42/8 i Strand kommune.

Publisert 17.02.2021

Brødrene Nordbø AS søker om tillatelse til å etablere landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt på Fiskå i Strand kommune, jfr. akvakulturloven.

Publisert 18.11.2020

Sterling White Halibut AS søker om løyve jf akvakulturloven, til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av kveite ved Kvera.

Publisert 16.11.2020

Bremnes Seashore AS søkjer om løyve til å endre anleggskonfigurasjonen for lokaliteten 33797 Hidlekjerringa vest for Tau.

Publisert 05.10.2020

Strand kommune har lagt forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høring, jfr. vedtak i kommunestyret 30 . september i sak KOM-082/20.

Publisert 18.06.2020

Mowi ASA søkjer om løyve jf akvakulturloven til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks ved Kjølevikneset i Fognafjorden.

 

 

Publisert 01.10.2019

Strand kommune igangsatte arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel høsten 2017. Planen ble endelig godkjent i kommunestyre august 2019, jfr. KOM-60/19.

 

Publisert 26.03.2019

Strand kommune har en rekke tilskuddsordninger som frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Disse er nå revidert og Strand kommunestyre har vedtatt at de skal sendes på høring til kommunens frivillige lag og organisasjoner. Høringsfristen er satt til 12.04

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201801, Detaljregulering for Dalen steinbrudd til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201707, Detaljregulering for boligområde Kvednanesvegen 75 til offentlig ettersyn fram til 5. november 2018.