Publisert 01.10.2021

Alle skal bo trivelig, trygt og godt – boligsosial handlingsplan 2021-2026 er forslag til boligsosial handlingsplan for Strand kommune. Levekårsutvalget sender nå ut planen på høring.

Publisert 21.06.2021

Etablering av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets Fiskå industriområde.

Norsk Skogsmelasse AS har søkt Statsforvaltaren i Rogaland om utsleppsløyve etter forureiningslova for nytt anlegg på gnr. 7 bnr. 5 i Strand kommune.

 

 

 

 

 

Publisert 21.06.2021

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Geir Hiim om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 til utfylling i sjø ved eiendom 42/8 i Strand kommune.

Publisert 11.06.2021

Strand kommune har lagt forslag til plan for omsorgsbygg for eldre 2021-2024 ut på høring, jfr. vedtak i sak 30/21 i levekårsutvalget 8. juni 2021.

Publisert 17.02.2021

Brødrene Nordbø AS søker om tillatelse til å etablere landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt på Fiskå i Strand kommune, jfr. akvakulturloven.

Publisert 11.02.2021

Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel 2023-2035 og høring av forslag til planprogram.

 

Publisert 18.11.2020

Sterling White Halibut AS søker om løyve jf akvakulturloven, til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av kveite ved Kvera.

Publisert 16.11.2020

Bremnes Seashore AS søkjer om løyve til å endre anleggskonfigurasjonen for lokaliteten 33797 Hidlekjerringa vest for Tau.

Publisert 05.10.2020

Strand kommune har lagt forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høring, jfr. vedtak i kommunestyret 30 . september i sak KOM-082/20.

Publisert 18.06.2020

Mowi ASA søkjer om løyve jf akvakulturloven til etablering av ny oppdrettslokalitet for produksjon av laks ved Kjølevikneset i Fognafjorden.

 

 

Publisert 29.01.2020

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Dalen i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland i Rogaland fylke.

Publisert 01.10.2019

Strand kommune igangsatte arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel høsten 2017. Planen ble endelig godkjent i kommunestyre august 2019, jfr. KOM-60/19.

 

Publisert 25.06.2019

Strand kommune utviklet en helse og omsorgsplan. Planen har vært i en førstegangsbehandling i Levekårsutvalg og legges nå ut for høring til kommunens innbyggerne og aktuelle lag og foreninger med frist 27. september 2019.

 

Publisert 26.03.2019

Strand kommune har en rekke tilskuddsordninger som frivillige lag og organisasjoner kan søke på. Disse er nå revidert og Strand kommunestyre har vedtatt at de skal sendes på høring til kommunens frivillige lag og organisasjoner. Høringsfristen er satt til 12.04

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201801, Detaljregulering for Dalen steinbrudd til offentlig ettersyn fram til 5.november 2018.

Publisert 20.09.2018

Strand kommune har lagt ut plan 1130201707, Detaljregulering for boligområde Kvednanesvegen 75 til offentlig ettersyn fram til 5. november 2018.

Publisert 14.03.2018
Illustrasjon av barn

Trivsel i fokus – Oppvekst i Strand 2018-2030 er forslag til en helhetlig

plan for barn og unges oppvekst i Strand

kommune. Planen legges nå ut på høring.

Publisert 07.10.2015

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Publisert 23.04.2015

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.