Publisert 06.04.2017

Stortinget vedtok 13.juni 2016 lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Publisert 25.01.2017

Alliance arkitekter gir på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i gang for Plan 1130201607 "Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum"

Publisert 22.12.2016
Planstategi

Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi 2016-2020. .

 

Publisert 24.11.2016
1130201602 Detaljeplan for skoleområdet og Krossvatnet - varsling

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulerings for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, plan 1130201602

 

Publisert 15.11.2016
1130201314 RV 13 dagsone Solbakk - oversikt

Strand kommune har lagt ut Plan 1130201314 for Ryfasts dagsone på Solbakk inklusiv Solbakk båthavn til nytt offentlig ettersyn

 

Publisert 28.10.2016

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for næring og deponi på Vastveit, plan nr. 1130 2016 03

Publisert 04.10.2016
1130201602 Krossvatnet oversikt

Strand kommune varsler om ny detaljeregulering for skoleområdet på Tau og Krossvatnet, Plan 1130201602 

Publisert 23.03.2016
Planavgrensning

 

Oppstart av kommunedelplan og høring av planprogram
 

Strand kommune har startet arbeid med kommunedelplan for Nordmarka 2016-2050.

Kommunedelplanen omfatter et større område mellom Tau og Alsvik, utover selve næringsområdet i Nordmarka. Se planavgrensning over.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 21.03.2016

Godkjent detaljeregulering 1130201502 Storevikhammeren.

Strand kommune har godkjent reguleringsplan for inntil 34 boliger på Gnr 53 Bnr 180 mellom Ryfylkevegen og Jøssangvegen.

 

 

Publisert 18.03.2016
1130201210 Jørpeland sentrum

Strand kommunestyre godkjente områderegulering for Jørpeland sentrum, plan 1130201210, 24.02.16 

Publisert 03.03.2016

Søknad om oppdrett av marine arter ved Strand videregående skole i Strand kommune er lagt ut til offentlig ettersyn.
 

Rogaland fylkeskommune har søkt om landbasert oppdrett av marine arter i en ny akvahall ved Strand videregående skole. Fiskeoppdrett vil inngå i en ny studielinje (blå linje) ved skolen.

Publisert 16.02.2016
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

Strand kommunestyre har godkjent ovennevnte detaljeplan på Tau den 16.12.2015 i sak 077/15.

Publisert 07.10.2015
Kart.jpg

Statens vegvesen har lagt forslag til kommunedelplan for rassikring av deler av rv 13 ut til offentlig ettersyn. Planen skal fastsette trase for rassikret veg. Deler av fremtidig tunnel ligger i Strand kommune.

Publisert 11.09.2015

Detaljregulering for skoleområdet Jørpeland, plannummer: 1130201510

Planområdet omfatter eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering, i tillegg til tilgrensende travbane. Tilleggsareal ned mot riksvegen er tatt med for å vurdere den trafikale atkomstsituasjonen.  

Publisert 29.06.2015
Tau sentrum vest illustrasjon.JPG

 

Strand kommune har lagt forslag til detaljregulering for Tau sentrum vest ut til offentlig ettersyn.

Publisert 18.06.2015

Offentlig ettersyn av reguleringsforslag for Heimlundtunet, plan 1130201410.

Publisert 18.06.2015

Offentlig ettersyn av reguleringsforslag for Krogevoll, plan 1130201311 Krogevoll

Publisert 28.04.2015
Flyfoto.JPG

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det settes i gang med Plan 1130201506 Detaljregulering for Solvik Panorama.

Publisert 23.04.2015

Nytt offentlig ettersyn: Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Fiskånå og Skulebekken.

Publisert 26.03.2015
Oversikt Liarvatnet

Offentlig ettersyn av plan for hytter ved Liarvatnet, plan 1130201302 Tibergstrand

 

Fant du det du lette etter?