Publisert 30.10.2014

 

Strand kommune har lagt forslag til et mindre boligområde ved Tauramarkvegen ut til offentlig ettersyn frem til 15.12.14.

Publisert 07.10.2014

 

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områdeplan for Nordmarka næringspark, plannr. 1130201403

Publisert 30.09.2014

Rv 13 Rassikring Melkeråna – Årdal. Oppstart av planarbeid og offentlig høring av forslag til planprogram.

Statens vegvesen har kunngjort oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 13 fra Melkeråna til Årdal i Hjelmeland slik det fremgår av vedlagte dokumenter (PDF, 5 MB).

Publisert 22.09.2014
Flybilde av Vosterkrossen

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Vosterkrossen.

Publisert 15.08.2014

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Klippen gnr./bnr. 44/640 m.fl. , Fjelde. Formålet med planen er å legge til rette for nytt skolebygg. Se vedlagte annonse fra Arkitektkontoret Vest AS.

 

 

Publisert 10.06.2014

 Plan 1130201310 Detaljregulering for boligområde mellom Skulebekken og Fiskånå

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en samlet plan for bolig, vegsystem og lekeplasser innenfor planområdet. Det legges til rette for å ivareta eksiterende småhusbegyggelse og planen vil vise tomteinndeling og byggegrenser.

Publisert 11.04.2014

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for område ved Kjeksevåg plan 1130201402 Hytter på del av 63/55, slik det fremgår av vedlagt annonse. 

Publisert 24.02.2014

Det er utarbeida revidert Landbruksplan for Strand 2014 – 2022.

Publisert 06.12.2013

Planen tilrettlegger for forretningsbygg, parkeringsareal og offentlig veg med tilhørende funksjoner i Jørpeland Sentrum. 

Publisert 06.12.2013

Planen tilrettelegger for bolig, område for tjenesteyting, kurssted, småbåtanlegg, veg med tilhørende funksjoner. I tillegg inngår eksisterende boliger og fritidsboliger i planen.

(Se vedlagte plandokument)

Publisert 04.11.2013

Planen omfatter 5 nye fritidsboliger i tillegg til de 4 eksisterende på gn 63/111. planen omfatter i tillegg adkomstveg, felles parkeringsplass, felles småbåthavn, eksisterende og nytt naust og boder samt friluftsområder.

 

 

Publisert 02.09.2013

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, gn 3/2

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for et område på Krogevoll slik det fremgår av vedlagte annonse.

 

Publisert 07.06.2013

Det er igangsatt reguleringsarbeid for nytt boligområde på Gnr.43 Bnr.13 mfl på Barkved. Se vedlagt annonse fra Jærconsult.

 
Publisert 14.05.2013

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for et hytteområde i Kjeksevåg på Idse

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for et område på Idse slik det fremgår av vedlagte annonse.

 

Publisert 14.05.2013

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for utvidelse av hytteområde på Idsal

 

Publisert 12.04.2013

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for veg på Idse slik det fremgår av vedlagte annonse.

Publisert 28.01.2013

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ”Fjordhagen” i Vervik.

Se vedlagte annonse fra Skagenarkitektene.

 

Publisert 15.01.2013

 

Strand kommune har godkjent reguleringsplan 10-19 for Skjersvik boligfelt. Planen omfatter nåværende reguleringsplan hvor det er gjort enkelte endringer samt utvidelse av boligområdet mot vest.

 

Publisert 21.12.2012
Planstrategi 2012 - 2015

Strand kommune vedtok planstrategi for Strand kommune 2012 – 2015 i møtet 12.12.2012 i sak 69/12. Forslaget var ute på høring i perioden 16.10.2012 – 19.11.2012. Strand kommune mener planstrategien bidrar til å møte de utfordringene kommunen står ovenfor i denne valgperioden.

Publisert 22.10.2012
Planstrategi 2012 - 2015

Strand kommune har sendt forslag til planstrategi 2012 - 2015 til høring. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven av 2008. Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i lys av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står ovenfor, for å legge til rette for en positiv samfunnsutvikling. Planstrategien tar også stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres i denne valgperioden, eller videreføres uten endringer. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en planstrategi.