Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Geir Hiim om tillatelse etter forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 til utfylling i sjø ved eiendom 42/8 i Strand kommune.

Formålet med tiltaket er opparbeidelse av landareal der det skal bygges fritidsboliger. Det er ikke registrert naturtyper i tiltaksområde, men på Barkaneset er det registrert observasjoner av truede og sårbare fuglearter, og hele området er registrert som gytefelt for torsk.

Uttalelser fra interesserte sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller e-post innen 4 uker fra utleggingstidspunkt.

428 428 Offentlig høring - søknad om utfylling, mudr (PDF, 222 kB)

Søknadsdokumenter (PDF, 10 MB)