Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Søknad om etablering av landbasert akvakulturanlegg – Fiskå industriområde

Brødrene Nordbø AS søker om tillatelse til å etablere landbasert oppdrettsanlegg for produksjon av postsmolt på Fiskå i Strand kommune, jfr. akvakulturloven.

Det søkes om en årlig produksjon på 15 000 tonn. Det skal benyttes RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System) og vannbehov skal dekkes med tilførsel av sjøvann via avsaltings- og renseanlegg. Arealet anlegget søkes etablert på er avsatt til industri i gjeldende kommuneplan.

Konsesjonsbehandlingen blir gjennomført av Rogaland Fylkeskommune, Næringsavdelingen. Kommunen er uttaleinstans etter plan- og bygningsloven.

Merknader til søknaden sendes til Strand kommune, Pb 115, 4126 Jørpeland eller til postmottak@strand.kommune.no innen 16. mars 2021.

Nedenfor finnes aktuelle dokumenter knyttet til søknaden.

Kommunal høring - søknad om etablering av landbasert (PDF, 149 kB)
8a Rapport forundersøkelse Fiskå (PDF, 7 MB)
2 Prosjektbeskrivelse Fiskå (PDF, 4 MB)
7 IK-system (PDF, 335 kB)
3a Strømmålinger Fiskå Mølle (PDF, 6 MB)
5 Beredskapsplan (PDF, 339 kB)
4c Anleggsskisse (PDF, 47 kB)
4d Bunntopografi Fiskå (PDF, 474 kB)
3b Notat modellering av utslipp (PDF, 3 MB)
4e Sjøkart (PDF, 485 kB)
4g Strømmåler plassering (PDF, 70 kB)
8 Rapport resipient (PDF, 2 MB)
Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert (PDF, 209 kB)
4a Arealplankart Fiskå (PDF, 3 MB)
9c Faktaark Årdalsfjord Indre (PDF, 2 MB)