Publisert 07.05.2021

Strand kommune varsler om mindre endring av detaljregulering for delfeltene B9 og S14, Jørpeland sentrum, plan 1130201905

Publisert 15.04.2021

 Strand kommune ved plan- og forvaltning fremmer forslag til mindre endring av felt o_F8 Rosehagen i områderegulering for Jørpeland setrum, plan 1130201210

Formålet med endringen er å regulere «Direktørboligen» og Villa Rosehagen» til sentrumsformål, samt utvide hensynssonen H570_ i gjeldende regulering, til også å omfatte areal rundt «Direktørboligen». Endringen i gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum, omfatter både plankartet og tilhørende bestemmelser.

Publisert 07.04.2021

Plan 1130202010 Detaljregulering Testområde for undervannsteknologi i Nordmarka ligger til offentlig ettersyn 07.04– 19.05.2021.

Publisert 09.02.2021

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for Solheim på Idse til offentlig ettersyn.

 

 

 

Publisert 29.12.2020

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde til offentlig ettersyn.

Publisert 15.12.2020

Strand kommune legger ut plan 1130202004, detaljeplan for justering av ny gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønnevoll.

Publisert 14.12.2020

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka, plan 1130202010

Plangrense er vist på kartutsnitt under.

  

Publisert 07.12.2020

 I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, varsler Strand kommune om igangsettelse om mindre endring for plan-id 1130201210-M1, felt B15 («Svenskebyen») i Strand kommune.

Publisert 20.11.2020

Fiskå Mølle i Strand kommune har utvidet sitt industriområde med cirka 70 mål. Det foreligger nå et ønske om etablering av et hydrogenproduksjons- og bunkringsanlegg nord på tomten i området FI 7, helt nord / vest på Fiskå Industriområde.

Publisert 07.07.2020

Strand kommune har lagt forslag til detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl. plan 1130201905 til offentlig ettersyn i tiden 08.07.20 til 02.09.20

Publisert 23.06.2020

Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid for detaljregulering på gang- og sykkelveg langs FV 523 fra Solbakk til Grønevoll.

Dette varselet er gitt i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan, se plan- og bygningsloven § 12-3. Strand kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. Prosjektet er en mindre justering av allerede regulert gang- og sykkelveg, og Strand kommune som planmyndighet anser at endringene ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Publisert 19.06.2020

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv 13 – Kraftstasjonen – plan 1130201708 – til offentlig ettersyn i tiden 17.06.20 – 29.07.20.

Publisert 19.06.2020

 Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Grødem steinbrott – plan 1130201911 – til offentlig ettersyn fra 19.06.2020 til 21.08.2020

Publisert 22.04.2020

 Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for delfeltene B9 og S14 i Jørpeland sentrum – plan 1130201905 – til offentlig ettersyn

Publisert 30.03.2020

I henhold til plan- og bygningsloven, §12-8 gjøres det kjent at det er startet opp detaljregulering på gnr. 63 bnr. 37, 300 - 303, Solheim, Idse, Strand kommune.

Publisert 09.03.2020

 Ny områdeplan for Skarbekken, plan 1130201904 ligger ute til offentlig ettersyn fra 9. mars til 24 april 2010.

Publisert 19.11.2019

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 2/1 og 3 i Strand kommune.
 
Morten Espedal er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Publisert 12.09.2019

Detaljregulering for Ugeli, plan 1130201902 ligger ute til offentlig ettersyn fra 11 september til 23 oktober 2019.

Publisert 12.09.2019

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Ryfylke Trelast AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Kalveheien, Vostervegen 160 på Tau ved Vostervatnet, i Strand kommune.

Ryfylke Trelast AS og Stav Arkitekter AS er engasjerte på vegne av hjemmelshaver

Publisert 01.07.2019

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Jørpelandsvågen, plannummer 1130201903