Publisert 29.11.2022

Plan 1130202201 Detaljregulering for deler av Tangane hytteområde på Idse ligger til offentlig ettersyn 22.11.2022-11.01.2023.

Publisert 22.11.2022
Plan 1130202003 Detaljregulering for havn på Lemnesneset i Nordmarka ligger til offentlig ettersyn 22.11.2022– 06.01.2023.

Plan 1130202003 Detaljregulering for havn på Lemensneset i Nordmarka ligger til offentlig ettersyn 22.11.2022– 06.01.2023.
 

Publisert 10.06.2022


 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Vial AS på vegne av Yellow Invest AS om oppstart av detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr. 42/24, Tveitavikvegen. Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Publisert 13.05.2022

Formålet med planen er å legge til rette for 4 nye fritidsboliger på eiendommen. Fritidsboligene skal ha veiadkomst fra privat vei med avkjøring fra Tanganevegen, samt avsatt nødvendig parkeringsareal. Det er planlagt å utvide molo/småbåtanlegg, samt regulere inn sjøboder på land. Planinitiativet (PDF, 679 kB) og referatet fra oppstartsmøtet (PDF, 334 kB) for planen gir mer utdypende informasjon om formålet med planen og kommunens foreløpige tilbakemeldinger. 

Publisert 21.03.2022

  

Sweco Norge AS søker på vegne av Gullbekkparken AS om reguleringsendring for deler av reguleringsplan 82-1 Myrane, Tau. Planen omfatter eiendommene gnr/bnr 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687, som grenser til Gullbekkvegen i nord, Furulia i sør og øst, og eksisterende rekkehus i vest.

 

Publisert 10.12.2021

På vegne av Norsk Stein AS, og i tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsler Asplan Viak AS om oppstart av planarbeid for detaljregulering for havn på Lemensneset i Nordmarka, plan 1130202003. 

Planens avgrensning:

   

Publisert 07.05.2021

Strand kommune varsler om mindre endring av detaljregulering for delfeltene B9 og S14, Jørpeland sentrum, plan 1130201905

Publisert 15.04.2021

 Strand kommune ved plan- og forvaltning fremmer forslag til mindre endring av felt o_F8 Rosehagen i områderegulering for Jørpeland setrum, plan 1130201210

Formålet med endringen er å regulere «Direktørboligen» og Villa Rosehagen» til sentrumsformål, samt utvide hensynssonen H570_ i gjeldende regulering, til også å omfatte areal rundt «Direktørboligen». Endringen i gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum, omfatter både plankartet og tilhørende bestemmelser.

Publisert 07.04.2021

Plan 1130202010 Detaljregulering Testområde for undervannsteknologi i Nordmarka ligger til offentlig ettersyn 07.04– 19.05.2021.

Publisert 09.02.2021

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for Solheim på Idse til offentlig ettersyn.

 

 

 

Publisert 29.12.2020

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljplan for hydrogenanlegg på Fiskå industriområde til offentlig ettersyn.

Publisert 15.12.2020

Strand kommune legger ut plan 1130202004, detaljeplan for justering av ny gang- og sykkelveg fra Solbakk til Grønnevoll.

Publisert 14.12.2020

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for testområde for undervannsteknologi i Nordmarka, plan 1130202010

Plangrense er vist på kartutsnitt under.

  

Publisert 07.12.2020

 I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, varsler Strand kommune om igangsettelse om mindre endring for plan-id 1130201210-M1, felt B15 («Svenskebyen») i Strand kommune.

Publisert 20.11.2020

Fiskå Mølle i Strand kommune har utvidet sitt industriområde med cirka 70 mål. Det foreligger nå et ønske om etablering av et hydrogenproduksjons- og bunkringsanlegg nord på tomten i området FI 7, helt nord / vest på Fiskå Industriområde.

Publisert 07.07.2020

Strand kommune har lagt forslag til detaljregulering for Grøtnes – felt F/T m.fl. plan 1130201905 til offentlig ettersyn i tiden 08.07.20 til 02.09.20

Publisert 23.06.2020

Samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid for detaljregulering på gang- og sykkelveg langs FV 523 fra Solbakk til Grønevoll.

Dette varselet er gitt i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan, se plan- og bygningsloven § 12-3. Strand kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. Prosjektet er en mindre justering av allerede regulert gang- og sykkelveg, og Strand kommune som planmyndighet anser at endringene ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Publisert 19.06.2020

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv 13 – Kraftstasjonen – plan 1130201708 – til offentlig ettersyn i tiden 17.06.20 – 29.07.20.

Publisert 19.06.2020

 Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Grødem steinbrott – plan 1130201911 – til offentlig ettersyn fra 19.06.2020 til 21.08.2020