Publisert 13.03.2019

Alliance arkitekturstudio AS, varsler på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at mindre reguleringsendring er satt i gang for:

 

Plan 1130201210 - Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum

Publisert 12.03.2019

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Jørpelandsvågen, plannummer 1130201903

Publisert 12.02.2019
Oversikt Flor og Fjære

Detaljregulering for Flor og Fjære på Sør-Hidle, plan 1130201803 ligger ute til offentlig ettersyn 13.02-29.03.2019.

 

Publisert 08.02.2019

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv13 – Kraftstasjonen, plan 1130201708.

Publisert 18.12.2018

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områderegulering for Tauvågen, plannummer 1130201806

 

Publisert 30.11.2018
Vostervannet oversikt

Strand kommune har lagt plan 1130201605 detaljregulering for fritidsboliger mm på gn 14/15 m.fl. til offentlig ettersyn 28.11.2018 – 18.01.2019.

Publisert 20.06.2018

Strand kommune har lagt ut detaljregulering for skoleområdet Jørpeland til offentlig ettersyn

Publisert 06.06.2018

Strand kommune har lagt ut områderegulering fro Tau sentrum øst til offentlig ettersyn

Publisert 01.06.2018

Strand kommune legger ut områderegulering for boligområdet Tau vest til offentlig ettersyn

Publisert 02.03.2018
Oversiktskart Dalen steinbrudd

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, detaljregulering for Dalen steinbrudd plan 1130201801 

Publisert 13.02.2018
felt S4

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.

Publisert 06.02.2018
Preikestolvegen

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for reiselivsområde ved Preikestolvegen til offentlig ettersyn.

 

Publisert 05.01.2018
Oversiktsbilde Tau øst

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av Plan 1130201710 detaljregulering for Tau sentrum øst

 
Publisert 28.12.2017

Strand Formannskap behandlet i møte 22.11.17 sak om fremtidig bruk av kommunale kaier.

Publisert 19.12.2017
Kommuneplanens samfunnsdel

 

Varsel om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram

Publisert 15.12.2017
Stokkevika

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for Stokkavik på Idse til offentlig ettersyn.

Publisert 14.12.2017
Nedre Fjelde II

På vegne av Ryfylke Tomteselskap AS, gir Arkitektkontoret STAV AS i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at plangrense for plan 1130201706, Nedre Fjelde II blir utvidet.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for del av felt S5 i Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.
Planforslaget
ligger til gjennomsyn i Strand kommune, Rådhusgaten 2B, 2. etasje i tiden i tiden 27.10.17 til 12.12.17.

 

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varsler om oppstart av planarbeid for eksisterende skoleområde med idrettsanlegg og parkering, i tillegg til tilgrensende travbane, ridesenter og del av friområde, opp til regulert ringveg i gjeldende kommuneplan for Strand.

Publisert 26.10.2017

Strand kommune varseler om oppstart av planarbeid for del av Jørpelandsvassdraget RV13 - Fossen iht. § 12-8 i Plan- og bygningsloven.