Varsel om oppstart - Detaljregulering for hyttefelt ved Tangane på Idse, plan id 1130202201

Formålet med planen er å legge til rette for 4 nye fritidsboliger på eiendommen. Fritidsboligene skal ha veiadkomst fra privat vei med avkjøring fra Tanganevegen, samt avsatt nødvendig parkeringsareal. Det er planlagt å utvide molo/småbåtanlegg, samt regulere inn sjøboder på land. Planinitiativet (PDF, 679 kB) og referatet fra oppstartsmøtet (PDF, 334 kB) for planen gir mer utdypende informasjon om formålet med planen og kommunens foreløpige tilbakemeldinger. 

Planområdet ligger nordvest på Idse i Strand kommune. Planområdet er på cirka 9,5 daa.
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Si din mening innen 31. mai 2022

Eventuelle merknader til planarbeidet sender du innen 31. mai 2022 på e-post til raymond@rycon.as, med kopi til postmottak@strand.kommune.no . Alle merknader blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling.