Varsel om oppstart av detaljregulering for havn på Lemensneset i Nordmarka, plan 1130202003

På vegne av Norsk Stein AS, og i tråd med plan- og bygningsloven §12-8 varsler Asplan Viak AS om oppstart av planarbeid for detaljregulering for havn på Lemensneset i Nordmarka, plan 1130202003. 

Planens avgrensning:

   

Formålet med planen er å utvide kai og havneareal for utskiping av masser fra masseuttaket i Nordmarka. Eksisterende kaianlegg har begrenset kapasitet. Det er derfor ønskelig å etablere flere nye kaifronter med 15 meters sjødybde, og kailengder tilpasset forskjellige skipsstørrelser. 

Kaiene ønskes etablert rundt Lemensneset, like vest for Norsk Stein sitt eksisterende kaianlegg. På land planlegges terrenget planert til kote 2, til bruk som havneareal i forbindelse med utskiping av masser. Fremtidige arealformål vil primært være havneareal på land og i sjø.

Planområdet ligger nord for Tau sentrum, i Nordmarka næringsområde ved Lemensneset. Planområdet er på ca 90 daa, herav ca 60 daa landareal. Planområdet er i kommunedelplanen disponert til næring, havn og ferdsel i sjø. 

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

Si din mening innen 12. januar 2022
Eventuelle merknader til planarbeidet sender du innen 12. januar på e-post til christian.meyer@asplanviak.no, med kopi til postmottak@strand.kommune.no. Alle merknader blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling.

Kart over planområdet (PDF, 225 kB)

Oversiktskart Nordmarka næringsområde (PDF, 73 kB)

Planinitiativ (PDF, 896 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 694 kB)

Varsel om oppstart (PDF, 85 kB)