Publisert 19.11.2019

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 2/1 og 3 i Strand kommune.
 
Morten Espedal er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Publisert 12.09.2019

Detaljregulering for Ugeli, plan 1130201902 ligger ute til offentlig ettersyn fra 11 september til 23 oktober 2019.

Publisert 12.09.2019

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Ryfylke Trelast AS, oppstart av reguleringsplanarbeid med detaljregulering for Kalveheien, Vostervegen 160 på Tau ved Vostervatnet, i Strand kommune.

Ryfylke Trelast AS og Stav Arkitekter AS er engasjerte på vegne av hjemmelshaver

Publisert 01.07.2019

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for Jørpelandsvågen, plannummer 1130201903

 

Publisert 26.06.2019

På vegne av MT Grøtnes AS gir Rambøll AS med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 melding om at følgende planarbeid blir satt i gang:

Detaljregulering for delfelt F/T m.fl. - Jørpeland sentrum Plan 1130201907

Planens avgrensning:

 

 

 

 

 

Publisert 20.06.2019

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 gir Aros Arkitekter AS med dette melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for Taumarka i Strand kommune

Publisert 16.05.2019

Strand kommune varsler om oppstart av detaljregulering for Ugeli område, plan 1130201902

Publisert 08.05.2019

Detaljregulering for næringsområde Nordmarka nord-øst, plan 1130201711 ligger ute til offentlig ettersyn 8.5.2019-26.6.2019.

 

 

Publisert 30.04.2019

Strand kommune har lagt ut forslag til områderegulering for boligområdet Tau vest, på nytt offentlig ettersyn.

Områderegulering for boligområdet Tau vest ble 2.gangsbehandlet i forvaltningsutvalget 07.02.19 (sak 002/19) hvor det ble fattet vedtak om endringer av planforslaget. Endringene i henhold til vedtak er innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser (revisjon datert 10.04.19)

Publisert 10.04.2019

I henhold til PBL §12-8 og §12-11 gir Strand kommune melding om oppstart av følgende planarbeid på eiendom 63/8, samt 63/189, 63/8/2, 63/8/1, 63/257, 63/275 og 63/258:

Plan 1130201805 Detaljregulering for Tangene Vest.

Publisert 09.04.2019

Strand kommune gir melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11:

Endring av områdeplan Skarbekken plan 10-15

Publisert 13.03.2019

Alliance arkitekturstudio AS, varsler på vegne av Eiendomsutvikling Ryfylke AS iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at mindre reguleringsendring er satt i gang for:

 

Plan 1130201210 - Detaljregulering for felt S9 Jørpeland sentrum

Publisert 12.02.2019

Detaljregulering for Flor og Fjære på Sør-Hidle, plan 1130201803 ligger ute til offentlig ettersyn 13.02-29.03.2019.

 

Publisert 08.02.2019

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:
Detaljregulering for del av Jørpelandsvassdraget Rv13 – Kraftstasjonen, plan 1130201708.

Publisert 18.12.2018

Strand kommune gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Områderegulering for Tauvågen, plannummer 1130201806

 

Publisert 30.11.2018

Strand kommune har lagt plan 1130201605 detaljregulering for fritidsboliger mm på gn 14/15 m.fl. til offentlig ettersyn 28.11.2018 – 18.01.2019.

Publisert 20.06.2018

Strand kommune har lagt ut detaljregulering for skoleområdet Jørpeland til offentlig ettersyn

Publisert 02.03.2018

Aros Arkitekter AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, detaljregulering for Dalen steinbrudd plan 1130201801 

Publisert 13.02.2018

Strand kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for felt S4 Jørpeland sentrum til offentlig ettersyn.

Publisert 06.02.2018

Strand kommune har lagt ut forslag til ny detaljregulering for reiselivsområde ved Preikestolvegen til offentlig ettersyn.