Høring - Plan 82-1 Myrane, Tau - Planendring

  

Sweco Norge AS søker på vegne av Gullbekkparken AS om reguleringsendring for deler av reguleringsplan 82-1 Myrane, Tau. Planen omfatter eiendommene gnr/bnr 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687, som grenser til Gullbekkvegen i nord, Furulia i sør og øst, og eksisterende rekkehus i vest.

Hovedformålet med reguleringsendringen er å legge til rette for rekkehusbebyggelse med tilhørende kjørevei og lekeplass, i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplaner.


Bakgrunnen for reguleringsendringen er at man ønsker å bebygge feltet med rekkehus i tråd med føringer i gjeldende planer. Den nordlige delen av tomten består av et større myrområde som er svært krevende å bebygge, i tillegg har myra den viktige egenskapen at den fanger og lagrer karbon. Det er derfor ønskelig med boligbebyggelse i sørlig del av planområdet hvor det er antatt morene/fjell, mens den nordlige delen med myr ønskes regulert til offentlig naturområde.

Eventuelle merknader til planendringen kan innen 08.04.2022 sendes på epost til helenesande.furre@sweco.no, med kopi til Strand kommune Postmottak@strand.kommune.no, eller med brev til Sweco Norge AS v/Helene Sande Furre, Forusparken 2, 4031 Stavanger.

Mottatte skriftlige merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Høringsdokumenter:

00_Høringsbrev_datert 17.03.22 (PDF, 379 kB)
01_Planbeskrivelse_datert 17.03.22 (PDF, 2 MB)
02_Plankart_datert 17.03.22 (PDF, 478 kB)
03_Bestemmelser_datert 17.03.22 (PDF, 163 kB)
04_Illustrasjonshefte (PDF, 834 kB)
05_Situasjonsplan_datert 17.03.22 (PDF, 698 kB)
06_Snitt_datert 17.03.22 (PDF, 561 kB)
07a_Sol- og skyggeanalyse_21.03 kl 12 (JPG, 706 kB)
07b_Sol- og skyggeanalyse_21.03 kl 15 (JPG, 654 kB)
07c_Sol- og skyggeanalyse_21.06 kl 15 (JPG, 781 kB)
07d_Sol- og skyggeanalyse_21.06 kl 18 (JPG, 708 kB)
08_ROS-analyse_datert 17.03.22 (PDF, 2 MB)
09_Plan- og profiltegning_datert 17.03.22 (PDF, 801 kB)
10_ Geoteknisk datarapport_datert 21.06.15 (PDF, 2 MB)