Mindre endring av områderegulering for Jørpeland sentrum felt o_F8 Rosehagen, plan 1130201210-M1

 Strand kommune ved plan- og forvaltning fremmer forslag til mindre endring av felt o_F8 Rosehagen i områderegulering for Jørpeland setrum, plan 1130201210

Formålet med endringen er å regulere «Direktørboligen» og Villa Rosehagen» til sentrumsformål, samt utvide hensynssonen H570_ i gjeldende regulering, til også å omfatte areal rundt «Direktørboligen». Endringen i gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum, omfatter både plankartet og tilhørende bestemmelser.

Grunnen til endringen er at det i den senere tid er fremmet ønsker om kjøp av «Direktørboligen». Kommunedirektøren har i den forbindelse vurdert at en bruk av denne bygningen til allmennyttig formål, kan være et positivt tilskudd til byutviklingen, og ser behovet for å regulere bygningen til sentrumsformål. I den forbindelse vil det på samme måte være naturlig å regulere «Villa Rosehagen» til samme offentlige formål.

Kommunedirektøren legger frem et forslag til mindre endring av gjeldende plan som vurderes til å kunne være i tråd med ønsket om å videreutvikle Rosehagen som en offentlig park, inkludert de eksisterende bygningene (Villa Rosehagen og «Direktørboligen») samtidig som at bygningene i sin helhet, med omkringliggende uteareal, vil bli regulert til bevaring.

Endringen vurderes til å kunne gjøres etter forenklet planprosess (tidligere «mindre endringer») etter plan- og bygningsloven § 12-14. Dette gjelder endringer som:

 • ikke går utover hovedrammene i planen
 • i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig
 • berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder

Forslaget til mindre endring sendes nå på høring til berørte og vil deretter bli fremmet for politisk behandling / sluttbehandling.

Beskrivelse av forslag til mindre endring:

Plankart

Følgende mindre endring er foreslått av gjeldende plankart (kart over planendring, vedlegg 1)

 • «Villa Rosehagen» og «Direktørboligen» er foreslått regulert til sentrumsformål
 • «Direktørboligen» reguleres til bevaring (slik som «Villa Rosehagen er i gjeldende regulering)
 • Hensynssonen (H570_7) er utvidet til også å gjelde areal rundt «Direktørboligen», i tillegg til areal rundt «Villa Rosehagen».
 • Eksisterende garasjebygg reguleres bort/revet

Bestemmelser

Følgende mindre endring er foreslått av gjeldende bestemmelser:

I gjeldende områderegulering for Jørpeland sentrum tas det med en tilleggsbestemmelse i § 8 Sentrumsformål for S17 og S18. S17 og S18 vil gjelde for bygningene «Direktørboligen» (innenfor gnr 49, bnr 699) og «Villa Rosehagen» (innenfor gnr 49 bnr 610) og være som følgende:

S17 og S18

 • Bygningene reguleres i sin helhet til bevaring i tråd med bestemmelse § 17 Hensynssoner
 • Bygningenes skal i all hovedsak brukes til allmennyttige formål som restaurant, cafe o.l. med tilhørende rom som lager, garderobe/toaletter/kjøkken/produksjon av lokal /kortreist mat
 • Maks 15% av arealet tillates til salg av småvarer tilknyttet virksomheten
 • 1. etasje / bakkeplan skal være publikumsrettet, tilhørende en naturlig del av parkområdet / uteområdet.
 • Fasader på bakkeplan: 1. etasje / sokkeletasje, direkte ut mot sjø/park, skal fremstå «inviterende» og vinduene skal ikke være stengte for innsyn / tildekkede. Eventuelle mindre fasadeendringer her, må skje i tråd med § 17.
 • Det tillates næringsvirksomhet / produksjon av lokal mat.
 • Eksisterende parkeringsareal for «Villa Rosehagen», ved atkomstveg, tillates videreført med hensyn til størrelse og antall parkeringsplasser
 • Det tillates varelevering til «Direktørboligen» fra nord, inn fra offentlig grøntområde o_GT.
 • Det tillates etablert to parkeringsplasser a 2,5 x 5m for ansattparkering, ut mot o_GT, i felt o_F8 for «Direktørboligen».
 • Dersom det installeres heis med hensyn til universell tilkomst til restaurant/kafé tillates opparbeidet én HC-parkeringsplass i henhold til kommunal norm, i tillegg til ansattparkeringen.
 • Parkeringsplassene skal sikre ivaretagelse av regulert grøntområde på en attraktiv måte og ligge inn mot H570_8, slik at synligheten av «Direktørboligen» ikke blir forringet.

 

Eventuelle merknader sendes innen 06.05.21 til Strand kommune postboks 115, 4126 Jørpeland, eller på e-post

Plankart (PDF, 243 kB)

Utsnitt områdeplan (PDF, 4 MB)