Varsel om mindre endring av Detaljregulering for delfeltene B9 og S14, Jørpeland sentrum

Strand kommune varsler om mindre endring av detaljregulering for delfeltene B9 og S14, Jørpeland sentrum, plan 1130201905

Formålet med reguleringsendringen er å endre reguleringsplankart og bestemmelsene i samsvar med prosjekterte løsninger og fjellforhold for område BBB1, SPH og BKB Plangrense for reguleringsendringen er lik plangrensen til gjeldende reguleringsplan.

Endret reguleringsplankart vil erstatte gjeldende reguleringsplankart.

Forslagsstiller er Vågalia Utvikling AS og utførende konsulent er JoB Arkitekter AS.

Bakgrunn og begrunnelse for reguleringsendringa av Detaljregulering for delfeltene B9 og S14, Jørpeland sentrum ble vedtatt den 04.11.20.

Gjennom pågående detaljprosjektering og foretatte grunnundersøkelser har det blitt avdekket et behov for en justering av byggets utforming og arealfordeling.

Med hensyn på forankring av bygg til fjell samt avdekking av faktisk grunnforhold er forslått tiltak litt annerledes en tiltaket som lå til grunn for opprinnelig vedtatt plan.

Deler av utomhus arealet som kreves for å tilfredsstille uteroms arealer ihht planen var forutsatt lagt på takflater til et fremtidig tiltak i område ned mot Obstfeldersvei.

For å sikre en gjennomførbarhet i rekkefølge av tiltak må det tillates en utforming av dette lekearealet inntil dette tiltaket mot veien gjennomføres.

Justeringer som antydet mener vi ikke har betydning for hensynet som lå i planen opprinnelig og medfører hverken økt totalareal eller annerledes disponering av tenkt bygningsmasse. Begge justeringene på plankart foretas i bakkant av og delvis i fjell.

Presiseringen av midlertidig avslutting av uteområde i en rekkefølgebestemmelse vil gi mulighet for trinnvis utbygging samtidig som det ivaretar estetiske og kvalitative verdier.

Reguleringsendringen:

  • a) Justering av formålsgrenser bakre del av område SPH ihht varslingsbrev
  • b) Justering av tillatt maks BRA for område BBB1 og SPH hhv fra 7500m2 til 7800m2, og fra 3700m2 til 3400m2
  • c) Tilføyelse av rekkefølgebestemmelse for utforming av avslutning av område inntil vedtatt formål settes i kraft

Forslag til ny rekkefølgebestemmelse:

§7-5 Trinnvis utbygging: For område BLK tillates terrenget avsluttes ned mot Obstfeldersvei med støttemur i tråd med §2 pkt 2 Terrengbehandling, max høyde inntil 1,5m, frem til formålsområde BKB trer i kraft.

Merknader til planarbeidet oversendes til JoB Arkitekter AS v/Kjell Sverre Håland eller e-post

Frist for merknader settes til 27.05.21