Nordre Strand oppvekstsenter

Nordre Strand oppvekstsenter

Nordre Strand oppvekstsenter er Nordre Strand skule og Eikehaugen barnehage under ein administrasjon. Skulen og barnehagen ligg vegg i vegg, i fredelege og vakre omgjevnadar, på Fiskå nord i Strand kommune. Her er fjord, vatn, skog og fjell lett å koma til og ta i bruk. Ved Nordre Strand oppvekstsenter er det i dag 108 barn og 23 vaksne. 

Nordre Strand oppvekstsenter sin visjon er Læring for alle, for livet og for framtida. 

Skuleåret 2023-24 er det 70  elevar ved skulen fordelt på 1. - 7. trinn. Skulen er fådelt og det betyr at nokre klassar består av to alderstrinn. Skulen har også ein SFO som mellom anna nyttar naturen, skulegarden og gymsalen til kjekk og variert leik og aktivitet. Skulen er dei siste åra totalrenovert utvendig og våren 2022 kom det ny kunstgrasbane der me før har hatt grusbane.  

Eikehaugen barnehage har to fulle avdelingar, ein småbarnsavdeling (opptil 3 år) og ein avdeling for barn i alderen 3-6 år. Førskulegruppa går til skulen ein dag kvar veke på førskulen. Dei bruker SFO sine lokalar til leik og aktivitetar.

Konstituert virksomhetsleder er Reidun Annette Vasstveit.

 

Kontakt oss

Sentralbord skule: 51742800 / 45613664

 

Verksemdsleiar: 41660077

 

Eikehaugen barnehage: 51742820 / 40400280

 

SFO:  45613726

Tilsette ved skulen

Reidun A Vasstveit

Rektor/verksemdsleiar

Telefon: 51742800

E-post: Reidun.Anette.Vasstveit@strand.kommune.no

 

Ingunn Geitanger

SFO-leiar og miljøarbeidar

E-post: ingunn.gjeitanger@strand.kommune.no

 

Siv Mette Mosnes

Skulesekretær og sosialrådgjevar

Telefon: 51742800

E-post: sivmette.mosnes@strand.kommune.no

 


Stine Linn Foldøy Hauge

Kontaktlærar 1. trinn

E-post: stinelinnfoldoy.hauge@strand.kommune.no

 

Siv Elisabeth Karlsen

Kontaktlærar 2.trinn

E-post: sivelisabeth.karlsen@strand.kommune.no 

 

Siv Astri Lekvam

Kontaktlærar 3.trinn

E-post: Siv.Astri.Lekvam@strand.kommune.no

 

Borghild Nerheim

Kontaktlærar 4.trinn

borghild.nerheim@strand.kommune.no 

 

Betina Hissingby

Kontaktlærar 5.trinn

E-post: betina.hissingby@strand.kommune.no

 

Elisabeth M Nessa

Kontaktlærar 6. og 7.trinn

E-post: elisabeth.nessa@strand.kommune.no

 

Monica V Karlson

Miljøarbeidar

 

Silje M Ytterhaug

I permisjon

 

Hanne Amdal

Fagarbeidar i permisjon

Tilsette ved barnehagen

Trine Sørskår

Styrar Eikehaugen barnehage

Telefon: 51742820

E-post: trine.sorskar@strand.kommune.no

Samarbeid heim-skule

FAU - Foreldrerådet sitt arbeidsutval

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrerøysta overfor skulen. FAU skal m.a. sikre medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

Leder for FAU 2023/2024 er Leif Petter Sigmundstad. 

Referater frå møter:

Referat frå FAU januar 2024 (DOCX, 26 kB)

Referat frå FAU mars 2024 (PDF, 81 kB)

SU - Samarbeidsutvalet

Samarbeidsutvalet (SU) er et rådgjevande organ utan avgjerdsmynde. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen, og i nokre tilfelle kan styringsoppgåver, driftsoppgåver og avgjerdsmynde delegerast frå kommunen til skulen.

I Samarbeidsutvalet er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, kor rektor skal være den eine.

Foreldrerepresentantane skal, ifølgje opplæringslova § 11-4, være frå FAU. Den eine representanten skal være FAU-leiaren.

 

Foreldrerepresentantar:

  • Øyvind Mikal Ur (leiar)
  • Linn Susanne Neverdahl
  • Leif Petter Sigmundstad

 

Barnehagen:

  • Trine Sørskår (styrer)
  • Marianne Livastøl (ansatt) 

 

Skulen:

  • Reidun Annette Vasstveit (rektor)
  • Ingun Gjeitanger (ansatt) 

 

Elevråd:

  • Tilde Neverdahl
  • Magne Ravnås

 

SMU - Skulemiljøutvalet


Elevane, foreldra, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen skal være representerte i SMU, og elevane og foreldra skal være i fleirtal. Samarbeidsutvalget ved skulane kan også være SMU, men då må det oppnemnast fleire representantar frå elevane og foreldra, slik at dei er i fleirtal.

 

KFU - Kommunalt foreldreutval 
 

Alle skulane i Strand kommune har nyleg starta opp et kommunalt FAU (KFU). KFU representerer alle foreldreutval i kommunen, og det er leiar og nestleiar frå foreldreutvala som deltek. 
 

Referater frå møter:

Referat KFU 6.12.23 (PDF, 63 kB)

 

Les meir om samarbeid heim-skule

 

Vekeplan

Her vil du finne vekeplanar. 

Skuletid/daglengd
Skuletid Nordre Strand skule
Vekedag Starttid Sluttid
Mondag 08.55 12:45 (småskulen)/13:30 (mellomtrinn)
Tysdag 08.55 14:30
Onsdag 08.55 12:45 (småskulen)/14.:30 (mellomtrinn)
Torsdag 08.55 14:30
Fredag 08.55 13:30
Skuleskyss

Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Les meir om skoleskyss her.

Her finn du dei enkelte skuleskyssrutene. 

Helsesjukepleier

Skulen har skulehelsetenesta innom kvar onsdag/torsdag kl 8.30 - 13.30. Då har helsesjukepleiaren det ho kallar "Opa dør". Elevar som vil prate med henne er alltid velkomne!

 

Her kan du lese meir om skulehelsetenesta i Strand. 

Korleis logge inn i IST?

Innlogging IST for føresette

Som føresett må du logge deg på via ID-Porten – hugs å velje språk!

Innlogging IST for elevar

Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – hugs å velje språk!

Innlogging IST for lærarar 

Adresse

Besøksadresse: Fiskåvegen 987, 4121 Tau

Sentralbord: 51742800

Verksemdleiar Reidun Annette Vasstveit: 41660077