Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskoletilbudet i Strand

Grunnskolen i Strand gir opplæring til barn fra 1. til 10 klasse, og til voksne som har krav på grunnskoleopplæring.

 

Målform i Strandaskolen

Strand kommune har vedteke at det er nynorsk som er hovudmål i dei offentlege skulane i Strand. Frå august 2024 blir ny opplæringslov gjeldande, og her er det ei endring frå gjeldande lov som kan få konsekvensar for organisering av grupper på ungdomsskulane. Dette kjem fram i Kapittel 3 Val av skriftspråk og særskilde språkrettar i grunnskoleopplæringa.
 

§ 3-1. Bokmål og nynorsk for elevane i grunnskolen
Elevane skal ha opplæring i bokmål og nynorsk. Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av skriftspråka for elevar som får opplæring etter §§ 3-2, 3-3, 3-4 eller 3-6. 

Elevar på 1. til 7. trinn skal i det skriftlege arbeidet bruke det skriftspråket som kommunen har vedtatt som hovudmål for skolen. Foreldra til elevane vel om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk som hovudmål, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk. 

Når minst ti elevar på eitt av trinna 1 til 10 i ein kommune ønskjer eit anna skriftspråk som hovudmål enn det som er vedtatt for skolen, har dei rett til å bruke og å få opplæring på dette skriftspråket i ei særskild gruppe. Går ti eller fleire av desse elevane på den same skolen, har dei rett til å få opplæringa der. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa. 

Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole med eit anna hovudmål enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å få opplæring på det hovudmålet dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei særskild gruppe, same kor mange dei er.


Elevane som skal starta på 8. trinn til hausten skal sjølv velja kva skriftspråk dei vil ha som hovudmål, og dette valet skal dei gjera nå i vår. Barneskulane sender informasjon om dette til elevar og føresette på 7. trinn i veke 8.


Ny lovtekst finn de her: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata. 
 

Innlogging skole - IST

Innlogging IST Foresatte

- Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

 

Innlogging IST-Elev

- Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

 

Innlogging IST-Lærer

 

Innskriving av elever
  • Vi har 3 skolekretser i kommunen.
  • Elever som skal starte på skole i Strand skrives inn ved nærskolen. 

Nordre Strand skolekrets

Elever med bostedsadresse i Nordre Strand (fra Alsvik via Heggheim til Døvik) har Nordre Strand oppvekstsenter som nærskole på barnetrinnet, og Tau ungdomsskole på ungdomstrinnet. 

Tau skolekrets

Elever med bostedsadresse på Tau og i Bjørheimsbygd har Tau barneskole og Tau ungdomsskole som nærskoler. 

Jørpeland skolekrets

Elever med bostedsadresse på Jørpeland, Heia og Idsø har Fjelltun skole som nærskole på barnetrinnet og Jørpeland ungdomsskole på ungdomstrinnet.

Innskriving

Foresatte tar direkte kontakt med skolene for innskriving.

  • Fjelltun skole: 51742600
  • Jørpeland ungdomsskole: 51742630
  • Nordre Strand oppv.senter: 51742800
  • Tau barneskole: 51742700
  • Tau ungdomsskole: 51742770
Innføringstilbud for nyankomne elever med annet morsmål enn norsk

Elever som har annet morsmål enn norsk får et eget tilbud frem til de kan følge ordinær undervisning.

Elever på 1.trinn 

Får opplæring i klassen ved nærskolen. Vi har tre skoler som gir dette tilbudet: Tau skole på Tau, Fjelltun skole på Jørpeland og Nordre Strand oppvekstsenter på Fiskå.

Elever på 2. til og med 10. trinn

Får opplæring i egen gruppe. Elever ved Nordre Strand oppvekstsenter, Tau skole og Tau ungdomsskole får som hovedregel innføringstilbud ved Tau skole.

For elevene som tilhører skolene på Jørpeland, Fjelltun skole og Jørpeland ungdomsskole, organiseres det som hovedregel et innføringstilbud for 2.-6. trinn ved Fjelltun skole og ved Jørpeland ungdomsskole for elever på 7. - 10. trinn.

For mer informasjon les om innforingstilbud-til-nyankomne-minoritetsspraklige-elver_revidert-2020 (PDF, 197 kB)

Elever som bor i det grensejusterte området i Strand

Strand kommune kjøper skoleplasser ved Forsand skole også til nye 1.klassinger som bor i det grensejusterte området som tidligere hørte til Forsand kommune. Dersom du ønsker å søke skoleplass ved Forsand skole, send e-post til post@strand.kommune.no.  

Voksenopplæring

Ryfylke læringssenter har tilbud til voksne elever som har behov for grunnskole opplæring  eller spesialpedagogisk opplæring. Senteret gir også tilbud til  elever som har behov for opplæring i norsk.

Gå til Ryfylke læringssenter.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole.  Virksomheten samarbeider med skolene for å gi elevene denne tilretteleggingen.

Gå til ppt-tjenesten.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025

Her finner du den overordnede utviklingsplanen for Strandaskolen (PDF, 2 MB) 2021 - 2025, som er vedtatt av Kommunestyret. Hver enkelt skole utarbeider egne utviklingsplaner tilpasset situasjonen på egen skole med utgangspunkt i denne overordnede planen. Utviklingsområder for perioden er språk og inkludering.

Utviklingsplan for Strandaskolen 2021-2025 er en del av System for kvalitetssikring - Den gode skole i Strand.

Skolenærværsplan

Her finner du Skolenærværsplan for Strandaskolen (PDF, 344 kB). Dette er Strandaskolens rutine for hvordan gå fram ved bekymringsfullt skolefravær og dermed sikre skolenærvær.

Søknad om skolefri

Foresatte må gjøre seg kjent med hva som vil bli arbeidet med i fraværsperioden. Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet blir gjort under fraværet og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette.

Eleven kan ikke påregne ekstra hjelp fra skolen når han kommer tilbake for å få gjennomgått stoff som er undervist i under fraværet.

Viser ellers til Opplæringsloven §2-11.

Her finner du søknadskjema: Søknad om skolefri - Strand Kommune

Vårt mål er å gi tilby god opplæring i skoler som stadig ønsker å utvikle sin pedagogiske praksis slik at elevene får et best mulig tilbud. Et tilbud som er tilrettelagt for god læring.

Skolen sin opplæring er basert på læreplanen Kunnskapsløftet. I tillegg er tilbudet regulert av Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven.