SFO i Strand kommune

SFO i Strand kommune

Hvem kan gå i SFO?

Barn i alderen 6-9 år. Funksjonshemmede barn t.o.m. 7. klasse. Alle som ønsker plass får plass i SFO, unntatt i spesielle tilfeller der SFO ikke klarer å gi et fullverdig tilbud. Minste antall påmeldte dager er 2 dager pr. uke.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. april. Påmelding er bindende med 2 måneders oppsigelse fra den 1. i måneden. Leveres påmelding etter tidsfrist, er ikke barnet garantert SFO-plass fra skolestart i august.

Si opp plass i SFO

Plassen som barna blir tildelt får de beholde inntil plassen sies opp via Oppvekstportalen av foreldre/foresatte. Oppsigelse før oppstart i SFO fører til 2 måneder oppsigelsestid når oppsigelse er levert innen den 1. i måneden. Siste frist for å si opp plassen uten å måtte betale for august, er 1. juni. Det må betales i oppsigelsesmånedene selv om plassen ikke er brukt.

Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i måneden. Dette gjelder både oppsigelse og endring av plass. Melding om oppsigelse/endring av plass skjer via Oppvekstportalen.

 

Plassen i SFO kan ikke sies opp eller endres på hvis melding om dette leveres etter 1. mars, dette gjelder for resten av skoleåret. Oppsigelse levert etter 1. mars fører til foreldrebetaling ut juni. Gjelder ikke flytting fra kommunen. Plassen beholdes til den sies opp eller t.o.m. 4. klasse.
Endre plass i SFO

Melding om endring-/ny type plass skjer via Oppvekstportalen. Det er 2 måneders endringstid fra den 1. i måneden.Ved bytte av dager innenfor samme antall dager, gjelder 1 måneds endringstid fra den 1. i måneden. Ved bytte av dager innenfor samme antall dager, sendes et brev/e-post til SFO.

 

Plassen i SFO kan ikke sies opp eller endres på hvis melding om dette leveres etter 1. mars, dette gjelder for resten av skoleåret. Oppsigelse levert etter 1. mars fører til foreldrebetaling ut juni. Gjelder ikke flytting fra kommunen. Plassen beholdes til den sies opp etter gjeldende regler eller t.o.m. 4. klasse.

 

 

Hva koster SFO?

SATSER GJELDENDE FRA JANUAR 2024

  1. og 2. trinn:                                            3. og 4. trinn:

2 dager per uke kr.      0                   2 dager per uke kr. 1575
3 dager per uke kr.  561                  3 dager per uke kr. 2365

4 dager per uke kr. 1284                 4 dager per uke kr. 2995
5 dager per uke kr. 1740                5 dager per uke kr. 3205

Ekstra dager kan kjøpes til en sats på kr. 225 per dag.

 

  • Hel plass koster kr. 1740 for 1. - 2. trinn og kr. 3205 for 3. - 4. trinn pr. mnd. i 11 mnd. fra januar 2024.
  • Det betales fra den 1. eller den 15. i måneden, avhengig av startdato.
  • Det gis 25 % søskenmoderasjon på det yngste barnet.
  •  Betalingssatsene indeksreguleres.
  • Uregelmessig betaling og gjentatt mislighold av SFO`s åpningstid ved henting, forårsaker at barnet mister plassen.
  • Mer informasjon finner du i vedtekter for SFO.

Ny nasjonal moderasjon i foreldrebetaling vil gjelde fra skoleåret 2020/2021. Mer informasjon om ordningen finner du i boksen; Betalingsreduksjon i SFO.

Ferier og fridager

Kommunestyret har vedtatt tilleggsbetaling i skolens ferie og fridager til en sats på kr. 245 per dag. Dette gjelder de dagene som barnet går fast og er påmeldt i påmeldingsskjema. SFO vil i forkant av ferier/fridager be om en egen påmelding. Påmeldte ubrukte langdager i ferier/fridager, refunderes ikke, gjelder også ekstra dager. Ekstra dag koster kr. 470 i skolens ferier/fridager.

 

 

 

Ferie

Barn som skal slutte etter endt skoleår, må ta ut 4 uker sammenhengende ferie innen 1. august. Barn som skal fortsette neste skoleår, må ta ut 4 uker sammenhengende ferie innen skolestart i august. Se i vedtektene for når det er feriestengt.

Plasser vi tilbyr

Det er mulig å benytte seg av 40 %, 60 %, 80 % og 100 % plass.

2 dager per uke 

3 dager per uke

4 dager per uke 

5 dager per uke 

Ekstra dager kan kjøpes til en egen sats per dag. Se i vedtekter for SFO.

Åpningstider

SFO er åpen alle virkedager unntatt lørdag, fra kl. 07.30 - 16.30. (Det er muligheter for utvidet åpningstid fra kl. 06.30 dersom det er minimum tre barn i den enkelte ordning som melder seg på,)

I skolens ferier holdes SFO åpen dersom min. 8 barn er påmeldt.

SFO er stengt på 5 planleggingsdager i året og 4 uker i sommerferien. Se i vedtektene for når det er feriestengt.

 

 

Barneskolene i Strand har en skolefritidsordning for 1. - 4. klasse.

I Strand har vi 3 kommunale og 1 privat SFO.

Skolefritidsordningen er et pedagogisk tilrettelagt tilsyn- og omsorgstilbud for barn i alderen 6-9 år. Skolens rektor har ansvar for den kommunale SFO. 

SFO skal være et sted hvor barna har det trygt og godt. SFO skal gi gode utviklings- og aktivitets muligheter, og vil derfor være preget av lek. SFO gir barna muligheter til å bli bedre kjent med flere barn og dette virker positivt inn på skolemiljøet.

For at barna skal trives og ha et godt utbytte av tilbudet, er det nødvendig med et nært og godt samarbeid mellom foreldre og de ansatte. Gjensidig informasjon er nødvendig for at barnet skal kunne utvikle seg best mulig.

Driften av SFO baserer seg på et kommunalt tilskudd samt foreldrebetaling.

 

Nordre Strand SFO

Leder: Ingunn Gjeitanger 

Tau SFO

Leder: Line Vatne tlf. 488 96 647

Fjelltun SFO (tidligere Resahaugen SFO)

Leder: Helena Windingstad tlf: 457 09 143

 

Privat SFO, egen påmelding

Klippen fritidsklubb

Leder: Jorunn Angelsen tlf. 51 74 11 73