Skolehelsetjenesten i Strand

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i  spe - og småbarnsalderen. I skolehelsetjenesten arbeider helsesøster og skolelege.

Publisert av Kristin Fossdal. Sist endret 19.12.2016

Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450  fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings- og utviklingsmiljø, samt bidra til en helsefremmende livsstil. De unges helseproblem er ikke lenger dominert av kroppslige sykdommer og feil. De arter seg ofte mer som vansker i forhold til venner, familie, skolen og samfunnet. For at dette skal lykkes og komme den enkelte elev best mulig til gode, er vi som arbeider i skolehelsetjenesten avhengig av et godt samarbeid med eleven, foreldrene og skolen. Skolehelsetjenesten har tverrfaglig samarbeid med PPT, skolen, barnevern, fastlegen og andre ved behov.Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller spesialist. Snakk med lærer/helsesøster/skolelege om der er helse/trivselsproblemer, som kan ha innvirkning på elevens skolesituasjon.

 

Journalføring/Innsynsrett
Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen (jf. Forskrift om pasientjournal). Gi oss beskjed dersom dere flytter, vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten.
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

 

Ved akutte skader/sykdommer og kroniske sykdommer må fastlege kontaktes.
Skolehelsetjenestens personell har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

 

UNDERSØKELSENE I SKOLEHELSETJENESTEN BLIR SOM FØLGER:

Førskoleundersøkelse - ved helsesøster og lege. Hørselundersøkelse, vekstutvikling, bevegelsesutvikling og kostveiledning.

2 klasse - DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt). Høyde og vekt. Samtale med elev og foresatt.

3 klasse - høyde og vekt

6 klasse - MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder)

7 klasse - HPV-vaksine for jenter (livmorhalskreft)

8 klasse - helseundersøkelse. Syn og hørsel på indikasjon. Vekstutvikling.

10 klasse - DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt). Elevene får utdelt vaksinasjonskort.

Skolelegen undersøker alle barn ved førskolealder og ellers ved behov/ønske fra elev, foreldre, helsesøster og skolen.

Helsesøster har også oppfølging av enkelt elever utenom de faste konsultasjonene etter behov/ønske.Barn og ungdom kan snakke med oss om:

- Vennskap, mobbing

- Kropp og pubertet

- Ungdomstid og seksualitet                     

- Psykisk helse (følelser og tanker)

- Prevensjon                                               

- Kosthold

- Ensomhet                                                  

- Søvnproblemer

- Rusproblemer                                                             

- Hvordan ta best mulig vare på seg selv


Foreldre/foresatte kan ta opp:

- Syn, hørsel og språk                                  

- Kosthold og ernæring

- Hygiene                                                          

- Søvn

- Barnets utvikling og vekst                       

- Sorg

- Problemer i familien                                  

- Rus

- Barneoppdragelse                                     

- Hvordan fremme god helse og unngå sykdom?

- Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 

Ta gjerne kontakt ved behov.

Såkalt "Åpen dør" har en sentral plass i tjenestetilbudet. Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten avtale på forhånd, se skolens egne sider (minskole.no).


Utenom dette kan helsesøster treffes på:
Jørpeland helsestasjon Tlf. nr. 51 74 21 80
Tau helsestasjon Tlf.nr. 51 74 21 60

Skolelegen er tilstede:
Jørpeland helsestasjon: Torsdager kl. 08.30 – 14.30
Tau helsestasjon: Torsdager kl. 08.30 – 14.00

Fant du det du lette etter?
Kristin Strand Fossdal

Kristin Strand Fossdal

Helsesøster
Telefon : 51 74 21 84
Mob: 993 79 636
E-post :  

 

Kontakt

Helsestasjoner
Leder: Kristin Fossdal Besøksadresse: Fjelltunvegen
Postboks 115, 4126 Jørpeland
E-post : kristin.fossdal@strand.kommune..
Telefon
: 51 74 21 80

Faks
: 51 74 21 81
Mobil
: 993 79 636
Org.nr.
: 964 978 751

Se også