Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Innsending av planforslag

Innsending av planforslag

Strand kommune har laget en oversikt over viktige kommunale planer, normer og prinsippvedtak som skal legges til grunn ved utarbeidelse av nye planforslag eller planendringer. I tillegg har vi lagt sjekklister og maler som skal benyttes ved innlevering av planforslag.

Kvalifikasjonskrav til utarbeidelse av planforslag

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Selve planforslaget og underliggende dokumentasjon skal være utarbeidet av kvalifiserte personer.

Planer, normer og prinsipper som skal legges til grunn ved utarbeidelse av planforslag

- Gjeldene overordnende arealplaner. Kommuneplanens arealdel og områdeplaner kan kjøpes digitalt gjennom e-torget. Relevant informasjon finnes også i kommunens kartinnsyn.

Utbygging og fortettingsveileder for Strand kommune

- VA-norm for Strand kommune (PDF, 19 MB)

- Veg-norm for Strand kommune

- Renovasjonsteknisk norm for Strand kommune

- Rekkefølgekrav til overordnet infrastruktur

Maler og sjekklister som skal benyttes

-  Gjeldene regulering med planbestemmelser, bruk automatisk situasjonskart eller kartinnsyn på nett.

Adresseliste over myndigheter og organisasjoner

Pris på behandling av private planforslag.

Saksbehandling av private reguleringsforslag og planendringer er gebyrbelagt. Kommunen fakturer etter 1. gangs behandling. Gebyrer planer