Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel er under revisjon. Et nytt planforslag for kommuneplanens arealdel, som gjelder perioden 2024–2036, er nå til politisk behandling.

Status for arbeidet med kommuneplanens arealdel

Forvaltningsutvalget behandlet planforslaget 13. mars og ga sin innstilling til formannskapet.

Formannskapet behandlet planforslaget 14. mars og ga sin innstilling til kommunestyret.

Kommunestyret behandlet planforslaget 3. april. Kommunestyret har den endelige vedtaksmyndigheten for kommuneplanen og legger formelt planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.

Du finner opptak fra møtene fra de ulike politiske utvalgene under arkiv på kommunens nettside.

Du finner alle saksdokumenter som ble behandlet i saken fremlagt til kommunestyret 3. april i møteplan og saksdokumenter for politiske utvalg. For å finne kommunestyremøtet 3. april huk av «siste år» under møtetidspunkt til venstre på siden. Ved å klikke på fanen «Kommunestyret 3. april» får du tilgang til saksdokumentene som ble behandlet i møtet. Ved å klikke på fanen «Kommuneplanens arealdel for Strand kommune 2024 – 2036», får du tilgang til saksdokumentene inkludert vedlegg. Her kan du også lese hvordan saken ble behandlet og hva som ble bestemt.

Kommuneplanens arealdel vil bli sendt ut til offentlig ettersyn og høring før sommeren. Det må utføres flere konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser i tillegg til endringer på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse i tråd med vedtaket i kommunestyret 3. april. Når dette arbeidet er utført legges planen ut til høring og offentlig ettersyn. Tidspunkt for høringen kunngjøres i Strandbuen og på kommunens nettsider. Høringen vil vare minst 6 uker. Alle som har sendt inn innspill til kommuneplanens arealdel bli tilskrevet når planen legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Innspill

Alle innspill som kommunen har mottatt angående kommuneplanens arealdel, blir tatt med i den politiske behandlingen av planforslaget. Her avgjøres hvilke innspill og arealendringer som skal legges ut på høring. Alle som har sendt inn innspill, vil få brev når planforslaget sendes på høring. I høringsperioden kan det sendes inn merknader til planforslaget. Etter høringen vil planen bli endelig behandlet av forvaltningsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Planen ble vedtatt i kommunestyret 28.08.2019.

Les kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019-2035

Strand kommune har definert følgende strategiske mål:  

  1. Strand har en sunn økonomi som fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling
  2. Strand er et lavutslippssamfunn som er sikkert og trygt å bo i  
  3. Strand har et inkluderende lokalsamfunn med høy livskvalitet for alle  
  4. Strand er Rogalands mest bosteds- og næringsattraktive kommune 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal synliggjøre hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. Planen skal også inneholde hvilke hensyn som må ivaretas ved ny bruk av arealene.  

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Arealdelen skal gjenspeile nasjonale og regionale mål. Den skal også vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 

Arealdelen for hele kommunen er under revidering. Inntil revidert versjon er på plass gjelder: 

Merk at delplan for Nordmarka er nyere enn kommuneplanen for Strand kommune 2012-2035. Den erstatter derfor delen om Nordmarka i nåværende kommuneplan. I ny plan vil kommunedelplanen for Nordmarka inngå i plan for hele kommunen. Det samme gjelder Kolabygda (del av gamle Forsand) som inngår i kommuneplan Forsand kommune 2007 – 2022. 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hva det skal fokuseres på i planperioden, i tillegg til planprosess og utredningsbehov. Det planlegges ulike medvirkningsmøter og arbeidsverksted med aktuelle fagrepresentanter vinteren og våren 2023.

Les mer om planprogrammet for kommunens arealdel 2023-2035 her. (PDF, 8 MB)

Arealstrategi og innspill

Arealstrategien er en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel som en brobygger mellom samfunnsmål (kommuneplanens samfunnsdel) og arealdisponeringer (kommuneplanens arealdel). 

Les mer om arealstrategien og innspill på denne siden.