Kommuneplan

Kommuneplanen består av to deler, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt i 2019, mens arealdelen ble vedtatt i 2012. Fra 01.01.2020 gikk noe av tidligere Forsand kommune inn i Strand kommune. For denne delen av Strand kommune vil kommuneplanen for Forsand kommune gjelde. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 4 MB)skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og retningslinjer.

 

Kommuneplanens arealdel for tidligere Forsand kommune 

Kommuneplanen for tidligere Forsand kommune gjelder for de områdene som nå er del av Strand kommune. (Steinen, Kolabygda, Erevik, Høllesli og Preikestolområdet)