Kommuneplan

Kommuneplan

En kommuneplan består av en samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Strand kommune har valgt å utarbeide samfunnsdelen og arealdelen hver for seg.

Samfunnsdel for perioden 2019 - 2035 ble vedtatt i 2019. Kommuneplanen vil bli vurdert hvert 4. år om den skal revideres. Kommuneplan skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter viktige mål og oppgaver i kommunen. Arbeid med kommuneplanen følger plan- og bygningsloven.

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Strand kommune har definert følgende strategiske mål:  

  1. Strand har en sunn økonomi som fremmer bærekraftig vekst og en god samfunnsutvikling
  2. Strand er et lavutslippssamfunn som er sikkert og trygt å bo i  
  3. Strand har et inkluderende lokalsamfunn med høy livskvalitet for alle  
  4. Strand er Rogalands mest bosteds- og næringsattraktive kommune 

Les mer om samfunnsdelen til Strand kommune i PDF her. (PDF, 4 MB)

Kommuneplanens arealdel 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal synliggjøre hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. Planen skal også inneholde hvilke hensyn som må ivaretas ved ny bruk av arealene.  

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse. Arealdelen skal gjenspeile nasjonale og regionale mål. Den skal også vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 

Arealdelen for hele kommunen er under revidering. Inntil revidert versjon er på plass gjelder: 

Merk at delplan for Nordmarka er nyere enn kommuneplanen for Strand kommune 2012-2035. Den erstatter derfor delen om Nordmarka i nåværende kommuneplan. I ny plan vil kommunedelplanen for Nordmarka inngå i plan for hele kommunen. Det samme gjelder Kolabygda (del av gamle Forsand) som inngår i kommuneplan Forsand kommune 2007 – 2022. 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hva det skal fokuseres på i planperioden, i tillegg til planprosess og utredningsbehov. Det planlegges ulike medvirkningsmøter og arbeidsverksted med aktuelle fagrepresentanter vinteren og våren 2023.

Les mer om planprogrammet for kommunens arealdel 2023-2035 her. (PDF, 8 MB)

Arealstrategi og innspill

Arealstrategien er en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel som en brobygger mellom samfunnsmål (kommuneplanens samfunnsdel) og arealdisponeringer (kommuneplanens arealdel). 

Les mer om arealstrategien og innspill på denne siden.