Kommuneplan

Kommuneplanen består av to deler, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Ny samfunnsdel ble vedtatt i 2019, mens arealdelen ble vedtatt i 2012.

Kommuneplanens samfunnsdel

skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og retningslinjer.