Kommuneplan

Kommuneplanen for Strand ble vedtatt i 2012. Kommuneplanen består av to deler, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel består av kart, bestemmelser og retningslinjer.