Strand2050

Ryfast vil kunne gi store endringer i Strandasamfunnet og Ryfylke. Strand2050 er et prosjektarbeid og en prosess hvor hele lokalsamfunnet får anledningen til å drøfte utviklingen i Strand frem mot 2050.  Hvordan er det ønskelig at samfunnet skal utvikle seg og hvordan kan vi styre i en ønsket utviklingsretning ?

 

  • Strand2050 skal kartlegge verdier i landskap, langs fjorden, i det grønne og i tettsteder og transportårer - de strukturelle hovedgrep. Hvilke verdier i Strand  må vi ikke miste?
  • Strand2050 skal se på de ulike utviklingsmuligheter samfunnet har utfra hva fremtidsbildene forteller oss og de strukturelle hovedgrepene rommer av verdier.
  • Strand2050 skal vise frem, drøfte og bevisstgjøre på de styringsmuligheter lokalsamfunnet har. Hvem kan og vil styre utviklingen dit vi vil ?
  • Strand2050 skal finne ut hva en ønsket utvikling gir av utfordringer for de kommunale tjenestene - skole, helse, omsorg, barnehage og mye mer."

 

Publisert 10.10.2014

Hva skjer i Strand i fremtiden? Dette blir det store temaet på folkemøtet 30. oktober, hvor fire ulike fremtidsbilder blir presentert. En arbeidsgruppe med personer fra Strand står bak dette arbeidet. Les mer om fremtidsbildene her (PDF, 699 kB).

Publisert 06.10.2014

Strand mot 2050 må ta vare på særegenhet og identitet i landskap og kulturmiljø. Ny bebyggelse må skapes i et nært samspill mellom landskap, terreng og fremtidig uterom. Dette kommer frem i Rambølls rapport «Strukturelle hovedgrep for Strand mot 2050», som retter fokus mot rennende vann og grønne rom. Les mer om arbeidet med rapporten her (PDF, 623 kB).

Publisert 15.05.2013

Prosjektplan for Strand2050 ble vedtatt i Formannskapet i sak 10/13 den 24.04.2013. Prosjektplanen gjør rede for formålet med prosjektarbeidet Strand2050, prosessen, opplegg for medvirkning, fremdriftsplan, økonomi i prosjektet, med mer.