Arealstrategi og innspill

Arealstrategi og innspill

Arealstrategien er en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel som en brobygger mellom samfunnsmål (kommuneplanens samfunnsdel) og arealdisponeringer (kommuneplanens arealdel).

Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides en arealstrategi som et eget steg i planprosessen. Langsiktig arealstrategi skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal også vise langsiktige utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern.

Arealstrategien synliggjør hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 

Innspill til kommuneplanens arealdel  

Strand kommune inviterte til innsending av innspill til kommuneplanens arealdel den 28. april 2022 via kunngjøring. Kunngjøringen ble blant annet publisert på kommunens hjemmeside og i lokalavisa Strandbuen. Fristen for innsending av innspill var 30. juni 2022. Alle innspill har nå blitt vurdert om de er i samsvar med vedtatt arealstrategi. 

Strand kommune har mottatt 100 innspill til kommuneplanens arealdel. 90 av innspillene er knyttet til gårds- og bruksnummer eller sjøareal. Resterende innspill er andre innspill.  

Her finner du innspillene  

Strand kommune har laget en oversikt over alle innspillene i et kart. 

Merk at et arealinnspill kan være knyttet opp til flere arealformål og/eller områder. Det vil derfor være flere enn 100 prikker i kartet. Hver prikk i kartet viser område hvor det er mottatt forslag til arealendring.  

Trykk på de blå prikkene i kartet om du ønsker mer informasjon om arealinnspillene. Da får du informasjon om gårdsnummer og bruksnummer (gnr./bnr.), sted/områdenavn og mer. 

Innspill til kommuneplanens arealdel 2024 – 2036

Du finner også alle arealinnspill i PDF på denne siden. 

Videre vurdering av innspill 

 • Innspill som er i samsvar med arealstrategien blir vurdert nærmere med konsekvensutredelse (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) før innspill går videre til politisk førstegangsbehandling.
 • Innspill som er delvis i samsvar med arealstrategi vil det utredes konsekvensutredelse og risiko- og sårbarhetsanalyse på del som er i samsvar med arealstrategi. Del som ikke er i samsvar med arealstrategi går videre til politisk førstegangsbehandling uten å bli nærmere vurdert.
 • Innspill som ikke er i samsvar med arealstrategi går videre til politisk førstegangsbehandling uten å bli vurdert nærmere med konsekvensutredelse og risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Innspill som ikke er omtalt i arealstrategi kan bli vurdert nærmere med konsekvensutredelse og risiko- og sårbarhetsanalyse før det går videre til politisk førstegangsbehandling.

Selv om innspillet samsvarer helt eller delvis med arealstrategien er det ikke gitt at innspillet får positiv innstilling etter at det er utført KU og ROS er utført. Dette er fordi det er enda flere tema som vurderes i en KU. 

Alle innspill blir lagt ved til politisk førstegangsbehandling av planforslaget. Her avgjøres hvilke innspill og arealendringer som skal legges ut på høring. Alle som har sendt inn innspill vil få brev når planforslaget sendes på høring. Videre vil høringsinnspillene bli vurdert når kommuneplanens arealdel sluttbehandles.

Lokaliseringskriterier i Arealstrategien 

Arealstrategien inneholder ulike lokaliseringskriterier for bruk av areal. Du finner mer informasjon om kriteriene for de ulike arealdisponeringene her: 

Boligområder på og mellom Tau og Jørpeland

Arealinnspill under “boligområder på og mellom Tau og Jørpeland” er i tråd med arealstrategien så lenge de ivaretar følgende påstander: 

Vern av jordbruksareal

 • Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal.  
 • Strand kommune skal tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal. 
 • Strand kommune skal jobbe for at omdisponering av jordbruksareal er så lav som mulig og at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035. 

Prinsipper og lokaliseringskriterier 

 • Hovedtyngden av befolkningsveksten i kommunen skal skje innenfor allerede regulerte boligområder på Jørpeland og Tau. 
 • Kommunen skal prioritere utvikling og utbygging “innenfra og ut” fra tettstedssentrum.  
 • Nye boligområder skal i hovedsak skje i nærheten av bussrutene med høyest frekvens i kommunen (rute 100 og 101).  

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke berøre: 

 • fulldyrka eller overflatedyrka mark 
 • områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter 
 • områder med myr eller høybonitets skog 
 • områder med mulig naturfare for flom og skred  
 • områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene 

Boligområdene skal fortrinnsvis være plassert: 

 • innenfor tettstedsavgrensingen for Tau og Jørpeland eller ved kystlinja mellom disse 
 • nærmere enn 500 meter i luftlinje fra bussholdeplass for rute 100 eller 101 
 • det skal være mulig å etablere et offentlig tilgjengelig friområde med en bredde på minimum 50 meter i forkant av bebyggelsen ned mot sjøen. 
 • det skal ikke være eksisterende boligbebyggelse i bakkant av foreslåtte områder som får redusert bokvalitet. 

Se lokaliseringskriteriene i kart 

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for nye boligområder på og mellom Tau og Jørpeland. 

Områder med grønn farge er områder hvor innspillene fortrinnsvis skal være plassert. Her er grenselinje for avstand over 500 meter til bussholdeplass markert med røde sirkler. Noen av kriteriene for hvor boligområder skal lokaliseres er ikke vist i kartet, men kun forklart i teksten ovenfor.    

Merk at områder markert med rødlig/lilla/mørkegrå i kartet kan være utrygge områder å bygge i og er basert på aktsomhetskart (utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet mer detaljert faresonekartlegging for skred i Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland. Disse områdene er avgrenset med lilla strek. Faresonekartleggingen for de angitte stedene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskartene, og erstatter aktsomhetskartene i disse områdene.  

Klikk her for fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

 

Boligområder i bygdene

Arealinnspill under “boligområder i bygdene” er i tråd med arealstrategien så lengde de ivaretar følgende påstander:  

Vern om jordbruksareal

 • Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal.  
 • Strand kommune skal tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal. 
 • Strand kommune skal jobbe for at omdisponering av jordbruksareal er så lav som mulig og at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035. 

Prioriterte boligområder i bygdene  

 • Det skal være mulig å bosette seg i bygdene i kommunen, men det skal ikke åpnes opp for stor spredning av byggefelt du må kjøre til. 
 • Nye boligområder skal fortrinnsvis lokaliseres i nærheten av eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. 
 • Nye områder for boligbebyggelse (tunbebyggelse) vil erstatte dagens områder for spredt boligbebyggelse i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). 

Antall avsatte boligtomter  

Det legges opp til en boligreserve på 5 boliger per 100 innbyggere i følgende grunnkretser: 

 • Idse (6 boliger), Bjørheimsbygd (17 boliger), Voster (9 boliger), Kjølevik (16 boliger fordelt mellom Alsvik, Kjølevik og Vervik), og Sørskår (5 boliger) 
 • For Fiskå legges det opp til en boligreserve på 15 boliger per 100 innbyggere (41 boliger). 
 • For Kolabygda legges det opp til en boligreserve på 10 boliger per 100 innbyggere (16 boliger). 
 • Nye boligområder skal være lokalisert nærmere enn 500 meter fra eksisterende busstrase for buss i ordinær rutetrafikk. 

Innspill skal enten være utvidelse av eksisterende boligområder eller tunbebyggelse med 5-10 boenheter. 

Prinsipper og lokaliseringskriterier 

 Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke berøre: 

 • fulldyrka eller overflatedyrka mark 
 • områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter 
 • områder med myr eller høybonitets skog 
 • områder med mulig naturfare for flom og skred   
 • områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene 

Se lokaliseringskriteriene i kart 

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for boligområder i bygdene. 

Klikk her for fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Merk at områder markert med rødlig/lilla/mørkegrå i kartet kan være utrygge områder å bygge i og er basert på aktsomhetskart (utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet mer detaljert faresonekartlegging for skred i Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland. Disse områdene er avgrenset med lilla strek. Faresonekartleggingen for de angitte stedene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskartene, og erstatter aktsomhetskartene i disse områdene. 

Fritidsboliger

Arealinnspill under “fritidsboliger” er i tråd med arealstrategien så lengde de ivaretar følgende påstander: 

Vern av jordbruksareal 

 • Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal.  
 • Strand kommune skal tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal. 
 • Strand kommune skal jobbe for at omdisponering av jordbruksareal er så lav som mulig og at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035. 

Prinsipper og lokaliseringskriterier 

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke berøre: 

 • fulldyrka eller overflatedyrka mark 
 • områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter 
 • områder med myr eller høybonitets skog 
 • områder med mulig naturfare for flom og skred   
 • områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene 

Nye områder for fritidsbebyggelse skal enten være utvidelser av eksisterende områder for fritidsbebyggelse eller nye områder nærmere enn 200 meter fra eksisterende bebyggelse. Vurdering av behov for bilvei må vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Se lokaliseringskriteriene i kart 

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for fritidsboliger. 

Klikk her for fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Merk at områder markert med rødlig/lilla/mørkegrå i kartet kan være utrygge områder å bygge i og er basert på aktsomhetskart (utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet mer detaljert faresonekartlegging for skred i Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland. Disse områdene er avgrenset med lilla strek. Faresonekartleggingen for de angitte stedene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskartene, og erstatter aktsomhetskartene i disse områdene. 

Naustområder og småbåthavner

Arealinnspill under “naustområder og småbåthavner” er i tråd med arealstrategien så lengde de ivaretar følgende påstander: 

Vern av jordbruksareal 

 • Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal.  
 • Strand kommune skal tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal. 
 • Strand kommune skal jobbe for at omdisponering av jordbruksareal er så lav som mulig og at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035. 

Prinsipper og lokaliseringskriterier 

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke berøre: 
 

 • fulldyrka eller overflatedyrka mark 
 • områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter 
 • områder med myr eller høybonitets skog 
 • områder med mulig naturfare for flom og skred   
 • områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene 

Av hensyn til strandsonevernet skal nye områder primært være utvidelser av eksisterende bebygde områder eller fellesanlegg. 

Se lokaliseringskriteriene i kart 

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for naustområder og småbåthavner. 

Klikk her for fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Merk at områder markert med rødlig/lilla/mørkegrå i kartet kan være utrygge områder å bygge i og er basert på aktsomhetskart (utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet mer detaljert faresonekartlegging for skred i Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland. Disse områdene er avgrenset med lilla strek. Faresonekartleggingen for de angitte stedene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskartene, og erstatter aktsomhetskartene i disse områdene. 

Næringsområder for arealkrevende næringsvirksomhet

Arealinnspill under “næringsområder for arealkrevende næringsvirksomhet” er i tråd med arealstrategien så lengde de ivaretar følgende påstander: 

Vern av jordbruksareal 

 • Strand kommune skal være restriktiv med omdisponering av jordbruksareal så lenge det finnes alternative lokaliseringer av bolig og næring som ikke legger beslag på jordbruksareal.  
 • Strand kommune skal tilstrebe arealeffektiv utnyttelse av eksisterende utbyggingsområder for å sikre at det blir minst mulig behov for å omdisponere jordbruksareal. 
 • Strand kommune skal jobbe for at omdisponering av jordbruksareal er så lav som mulig og at maksimum 4 dekar jordbruksareal i gjennomsnitt per år omdisponeres i planperioden 2023-2035. 

Prinsipper og lokaliseringskriterier 

Nordmarka næringsområde skal være kommunens primære område for arealkrevende næringsvirksomhet. 

Innspillene, inkludert eventuell ny adkomstvei, skal ikke berøre: 

 • fulldyrka eller overflatedyrka mark 
 • områder med utvalgte naturtyper eller rødlistearter 
 • områder med myr eller høybonitets skog 
 • områder med mulig naturfare for flom og skred   
 • områder med inngrepsfri natur pluss 1 km buffer rundt områdene 

Se lokaliseringskriteriene i kart 

Kartet under viser lokaliseringskriteriene for næringsområder for arealkrevende næringsvirksomhet. 

Klikk her for fullskjermsvisning av kartet (Her er det mulig å klikke i kartet for å få mer info)

Merk at områder markert med rødlig/lilla/mørkegrå i kartet kan være utrygge områder å bygge i og er basert på aktsomhetskart (utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat). Det er utarbeidet mer detaljert faresonekartlegging for skred i Døviga, Diket, Kjølevik, Tauvågen, Kvam, Heiabakkane, Barka-Brekka og Tungland. Disse områdene er avgrenset med lilla strek. Faresonekartleggingen for de angitte stedene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskartene, og erstatter aktsomhetskartene i disse områdene. 

Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner

Arealinnspill under “publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive” er i tråd med arealstrategien så lengde de ivaretar følgende påstander: 

 • Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner som lokaliseres i sentrumsområdene på Jørpeland og Tau prioriteres.
 • Regiondelssenteret Jørpeland utvikles med sikte på å styrkes som senter for hele kommunen.  
 • Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner bør lokaliseres i Jørpeland sentrum om det bare gis på ett sted i Ryfylke.  
 • Publikumsrettede eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner på Tau bør lokaliseres i området rundt Tau sentrum.

 

Andre innspill  

Eventuelle andre innspill, som ikke kan knyttes opp mot kriterier over, vil bli vurdert nærmere med konsekvensutredning (KU) og risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) etter plan- og bygningsloven. 

Andre dokumenter i saken