Avlastning og pårørendestøtte

Avlastning og pårørendestøtte

Du kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørende støtte om du har særlig tyngende omsorgsoppgaver for en  nær person.

Slik søker du avlastning

Søknadskjema 

For å søke om avlastning benyttes felles skjema «søknad om helse og omsorgstjenester». Beskriv hva som er viktig for deg/dere nå og helsetilstanden til den det søkes avlastning til. 

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du her.   (PDF, 152 kB)

Skjemaet sendes til:
Strand kommune
Jonsokberget, pb 115
4126 Jørpeland.

 • Merk gjerne konvolutten med «søknad om helse og omsorgstjenester». 

Betaling

Det kreves ikke betaling for avlastningstiltak. 

Behandling

Når søknaden er mottatt vil vi vurdere hvilken tjeneste/tjenester søker har behov for, og deretter vil søknaden sendes videre til aktuell tjeneste/fagteam for behandling.

Det kan ta inntil 1 måned før søknaden er behandlet. Om kommunen ikke har et svar innen en måned sendes det et foreløpig svar til søker. 

Avlastning skal hindre overbelastning hos omsorgsgiver, og bør tilbys som et forebyggende tiltak. Avlastning skal gi mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Avlastningen skal samtidig sikre omsorgsmottakeren nødvendige og forsvarlige tjenester.

Hvem kan få avlastning?

Pårørende og andre med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til tiltak for å lette omsorgsbyrden. Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulik måte. Tjenesten kan tilbys i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og skal omfatte et forsvarlig tjenestetilbud for personen som har omsorgsbehovet.

Følgende vurderes:

 • Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for omsorgsyter
 • Hvor mange timer omsorgsarbeidet er beregnet til per måned
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • Om søker selv ønsker korttidsopphold
 • Samtykkekompetanse vurderes
 • For noen avlastningsformer må søker bo med omsorgsyter
 • Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres
 • Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes ved behov

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Slik søker du pårørendestøtte

For å søke om pårørendestøtte brukes søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester.søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester. (PDF, 152 kB)

Pårørendestøtte kan gis i form av blant annet opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Vilkår for pårørendestøtte:

 • Pårørende utfører omsorgsarbeid som kommunen ville hatt plikt til å utføre dersom pårørende ikke hadde gjort det
 • Det nødvendige omsorgsarbeidet er særlig tyngende
 • Både den som har hjelpebehov og omsorgsyteren ønsker at pårørende skal fortsette med omsorgsarbeidet 

Opplæring og veiledning skal sikre at pårørende får den kompetansen og kunnskapen som trengs for å kunne utføre omsorgsoppgaver på en måte som er forsvarlig både for den som har hjelpebehovet og for å ivareta egen helse og livssituasjon. 


 

Hvilke avlastningstilbud finnes i Strand kommune?

Avlastning barn med nedsatt funksjonsevne

Familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan ha krav på avlastning.

Avlastningen skal være en trygg og god erstatning for foresattes omsorg og oppfølging. Treningstiltak som i henhold til individuell plan /opplæringsplan blir ivaretatt av foresatte, kan videreføres under avlastningen.

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg, eller som døgnavlastning i private hjem. 

Avlastning i bolig

Avlastning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten gis i boenheten Langelandsmoen med døgnbemanning. Tjenesten gis i helger, ukedager og ferier.

Timebasert eller skolefritidsordning SFA

Avlastning etter skoletid, planleggingsdager og i ferier for elever på ungdomsskole/videregående skole som har behov for tilsyn.

SFA er åpen mellom 14:00-16:00 på skolehverdager. Dette ettermiddagstilbudet følger kommunen og fylket sine skoleruter. Det er mulig å søke om ekstra SFA-opphold på skolens fridager. 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon om avlastning

Her er finner du samlet informasjon om avlastning barn med nedsatt funksjonsevne.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet kan gis til hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demens. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens skal bidra til å:

 • ivareta brukerens funksjoner i dagliglivet
 • forebygge/redusere isolasjon og ensomhetsfølelse.
 • Dagaktivitetstilbudet vil kunne innebære avlastning og støtte for pårørende.
Avlastning/korttidsopphold for personer med demens

Avlastning i avdeling CH – Jonsokberget bo- og aktivitetssenter

Avlastning i avdeling CH gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov grunnet demens/kognitiv svikt. CH har døgnbemanning.

Avlastning Tautunet bo- og aktivitetssenter

Avlastning gis til omsorgsyter som til daglig gir omfattende omsorg til en person med stort omsorgsbehov grunnet demens/kognitiv svikt. Avdelingen har døgnbemanning. 
 

Avlastning/korttidsopphold på Jonsokberget bo- og aktivitetssenter

Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Avdeling for rehabilitering og korttid ved Jonsokberget bo- og aktivitetssenter har i tillegg til rehabilitering tilbud om avlastning, korttidsopphold og akuttopphold. 

Leilighet i DU

Avlastning i leilighet på Jonsokberget- bo og aktivitetssenter kan søkes på og vurderes etter kriteriene særlig tyngende omsorgsarbeid og at omsorgsyter har mulighet til nødvendig fritid, ferie, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter.

Avlastningsopphold i DU er ikke aktuelt for:

 • Personer med behov for kontinuerlig tilsyn. Personen må kunne ivaretas av ordinære hjemmebaserte tjenester.
 • Personen kan ikke ha kognitiv svikt som gjør at han/hun ikke kan tilpasse seg tilbudet. 
 • Personer som ikke kan benytte seg av trygghetsalarm.
   
Klage

Pasienter/brukere som ikke er enig i en avgjørelse som kommunen har fattet, eller som mener at rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven ikke er oppfylt, kan klage. Klagen sendes til kommunen, som da skal vurdere om det er grunn til å gjøre endringer i vedtak angående pårørendestøtte eller avlastning. Om kommunen ikke finner grunn til å endre vedtaket som følge av klagen, skal klagen oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Klagen skal være skriftlig, og undertegnet av pasienten/brukeren eller dennes representant. Klagen bør være begrunnet, og om klager har behov for hjelp til å utforme/fremsette klage kan Pasient- og brukerombudet bistå. 

Økonomisk hjelp

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til person med særlig tyngende omsorgsarbeid. Det ytes vanligvis i forbindelse med pleie og omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig funksjonshemmede voksne og multifunksjonshemmede barn. Det er omsorgsoppgavens tyngde som er avgjørende, ikke pasientens tilstand eller alder. 

Omsorgslønn innvilges av kommunen etter søknad og vurdering av behov. Kommunen kan velge å gi andre tjenester i stedet. 

Les mer om omsorgslønn i Strand kommune her.
Her er informasjon om omsorgsstønad i Strand kommune.

Grunnstønad

Du eller barnet ditt kan ha rett til grunnstønad hvis du eller barnet har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har. Ekstrautgifter er utgifter du eller barnet ditt har fått på grunn av den medisinske tilstanden. Med medisinsk tilstand menes en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse. 

Les mer om grunnstønad på hjemmesidene til NAV.

Hjelpestønad

Du eller barnet ditt kan ha rett til hjelpestønad ved behov for langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Les mer om hjelpestønad på hjemmesidene til NAV.

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få dersom du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv.

Les mer om økonomisk sosialhjelp på hjemmesidene til NAV.

Pleiepenger

Du kan ha rett til pengestøtte fra NAV når du pleier og tar vare på et barn eller en voksen som er syk eller skadet. Hva du kan ha rett til kommer an på hvilken situasjon du er i. Den du pleier kan også ha rett til pengestøtte.

Les mer om pleiepenger og andre økonomiske ytelser på hjemmesiden til NAV.
 

Hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager låner ut enkle hjelpemidler til privatpersoner som bor eller har midlertidig opphold i Strand kommune. 

Her finner du kommunens hjemmeside for hjelpemidler med kontaktinformasjon.

Ulike hjelpemidler og velferdsteknologi i hjemmet kan være det du eller dine nærmeste trenger for en enklere hverdag.


 

Andre støttetiltak for pårørende

Ambulerende miljøtjeneste

Ambulerende miljøtjeneste er et tjenestetilbud innenfor Strand kommunes miljøtjeneste. Tjenesten er rettet mot personer over 18 år med funksjonsnedsettelse som bor for seg selv og som har behov for ekstra støtte og veiledning i hverdagen.

Ambulerende miljøtjeneste skal bidra til at brukeren kan leve og bo mest mulig selvstendig, og blir i stand til å mestre oppgavene i dagliglivet så godt som mulig ut fra sine forutsetninger. 

Les mer om ambulerende miljøtjeneste her. 

Støttekontakt/fritidskontakt

Dersom det er behov for en mer aktiv fritid eller å komme ut av en isolert tilværelse kan det søkes om støttekontakt. For å få støttekontakt må en ha et behov som er av en slik art at en har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. 

Støttekontakter tilrettelegger kultur- og fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse. En støttekontakt kan hjelpe med å delta i sosialt samvær med andre på ulike aktiviteter. 

Les mer om støttekontakt/fritidskontakt her. 

 

Støttesamtaler til pårørende til personer med skadelig rusbruk

Pårørende som lever tett på personer med skadelig rusbruk kan få støttesamtaler knyttet til dette fra kommunens ROP-team.