Ambulerende miljøtjeneste

Ambulerende miljøtjeneste

Hva er ambulerende miljøtjeneste?

Ambulerende miljøtjeneste er et tjenestetilbud innenfor Strand kommune sin miljøtjeneste. Tjenesten er rettet mot personer over 18 år med funksjonsnedsettelse som bor for seg selv og som har behov for ekstra støtte og veiledning i hverdagen.

Ambulerende miljøtjeneste skal bidra til at brukeren kan leve og bo mest mulig selvstendig, og blir i stand til å mestre oppgavene i dagliglivet så godt som mulig ut fra sine forutsetninger.

Ambulerende miljøtjeneste kan blant annet gis i form av:

  •  Opplæring, veiledning og motivering til dagliglivets gjøremål.
  • Hjelp til planlegging og systematisering av dagen/ uken.
  • Bistand til opprettholdelse og drift av ansvarsgruppe.
  • Generell veiledning i forhold til ernæring og helse.
  • Bistand til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.
  • Bistand til/opplæring i deltagelse i ulike typer aktiviteter og dagtilbud.
  • Trening og opplæring i sosial mestring

 

Den ambulerende miljøtjenesten tilbyr en til to oppfølgingsmøter i løpet av året, etter avtale med bruker og eventuelt pårørende. Hver bruker får tildelt en primærkontakt. Tjenesten kan gis både i og utenfor hjemmet.

 

Hvem kan søke ambulerende miljøtjeneste?

Ambulerende miljøtjeneste er et tjenestetilbud innenfor Strand kommune sin miljøtjeneste. Tjenesten er rettet mot personer over 18 år med funksjonsnedsettelse som bor for seg selv og som har behov for ekstra støtte og veiledning i hverdagen.

 Det forventes at bruker har nødvendig forutsetninger for å kunne leve og bo mest mulig selvstendig.

Det forventes at bruker utfra sine forutsetninger, deltar aktivt med målsetting, planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesten.

Hvordan søke ambulerende miljøtjeneste?

Det må sende inn skriftlig søknad om ambulerende miljøtjeneste.
Søknadsskjema for omsorgstjenester

Søknaden blir behandlet fortløpende og det er ingen søknadsfrist. Søknaden blir behandlet av saksbehandlerenheten ved Langelandsmoen omsorgsboliger.

Etter vurderingsbesøk og kartlegging vil det gjøres vedtak på hva, og i hvilket omfang, bruker har behov for praktisk bistand.

Vedtak vil som hovedregel gis for en periode på fire til seks måneder, men vurderes individuelt. Vedtaket om ambulerende miljøtjeneste kan endres dersom brukers behov/situasjon endrer seg.

Pris

Det er ingen egenbetaling for tjenesten, men det kan tas inntektsregulert betaling for bl.a. rengjøring, vask av tøy etc.

Kontaktinfo

Ambulerende miljøtjeneste: 941 42 254/ 907 74 958

Lovhjemmel

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, andre ledd.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6, bokstav b.