Ambulerende miljøtjeneste

Hva er ambulerende miljøtjeneste?

Ambulerende miljøtjeneste er en tjeneste som skal bidra til at brukeren skal kunne bo og leve mest mulig selvstendig, og bidra til at brukeren blir i stand til å mestre oppgavene i dagliglivet så godt som mulig ut fra sine forutsetninger. Tjenesten kan gis både i og utenfor hjemmet.

Ambulerende miljøtjeneste kan blant annet gis i form av:

  • målrettet arbeid mellom miljøtjenesten og bruker for å oppnå ønkselig funksjons- og mestringsevne i forbindelse med dagliglivets gjøremål
  • hjelp til planlegging og systematisering av dagen/ uken
  • bistand i forbindelse med kontakt/ følge til forskjellige offentlige instanser
  • samtaler
  • fysiske treningsprogram eller turer
  • generell veiledning i forhold til ernæring
  • bistand til/ opplæring i delttakelse i ulike typer aktiviteter
  • tilrettelegging av sysselsettingstiltak og dagtilbud
  • trening og opplæring i sosial mestring og angsttrening

For å legge til rette for brukermedvirkning og informasjonsflyt tilbyr den ambulerende miljøtjenesten en til to oppfølgingsmøter i løpet av året, etter atale med bruker og eventuelt pårørende. Hver bruker får tildelt en primærkontakt.

Hvem kan søke ambulerende miljøtjeneste

Ambulerende miljøtjeneste er et tilbud til mennesker med utviklingshemming og/ eller funksjonsnedsettelse som bor i egen bolig, og som har behov for ekstra støtte og veiledning i hverdagen.

Det forventes at brukeren deltar aktivt med det som bruker klarer i forhold til praktiske gjøremål. I tillegg skal bruker delta aktivt med målsetting, planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenesten.

Hvordan søke ambulerende miljøtjeneste?

Det må sende inn skriftlig søknad om ambulerende miljøtjeneste.
Søknadsskjema for omsorgstjenester

Søknaden blir behandlet fortløpende og det er ingen søknadsfrist. Søknaden blir behandlet av saksbehandlerenheten bestående av virksomhetsleder og representanter fra ambulerende miljøtjeneste.

Etter vurderingsbesøk og kartlegging vil det gjøres vedtak på hva, og i hvilket omfang, bruker har behov for praktisk bistand.

Vedtak vil som hovedregel gis for en periode på fire til seks måneder, men vurderes individuelt. Vedtaket om ambulerende miljøtjeneste kan endres dersom brukers behov/situasjon endrer seg.

Pris

Det er ingen egenbetaling for tjenesten, men det kan tas inntektsregulert betaling for bl.a. rengjøring, vask av tøy etc.

Kontaktperson

Ambulerende miljøtjeneste: 907 74 958/ 908 26 017

Lovhjemmel

Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a, andre ledd.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6, bokstav b.