Omsorgslønn

Omsorgslønn

Omsorgslønn er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-6.

Foutsetninger:

  • Søker må ha fysiske, psykiske eller sosiale grunner som forårsaker bistandsbehov fra privatpersoner.
  • Legeopplysninger.
  • Søkeren må være bosatt i Strand kommune.
  • Andre tjenester skal være utprøvd  eller vurdert før vedtak om omsorgslønn fattes.

  

Vilkår for tildeling:

  • Har behov for døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og omsorg så omfattende at kommunens omsorgstjeneste blir utilstrekkelig.
  • Det må være en kompetent privatperson som yter omsorgstjenesten, denne personen må være ønsket av søker.
  • Arbeidet må vurderes særlig tyngende ut over det en kan forvente av en omsorgsperson
  • Det skal være utprøvd eller vurdert andre kommunale tjenester som f.eks. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter, avlastning.

 

 Begrensninger:

Kommunen sitt totale tilbud skal legges til grunn før vedtak blir fattet.

Bestemmelsen i Lom om kommunale helse og omsorgstjenester §3 - 6 pålegger kommunen å ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, men ingen har rettskrav på omsorgslønn.

Da dette ikke er en pliktytelse vil omfanget utover nødvendig helsehjelp bli vurdert opp mot budsjetterte rammer.

Forutsetningene skal alltid være oppfylt, og alle vilkårene skal være oppfylt før vedtak om omsorgslønn fattes.