Omsorgsstønad

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel ektefelle, foreldre eller andre pårørende som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Du kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som kommunen ellers hadde tatt seg av.

Arbeidet som lønnes må kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang.

Hvem kan få tilbud om omsorgsstønad?

Vist du har et særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører helse- og omsorgsoppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad gis til et familiemedlem, eller til andre nærstående som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er en forutsetning at omsorgsmottaker har søkt hjelpestønad fra NAV når det søkes om omsorgsstønad.

Vurdering av særlig tyngende omsorgsarbeid

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som "særlig tyngende".
Når kommune skal vurdere om omsorgsarbeider er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør et mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller forventer å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn èn person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Hvordan søke

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester finner du her.

Beskriv hva somer viktig for deg nå, helsetilstanden din og hva du trenger tilrettelegging av for å mestre hverdagen. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialhelsetjeneste dersom du har dette tilgjengelig.

Behandling av søknad

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen en mnd, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan forvente svar. Saksbehandler foretar en individuell vurdering av din helsetilstand og ditt behov.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passe best for deg, kommer vi på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester.

Søkandsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Mer informasjon om omsorgsstønad

Kommunen vurderer om omsorgsstønad er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Du får et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på omsorgsarbeid i hjemmet. Du vil få en kontrakt med antall timer og fastsatt timesats. Selv om du får omsorgsstønad, så betraktes du ikke som kommunalt ansatt, du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger. Omsorgsstønad er en skattepliktig inntekt.

Timelønnssats er i henhold til Kommunens Sentralforbund, hovedtariffavtalens garantilønn for stillinger uten særskilt krav til utdanning. Timelønnsatsen følger endringer i hovedtariffavtalen.

Kontaktperson

Anne Gunn Høyland virksomhetsleder miljøtjenesten tlf 51742912/ 926 22 717
Mona Tjensvold tlf 51742905

Lover

Forvaltningsloven
Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester