Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

BTS-Modellen

BTS-Modellen

BTS- bedre tverrfaglig samhandling for barn og unge i Strand har som mål å sikre helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats for gravide, barn, unge og familier det er knyttet en undring eller bekymring til.

Samhandlingsmodellen består av 3 nivå:  individnivå, tjenestenivå og kommunenivå .

Under BTS-individ finner du BTI-veilederen for Strand kommune. Dette er en handlingsveileder som skal vise den enkelte ansatte veien å gå fra uro for et barn, en ungdom eller en gravid, til bekymring til handling. BTI-veilederen beskriver også ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenestene. 

BTS-tjeneste tar for seg hvordan vi i Strand kommune samarbeider omkring gravide, barn, unge og familier mellom  tjenestene. Her finner du blant annet en oversikt over tjenester og tiltak rettet mot barn og unge. 

Under BTS-kommune finner du overordnede føringer for kommunens arbeid med barn og unge slik som kommunale planer, nasjonale føringer, oversikt over prosjekter, samarbeidsavtaler, internkontroll og medvirkning. I tillegg finner du oversikt over tverrfaglige samhandlingsarenaer for barn og unge på øverste nivå i kommunen.