BTS - Bedre tverrfaglig samhandling

Strand kommune er i gang med et prosjekt der målet er å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre, i tillegg til å bedre samarbeidet på tvers av tjenestene. Dette overordnede prosjektet har fått navnet BTS – bedre tverrfaglig samhandling. Gjennom prosjektarbeidet har vi utviklet en samarbeidsmodell som har som mål å sikre helhetlig, tidlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring eller undring til. Prosjektet er per dags dato inne i en piloteringsfase, der tre virksomheter tester ut første versjon av samhandlingsmodellen. Målet er å implementere endelig modell i alle kommunens virksomheter som gir tjenester til barn, unge og deres foresatte i løpet av 2022.

En viktig del av prosjektarbeidet er å utvikle og implementere en samhandlingsmodell for hvordan vi i Strand jobber med barn og unge. Denne samhandlingsmodellen har fått navnet BTS - modellen og viser hvordan vi i Strand arbeider med barn og unge på 3 nivåer: kommunenivå, tjenestenivå og individnivå. På kommunenivå finner du blant annet en oversikt over overordnede strategier som f.eks. kommunale planer og nasjonale satsinger. Tjenestenivået i modellen viser hvordan vi samarbeider mellom tjenestene i kommunen; hvilke rutiner og samhandlingsarenaer har vi i Strand kommune for tverretatlig samarbeid? Individnivået tar for seg den ansattes møte med bruker, i tillegg til å møte barn, unge og foresatte som opplever en bekymring eller undring for et barn.

Under kan du klikke deg inn på BTS-modellen. Dette er første versjon av samhandlingsmodellen og denne versjonen er per dags dato under utprøving av tre pilotvirksomheter i kommunen; Bekkevegen barnehage, Nordre Strand oppvekstsenter og NAV Strand. Målet er å implementere endelig modell i alle kommunens virksomheter som gir tjenester til barn, unge og deres foresatte i løpet av 2022.

 

BTS-Modellen

 

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) en del av BTS

Strand kommune har valgt å jobbe med utgangspunkt i BTI-veilederen, som er en handlingsveileder der målet er å vise de ansatte hvordan de skal gå fra bekymring og uro for et barn til å handle. BTI-veilederen beskriver i tillegg ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og har mål om å sikre kontinuitet i oppfølgingen av barnet som har behov for kommunens hjelpeapparat. Viktige stikkord knyttet til BTI-veilederen er tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning.

Her er lenke til Strand kommunes BTI-veileder. 

Her kan du lese mer om BTI

 

Samhandlingsforløp - psykiske plager hos barn og unge

Helse Stavanger har laget et kart over helsetjenestene for barn og unge som har fått navnet «Barn og unges helsetjeneste». Verktøyet er utviklet i samarbeid med blant annet Strand kommune og beskriver samhandlingsforløp for vanlige psykiske helseplager hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde.

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at de skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud. Det finnes i tillegg egen informasjon rettet mot barn, unge og foresatte. 

Verktøyet finner du her.

 

BTS-modellen og Oppvekstreformen 

I januar 2022 trer barneversreformen i kraft. Formålet er at barn og unge som trenger det, skal få riktig hjelp til riktig tid. Videre innebærer reformen at kommunene får et større ansvar for barnevernet, og at det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet i kommunene derfor må styrkes. Dette er igjen grunnen til at barnevernsreformen også er en oppvekstreform.

I grove trekk vil den nye reformen innebære at barneverntjenesten overtar flere oppgaver og mer ansvar fra det statlige barnevernet (Bufetat). Den nye reformen vil i tillegg legge mer ansvar over på kommunen i sin helhet. Det er "alles" ansvar å drive forebyggende barnevern, altså jobbe forebyggende og tenke tidlig innsats på alle tjenestenivå. Dette sammenfaller godt med BTS-prosjektet. I Strand kommune ser vi på BTS-modellen som strukturen på oppvekstreformen innad i kommunen vår, modellen er rutinen for hvordan vi samarbeider systematisk på tvers av tjenestene rundt barnet. Videre ser vi på BTI-veilederen som vår oppskrift på hvordan jobbe forebyggende barnevern på en systematisk og tverrfaglig måte. BTI-veilederen tydeliggjør med sine nivå og trinn at det ikke bare er barneverntjenesten som har ansvaret for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, det ansvaret ligger til alle tjenestene som er rettet mot barn, unge og deres foresatte. 

 

Siste nytt fra BTS-prosjektet:

For at du som barn/ungdom eller foresatt i Strand, og for deg som arbeider med barn og unge i Strand, skal kunne vite hvor vi er i prosjektarbeidet har vi laget en tidslinje med milepæler og framdrift for prosjektet. Denne oppdateres jevnlig:

Oktober 2021: Implementeringsplan vedtatt av styringsgruppa

Tirsdag 05.10.21 vedtok styringsgruppa implementeringsplan for BTS-prosjektet.

Hele implementeringsplanen kan leses her. (PDF, 924 kB) 

August 2021 - februar 2022: Pilotering av BTS-modellen i 3 virksomheter

BTS-prosjektet går høsten 2021 over i en piloteringsfase. Bekkevegen barnehage, Nordre Strand oppvekstsenter og NAV Strand har sagt seg villige til å være piloter. 

Formålet med piloteringen er at virksomhetene skal få testet ut BTS-modellen grundig i praksis, slik at vi kan endre denne i tråd med erfaringene som pilotvirksomhetene gjør seg. Dette er igjen for å sikre at BTS-modellen oppleves som relevant og nyttig for ansatte som arbeider med barn og unge. 

Piloteringsperioden går fra august 2021 til februar 2022. Det er pekt ut 1 til 2 BTS-kontakter fra hver pilotvirksomhet som har fått et ekstra ansvar for piloteringen på sin arbeidsplass. BTS-kontaktene og prosjektleder møtes en gang i måneden for å utveksle erfaringer og dele gode tips og råd. 

21.juni 2021: Statusmøte med Bufdir

21.juni deltok prosjektleder på digitalt statusmøte sammen med andre kommuner og Bufdir . Møtet var for kommunene i Rogaland som mottok tilskuddsmidler til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i 2019 og som skal sluttrapportere i desember 2021. 

8.juni 2021: Referatsak til Levekårsutvalget om BTS-prosjektet og styringsgruppa vedtar første versjon av BTS-modell med tilhørende BTI-veileder

8. juni 2021 fikk politikerne i levekårsutvalget en referatsak fra BTS-prosjektet der det redegjøres for status i prosjektet per dags dato. Her (PDF, 717 kB) kan du lese hele statusoppdateringen. Saken ble kort kommentert av representanten Kari Førland Lauvsnes fra Høye som sa at dette er en gladsak for Strand kommune. 

Samme dag er det møte i styringsgruppa til prosjektet der målet med møtet er å vedta første versjon av BTS-modellen og BTI-veilederen slik at det er mulig å starte opp med pilotering til høsten. Styringsgruppa vedtar BTS-modellen med tilhørende BTI-veileder slik den er utformet. Prosjektleder understreker at dette er første versjon av BTS-modellen og den endelige versjonen vil ikke foreligge før etter piloteringsrunden. 

23.april 2021: Fellessamling BTS-prosjektet og KoRus Vest Stavanger

Arbeidsgruppa og styringsgruppa BTS sammen med KoRus Vest Stavanger møttes via Teams for å ta en fot i bakken. Målet med møtet var å evaluere BTS-prosjektet så langt og følge opp noen av funnene fra BTI-undersøkelsen. Oppsummert ble konklusjonen at BTS-prosjektet er på rett vei. BTI-workshopen trekkes fram som en av suksessfaktorene og det pekes på at et av områdene der vi har forbedringspotensial er når det gjelder brukermedvirkning. Dette skal arbeidsgruppa jobbe videre med fram til sommeren. 

I BTI-undersøkelsen kom det fram at kommunen som helhet kan bli bedre på å oppdage og følge opp barn som pårørende til voksne med ulike utfordringer knyttet til f.eks rus, psykisk helse eller økonomiske levekårsutfordringer. Maren fra KoRus presenterte derfor opplæringsprogrammet "Tidlig inn" som vi tar med oss videre i kompetanseplanene våre. Dette er et opplæringsprogram som flere kommuner gjennomfører parallelt med BTI-arbeidet. 

21.april 2021: Webinar om lovverk knyttet til samhandlingen rundt barn og unge

Onsdag 21.04.21 deltok en del av oss i BTS-prosjektet på webinar i regi av KoRus Vest Bergen og Statsforvalterne i Vestland og Rogaland. Temaet for seminaret var lovverk knyttet til samhandling rundt barn og unge. Webinaret tok for seg hva lovverket sier om når vi skal samarbeide med barnet og de foresatte, når vi skal samhandle internt og mellom tjenester og når vi skal melde til barnevernet. Med andre ord handlet det om ulike bestemmelser knyttet til plikt til samarbeid, taushetsplikt og samtykke, oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikten til barnevernet.

Det var et veldig interessant webinar som minnet oss på at lovverket plikter oss til å samarbeide omkring sårbare barn og unge og at BTI er et veldig godt verktøy til å få til dette på en god måte. 

23. mars 2021: Digital workshop BTI-veilederen

23.mars 2021 møttes utvalgte medarbeidere som arbeider direkte eller indirekte med barn og unge i Strand på en digital workshop sammen med oss i prosjektet BTS. Målet med workshopen var å få innspill på utkast til BTI-veilederen som arbeidsgruppa har utarbeidet. 

Det ble gjort en kjempeinnsats av alle deltakerne og prosjektet har fått mange nyttige innspill som vi tar med oss videre i arbeider med BTI-veilederen. I tillegg var det en veldig kjekk dag! 

 

 

 

Februar 2021: BTI-undersøkelsen Strand: Hva mener ansatte at vi er gode på når det gjelder arbeidet med barn og unge i Strand?

Tirsdag 23. februar 2021 presenterte KoRus Vest Stavanger resultatene fra BTI-undersøkelsen til alle virksomhetene som deltok. Virksomhetene var representert ved leder. I tillegg deltok hele prosjektorganisasjonen til BTS og to hovedtillitsvalgte. 

Det var en spennende dag der vi fikk presentert resultatene fra undersøkelsen og jobbet sammen i grupper med tall og grafer. Dagen markerte oppstarten på arbeidet med BTI-undersøkelsen. Kort oppsummert viser BTI-undersøkelsen at vi har mange gode interne ressurser i kommunen vår, som f.eks. PPT, familiens hus og barneverntjenesten. I tillegg er NAV ikke overraskende en intern ressurs på temaet som omhandler økonomiske levekårsutfordringer. Samtidig som undersøkelsen viser at vi har mange gode interne ressurser kommer det også fram at vi ikke får utnyttet disse gode ressursene ut i barnehager og skoler på en fornuftig måte. Dette er derfor noe vi bør jobbe videre med i BTS-prosjektet og som virksomhetene kan ta videre i sitt arbeid med kompetanseplaner og lignende. I tillegg viser undersøkelsen at kommunen som helhet har et kompetansehevingspotensial knyttet til barn som pårørende. Det står derfor sentralt å jobbe videre med et felles kompetansehevingsopplegg knyttet til barn som pårørende. 

Januar 2021: Hvordan sikrer vi brukermedvirkning i BTS-prosjektet?

Brukermedvirkning på alle tre nivåene i BTS-modellen står sentralt. Det er et krav at brukermedvirkning er sikret på alle nivåene fra individnivå til tjenestenivå og til slutt kommunenivå. 

Brukermedvirkning på individnivå handler om at den enkelte skal få mulighet til å påvirke og forme egen prosess rundt egen sak og innflytelse over egen livssituasjon. Dette vil stå sentralt i BTI-veilederen vår som er individnivået BTS-modellen (samhandlingen mellom ansatt og bruker)

På tjenestenivå handler brukermedvirkning om å anvende brukernes erfaringer til å gjøre tjenestene enda bedre.

Når det gjelder kommunenivå (øverste administrative og politiske ledelse i kommunen) handler brukermedvirkning om at kommunen har en forpliktelse til å sikre at brukere blir involvert tidlig i utformingen av tjenestetilbud f.eks. gjennom brukerorganisasjoner som deltar i utvalg, prosjekter og møter. I tillegg kan det også dreie seg om systematiske brukerundersøkelser. 

Vi i prosjektet har arbeidet en god del med hvordan vi skal sikre brukermedvirkning på best mulig måte. I januar 2021 vedtok styringsgruppa at det skal settes ned et brukerpanel med ungdommer som er i kontakt med barneverntjenesten. I tillegg ønsker vi å få innspill fra foreldrene i kommunen vår ved å be FAU ved de enkelte skolene om å drøfte BTS-modellen når denne er klar til å sendes på høring. 

Brukermedvirkning er videre noe vi jobber med kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden og blir viktig å holde vedlike når prosjektet skal implementeres og inngå som en integrert del av hvordan vi arbeider med barn og unge i Strand. 

Desember 2020: Trekning av vinner i BTI-konkurransen

BTI-undersøkelsen som ble sendt ut til alle ansatte i Strand som arbeider direkte eller indirekte med barn, dvs. alle skoler (både offentlige og friskoler), alle barnehager (inkludert private), Familiens hus, Barnevern, PPT, Kultur, fastleger, Fysio- og ergoterapi og voksentjenester som NAV Strand, Psykiatritjenesten, hjemmesykepleie og PUH, er nå gjennomført. Totalt har 66% svart på undersøkelsen.

17.12.20 ble det trukket ut en vinner i konkurransen mellom virksomhetene med høyeste svarprosent. 5 virksomheter hadde 100%:

 • Tau ungdomsskole
 • Styrket barnehage
 • Eikehaugen barnehage
 • Barneverntjenesten
 • Fjeldebakkane barnehage 

Vinneren ble Fjeldebakkane barnehage som vinner pizza til alle ansatte. Vi gratulerer og takker alle virksomhetene for super innsats!

KoRus skal nå i gang med å analysere resultatene og vi vil få presentert disse i løpet av januar/februar 2021. 

November 2020: BTI-undersøkelsen

5.november fikk alle som jobber med barn og unge i Strand en spørreundersøkelse tilsendt på e-post der de blir bedt om å vurdere egen kompetanse når det gjelder å håndtere bekymring for barn og unge. Undersøkelsen heter BTI-undersøkelsen (Bedre tverrfaglig innsats- undersøkelsen), og det er KoRus Vest Stavanger som gjennomfører den og analyserer resultatene på vegne av BTS-prosjektet i Strand. Undersøkelsen skal gi retning til det videre prosjektarbeidet med å blant annet peke på hva vi er spesielt gode på i Strand med tanke på oppfølging av barn og unge, og hva vi kan bli bedre på.

  

 

Oktober 2020: Strand kommune og KoRus Vest Stavanger signerer samarbeidsavtale og arbeidet med BTI-veilederen starter opp

     

 20.oktober 2020:

Strand kommune og KoRus Vest Stavanger har i dag signert samarbeidsavtale om BTS-arbeidet. Avtalen formaliserer rollene til KoRus og Strand kommune.

Vi i arbeidsgruppa er også godt i gang med å fylle BTI-veilederen med innhold som er relevant for Strand kommune. Målet er å ha ferdig et første utkast til BTI-veilederen ved årsskiftet.

        

September 2020: Valg av handlingsveileder

Styringsgruppa har vedtatt at vi skal bruke BTI-veilederen som handlingsveileder.

         

BTI-veilederen er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet en bekymring eller uro til. Det er en handlingsveileder som skal fungere som et verktøy for de som arbeider med barn og unge. BTI-veilederen skal hjelpe de ansatte å gå fra bekymring til handling. Videre skal veilederen sikre helhetlig og koordinert oppfølging, ansvarsfordeling mellom tjenestene og gjøre de ansatte trygge på hvordan de skal gå fram dersom de opplever en uro eller en bekymring for et barn.

Her kan du lese mer om BTI-veilederen.

 

20.august: Første møte i arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa møtes for å starte opp prosjektarbeidet. Tema for møtet er prosjektmandat, avklaring av roller og ansvar, avklaring av hvem samarbeidsmodellen skal være for, forankring, BTI-undersøkelsen og møteplan.

Du finner kontaktinformasjon til deltakerne i arbeidsgruppa lengre nede på denne siden.

Januar 2020 - mai 2020: Kartlegging av tjenester til barn og unge

En viktig del av prosjektet er å kartlegge samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i Strand kommune.

Perioden fra januar - mai 2020 går med til dette arbeidet. Kommunen skal kartlegge hvilke tilbud vi har til barn og unge i dag, hvilken kompetanse de ansatte har når det gjelder arbeid med utsatte barn og unge og hvilke formelle samhandlingsarenaer som finnes per i dag.

Det skal rapporteres på denne kartleggingen til Bufdir 10.juni 2020.

Mai 2020: Prosjektleder startet i stillingen

Prosjektleder Heidi Heimlund-Lahn startet i stillingen.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 901 74 044
E-post: heidi.heimlund-lahn@strand.kommune.no

Juni 2020 - september 2020: Informasjon og forankring ut til virksomhetene

I løpet av disse månedene har prosjektleder informert om prosjektet på følgende arenaer:

 • Administrativ ledelse i kommunen (8.juni)
 • Ordfører og varaordfører (17.august)
 • Hovedtillitsvalgte (8.september)
 • Levekårsutvalget (15.september)
 • Virksomhetsledere i kommunen (16.september)
Juni 2020: Rapportering til Bufdir og oppstartsmøte med KoRus Vest Stavanger

Delrapport til Bufdir

10.juni sendte Strand kommune inn sin kartlegging av samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i kommunen til Bufdir. Bufdir godkjente kartleggingen og prosjektet kan dermed gå videre til neste stadie som er å utvikle modellen for hvordan vi arbeider med barn og unge i Strand kommune.

Kartleggingen viste samtidig at det kan være nyttig å gjennomføre en grundigere kartlegging av ansattes kompetanse for å bedre kunne si noe om hvordan vi i dag jobber med utsatte barn og unge, hva vi er gode på og hva vi kan bli bedre på. Det ble derfor bestemt at Strand kommune skal gjennomføre BTI-undersøkelsen som er en spørreundersøkelse som tar for seg styrker og svakheter på kompetanseområder, kjennskap mellom de ulike tjenestene og implementeringsviljen blant ansatte. 

Oppstartsmøte med KoRus Vest Stavanger

15.juni inviterte arbeidsgruppa KoRus Vest Stavanger til et samarbeidsmøte. På dette møtet presenterte prosjektleder arbeidet så langt og KoRus informerte om hvordan de kan bistå Strand kommune i prosjektarbeidet.   

13. desember 2019: Oppstartsmøte

Det arrangeres oppstartsmøte for prosjektarbeidet mellom kommunalsjef for opplæring og virksomhetslederne fra henholdsvis NAV Strand, Familiens Hus, Psykiatritjenesten og Økonomi. Det blir vedtatt at en prosjektleder må på plass snarest.

April 2020: Oppstartsmøter og organiseringen av prosjektet

15.april 2020: Oppstartsmøte med Bufdir og KoRus Vest Stavanger:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterte til oppstartsmøte med Strand kommune og KoRus Vest Stavanger. Bufdir informerte om tilskuddsordningen Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge, og poengterte hva formålet med tilskuddsordningen er og hva oppdraget til kommunen er:

 • Formål: Fange opp og gi riktig hjelp til riktig tid til utsatte barn og unge på tvers av tjenester og nivåer
 • Målgruppe: Barn som lever i vanskelige livssituasjoner
 • Oppdrag: Utvikle og implementere en helhetlig tverrsektoriell modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av barn og unge
 • Modellen skal publiserer på kommunens nettsider

KoRus Vest Stavangers rolle i prosjektarbeidet er å bistå med veiledning til kommunen i arbeidet med å utforme modellen.  KoRus har overordnet ansvar for å arrangere nettverksmøter mellom kommuner som mottar samme tilskudd fra Bufdir. Hver kommune får en kontaktperson hos KoRus. Vår kontaktperson er Ingrid R. Strømsvold. Mer informasjon fra KoRus finner du her.

22.april 2020: Oppstartsmøte i prosjektet

Kommunalsjef opplæring, kommunalsjef levekår, påtroppende prosjektleder, virksomhetsleder barnevern, virksomhetsleder familiens hus og virksomhetsleder styrket barnehage møtes for å vedta prosjektorganisasjonen. Den blir som følger:

Styringsgruppa, vedtaksorganet til prosjektet:

 • Guro Harboe Ur, kommunalsjef opplæring
 • Anne Søvold Vikanes, kommunalsjef levekår
 • Fay Veronika Kristensen, leder strategi og utvikling
 • Sveinung Fjelde, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Heidi Heimlund-Lahn, prosjektleder med ansvar for å rapportere til styringsgruppa.

Arbeidsgruppa, prosjektgruppa som skal drive prosjektet fram og utvikle modellen:

 • Heidi Heimlund-Lahn, prosjektleder og rådgiver opplæring og levekår
 • Arild Tid Johannesen, rådgiver opplæring og virksomhetsleder styrket barnehage
 • Gunn Marte Bull, virksomhetsleder Nordre Strand oppvekstsenter
 • Silje Kamilla Alsvik Iversen, virksomhetsleder barnevern
 • Kristin Strand Fossdal, virksomhetsleder Familiens Hus
 • Malin Smith, virksomhetsleder PPT i Midt-Ryfylke 
 • Brit Iren Barka, Oppvekst- og SLT-koordinator
Desember 2019: Strand kommune mottar tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Strand kommune mottar 1 million kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til arbeid med Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i desember 2019.

Oppdraget vi har fått er å lage en helhetlig, kommunal modell som viser hvordan vi arbeider med tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i Strand kommune. Modellen skal være på tre nivå, kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Når modellen er klar til bruk skal den publiseres på Strand kommunes hjemmesider.

Kommunenivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge i Strand på øverste nivå for administrativ og politisk ledelse.

Etatsnivå: Hvordan vi arbeider med utsatte barn og unge på ledernivå i tjenester og etater.

Individnivå: Hvordan den enkelte ansatte arbeider i møte med barn og deres familier.

Vi skal peke på hva vi er gode på når det gjelder arbeidet med barn og unge i Strand og hva vi kan bli bedre på. Et viktig ledd i modellarbeidet er å involvere barn, unge og foresatte. Det blir derfor viktig å sikre brukerrepresentasjon i organisasjonen til prosjektet.

Mer om tilskuddet vi har mottatt finner du her.

 

Har du spørsmål eller innspill ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Arbeidsgruppa for BTS:

Heidi Heimlund-Lahn, prosjektleder
Tlf. 901 74 044
E-post: heidi.heimlund-lahn@strand.kommune.no

 

Kristin Strand Fossdal, virksomhetsleder Familiens Hus
Tlf. 51 74 21 84 / 993 79 636
E-post: Kristin.Fossdal@strand.kommune.no

 

Silje Kamilla Alsvik Iversen, virksomhetsleder Barnevern
Tlf. 51 74 31 30 / 988 41 188
E-post: Silje.Alsvik.Iversen@strand.kommune.no

 

Malin Smith, virksomhetsleder PPT
Tlf. 51 74 31 02 / 905 08 318
E-post: Malin.Smith@strand.kommune.no

 

Arild Tid Johannesen, rådgiver og virksomhetsleder styrket barnehage
Tlf. 51 74 30 64
E-post: ArildTid.Johannessen@strand.kommune.no

 

Gunn Marte Bull, virksomhetsleder Nordre Strand Oppvekstsenter
Tlf. 51 74 28 01 / 920 54 051
E-post: Gunn.Marte.Bull@strand.kommune.no

 

Brit Iren Barka, Oppvekst- og SLT-koordinator
Tlf. 51 74 21 92 / 400 37 544
E-post: BritIren.Barka@strand.kommune.no