Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

BTS- Individ

BTS- Individ

BTI-veilederen

Her er lenke til BTI-veilederen for Strand kommune: strand.bedreinnsats.no  

Strand kommune gjennomførte kick-off for BTI-veilederen 11.mars 2022, og vi er nå i implementeringsfasen av veilederen. Du kan lese mer om kick-off under siste nytt fra BTS-prosjektet. 

Her kan du se film om Strand kommunes BTI veileder.

 

Tegning av barn foran Strand kommunes kommunevåpen. - Klikk for stort bilde

 

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på individnivå innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

BTI-veilederen er videre basert på at foreldre/foresatte i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale tjenestene skal samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig tidspunkt etter at bekymringen for barnet/ungdommen har oppstått. Foreldreinvolvering innebærer også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale tjenester dersom de er bekymret for egne eller andres barn.

I tillegg står det sentralt å involvere barnet selv. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges, jf. barnekonvensjonens artikkel 12. 

Hva er BTI?

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI-veilederen, er en handlingsveileder som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. BTI-veilederen skal vise veien fra bekymring til handling og fungere som et verktøy for ansatte som arbeider med barn og unge. Videre er det et mål at veilederen skal sikre ansvarsfordeling og samhandling på tvers av tjenester og å sikre kontinuitet i oppfølgingen av den gravide/barnet/ungdommen dersom det konstateres at barnet har behov for kommunens hjelpeapparat.

BTI-veilederen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning. 

Her kan du lese mer om BTI. 

Stafettlogg og stafettholder

Et viktig mål i BTI-veilederen er å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Stafettlogg og stafettholder er sentrale verktøy for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av gravide/barn/ungdom som det knyttes undring eller bekymring til. 

Stafettlogg

Stafettloggen er en loggbok for barn/ungdom, der informasjon om
alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

Loggen gir en oversikt over:

  • alle avtaler som er inngått
  • hvilke offentlige tjenester som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har
  • hvilke fagpersoner som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har

I Strand kommune bruker vi Visma flyt samspill som verktøy til å opprette stafettlogg. Du finner Visma flyt samspill stafettlogg her

Stafettholder

Stafettholderen er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet/ungdommen/familien. Eksempler på aktuelle stafettholdere: spesped. lærere, sosiallærer, kontaktlærer, pedagogisk leder i barnehagen, helsesykepleier, kontaktperson i barneverntjenesten og lignende.

Evaluering en del av BTI-veilederen

Ved bruk av BTI-veilederen sikrer man god evaluering på individnivå. Et svært viktig trinn på hvert nivå i BTI-veilederen er å evaluere tiltakene og hjelpen som gis. Her viser vi til trinn 4 og 5 på nivå 1 i BTI-veilederen, nivå 2 i BTI-veilederen og nivå 3 i BTI-veilederen . Etter at tiltak er prøvd ut skal det kalles inn til et eget evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilke grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. I denne evalueringen er det også viktig å få med barnets opplevelse av endring. På bakgrunn av evalueringen tas det en beslutning om den videre oppfølgingen:

  • skal tiltaket avsluttes? 
  • tiltaket har effekt, men man er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter?
  • kan det iverksettes andre tiltak?
  • tiltaket har ikke gitt ønsket effekt. Er det behov for hjelp fra andre tjenester?