BTS- Tjeneste

BTS- Tjeneste

Tverrfaglig samhandling

Det er flere tverrfaglige samhandlingsarenaer på tjenestenivå i Strand kommune. Dette dreier seg om tverrfaglige møteplasser mellom de ulike tjenestene som kommunen tilbyr. Vi i BTS-prosjektet har kartlagt og utarbeidet en oversikt over aktuelle samhandlingsarenaer på dette nivået. Det er også gjennomført evaluering av samhandlingsarenaene innenfor opplæring og levekår for å se på om det fortsatt er behov for alle, eventuelt om noen kan slås sammen. Dette arbeidet pågår fortsatt. Per dags dato ser listen over samhandlingsarenaer mellom tjenestene slik ut: 

Møte

Deltagere

Møtefrekvens

Samordningsutvalget (del av SLT)

Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra politirådet.

SLT-koordinator

Politikontakt

VHL Familiens hus

VHL Nav

VHL Helse

VHL Kultur

VHL plan og forvaltning

VHL ungdomsskolene

VHL Ryfylke læringssenter

VHL PPT

 

3-4 ganger i året

Konsultasjonsteam om vold og overgrep

Teamet tilbyr faglig bistand i form av råd og veiledning til alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt med barn og unge.

Må bekymringen gjelde vold og overgrep? Av og til kan en bli bekymret uten å vite hva det er som plager barnet. En trenger ikke være sikker på at det skyldes vold og overgrep. 

Helsesykepleier

PPT leder 

Kommunepsykolog

Barnevernleder Strand kommune

Barnevernleder Hjelmeland kommune

Oppvekstkoordinator.

 

Hver 5. uke

Tverrfaglig

boligrådgivningsgruppe

Boligrådgivningsgruppa jobber med konkrete saker og 
gir råd og veiledning omkring boligsosialt arbeid i kommunen (økonomisk 
rådgivning, rådgivning i forhold til tilpasning av bolig og rådgivning i 
forhold til Husbankens virkemidler som startlån og tilskudd).  I tillegg følger gruppa opp prosjekter og tiltak i boligsosial handlingsplan.  

Veileder, Nav Strand

Miljøveileder i bolig, NAV Strand

Saksbehandler, økonomiavdelingen

rådgiver, Bygg og eiendom

Ergoterapeut

Psykiatritjenesten

Omsorg

Jevnlig

Rusgruppa

 

 

Kommunalsjef Levekår

VHL psykiatri

Ruskoordinator

VHL Nav

VHL familiens hus

Oppvekstkoordinator/SLT

VHL Omsorg Tau

VHL Åpen omsorg Jørpeland/hjemmetjenesten

2 ganger i halvåret

Samarbeidsmøte DPS (Distriktpsykitatrisk senter) og Strand kommune

 

Avdelingsleder DPS

Kommuneoverlege

VHL Helse

VHL Nav

VHL Psykiatri

Kommunalsjef Helse og omsorg, Hjelmeland

 

 

2 ganger i året

Diverse samarbeidsmøter mellom tjenestene:

Nav og Ryfylke læringssenter

Nav og barnevern

PPT og skoler

PPT og barnehager

Barnevern og barnehager

Helsesykepleier og skoler

Ansatte ev. leder fra de ulike virksomhetene

Jevnlig

Sektorledermøter

   

Sektorledermøter Opplæring og levekår

 

 

Kommunalsjef opplæring

Kommunalsjef levekår

Rådgiver opplæring

Rådgiver opplæring og levekår

Alle virksomhetslederne i sektorene opplæring og levekår

 

2 ganger årlig

Sektorledermøter Levekår og Omsorg

 

Kommunalsjef levekår

Kommunalsjef omsorg

Alle virksomhetslederne i sektorene omsorg og levekår

 

2 ganger årlig

Sektorledermøter Opplæring

Kommunalsjef opplæring

Rådgiver opplæring

Rådgiver opplæring og levekår

Alle virksomhetslederne i sektoren opplæring

8-9 ganger i året

Sektorledermøter Levekår

Kommunalsjef levekår

Rådgiver opplæring og levekår

Alle virksomhetslederne i sektoren levekår

Koordinatorene på levekår deltar på ett møte i måneden. 

Annenhver uke

Lederforum, barnehager

Rådgiver opplæring

Alle styrere i kommunale og private barnehager

PPT

 

Månedlig

Virksomhetsledermøter skoler og PPT

Kommunalsjef Oppvekst

Rådgiver opplæring og levekår

Alle rektorer i kommunale skoler og friskoler

PPT

8-9 ganger i året

 

Rektornettverk 

 

Rektorer i kommunale skoler

jevnlig 

Utviklingsseminar for Strandaskolen

 

Kommunalsjef

Ledergruppene ved alle skolene

PPT

 

2 ganger i året

Medvirkning

Medvirkning på tjenestenivå handler om at barn og unge skal få muligheten til å være med på å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet i kommunen rettet mot dem.

I Strand kommune gjøres dette for eksempel gjennom Ungdomsrådet, elevrådene ved skoler, elevundersøkelsen og ungdataundersøkelsen. Foreldre og foresatte har mulighet til å påvirke gjennom FAU og SU ved skolene og gjennom deltakelse i samarbeidsutvalgene i barnehagene. 

Rutiner og verktøy som sikrer samhandling mellom tjenestene

BTI-veilederen skal være kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge som det er knyttet en uro eller bekymring til. Veilederen viser ansatte hvordan de skal gå frem med sin uro eller bekymring, hvordan de skal gå fra bekymring til handling og hvordan de ulike tjenestene skal samhandle og koordinere hjelpen som gis til det enkelte barn. 

Helse Stavangers samhandlingsforløp for psykiske helseplager hos barn og unge er en annen tverrfaglig rutinebeskrivelse for hvordan ansatte skal gå fram når det gjelder vanlige psykiske helseplager hos barn. 

Evaluering

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i BTS-arbeidet. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på tjenestenivå:

  • Alle virksomhetene benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo).
  • FIT (feedbackinformerte tjenester): Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Psykiatritjenesten har startet utprøvingen av FIT i Strand kommune og planen er at flere tjenester skal benytte seg av systemet etter hvert.
  • Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter. 
  • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet en innbyggerundersøkelse som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis. 
  • Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner
  • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport.