BTS- Kommune

BTS- Kommune

Hva er en god oppvekst i Strand?

Strand kommunes oppvekstplan, Trivsel i fokus - Oppvekst i Strand 2018-2030 peker på hva vi mener er en god oppvekst. Her kan du lese kort om målene for en god oppvekst i Strand.  Og her finner du Oppvekstplanen i sin helhet. 

Bilde av forsiden til Strand kommunes oppvekstplan - Klikk for stort bilde

 

 

Medvirkning

Medvirkning handler om at brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til medvirkning, og tjenestene har plikt til å involvere brukerne. Medvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

Vi har ulik medvirkning på de ulike nivåene i BTS-modellen.

På øverste nivå i BTS-modellen handler medvirkning først og fremst om politisk medvirkning. I Strand kommune kan innbyggerne medvirke i forholdt til temaet barn og unge gjennom deltakelse i: 

  • Kommunestyret
  • Forvaltningsutvalget
  • Levekårsutvalget
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsråd
  • Eldreråd 

I arbeid med ulike prosjekter og kommunale planer dannes det også egne ad.hoc. grupper der innbyggerne har anledning til å delta og derigjennom medvirke i utformingen av prosjektene. Her kan du lese mer om hvordan medvirkning sikres i BTS-prosjektet. 

Statlige føringer for barn og unge

Det finnes en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og som legger føringer for Strand kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge. Under følger en oversikt over de viktigste:

Barnekonvensjonen

Lover

Forskrifter

Rundskriv

Nasjonale retningslinjer og veiledere

Kunnskapsrapporter, stortingsmeldinger og strategier

NOUer og proposisjoner

Bufdirs tjenestekataloger

Bufdirs tjenestekataloger gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. 

 

Tverrfaglige samhandlingsarenaer på øverste nivå i kommunen

I Strand kommune har vi flere formelle samhandlingsarenaer der situasjonen til gravide, barn, unge og familier står på agendaen. 

På øverste nivå i kommunen har vi følgende formelle administrative samhandlingsarenaer: 

1. Kommunedirektørens ledergruppe

består av kommunedirektør, kommunalsjef Opplæring, kommunalsjef Levekår, kommunalsjef Samfunn, kommunalsjef Omsorg, kommunalsjef Økonomi og IKT og kommunalsjef Personal og organisasjon. Kommunedirektørens ledergruppe møtes ukentlig og drøfter alle type saker på et overordnet nivå. 

2. Politirådet 

er styringsgruppen i Strand kommunes SLT-arbeid og har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i kommunen og innlemme dette i planverket.

I Politirådet møter ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef Opplæring, kommunalsjef Levekår, lensmann, politikontakt og SLT-koordinator

SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. Les mer om SLT-arbeidet i Strand kommune her. 

3. Koordinerende enhet (KE)

har det overordna kommunale ansvaret for habilitering og rehabilitering i kommunen og er bindeleddet til spesialisthelsetjenestens koordinerende enhet og regionalt koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal bidra til at alle som bor i Strand kommune og har behov for koordinering av tjenester, skal få hjelp uavhengig av type behov eller tjeneste. Den koordinerende enheten skal bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelig for publikum.

Les mer om KE her. 

 

Politiske samhandlingsarenaer som tar for seg saker som omhandler barn og unge:

1. Levekårsutvalget

kommunes driftsutvalg for oppvekst, levekår, helse og omsorg. Les mer om levekårsutvalget her. 

 

2. Ungdomsrådet

er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge. Les mer om ungdomsrådet her.

 

Samarbeidsavtaler

Strand kommune har inngått en rekke samarbeidsavtaler med andre kommuner og offentlige instanser vedrørende arbeidet med barn og unge. Under nevnes de mest sentrale:

Prosjekter og satsingsområder barn og unge

Under følger informasjon om kommunens andre prosjekter på området barn og unge i tillegg til BTS-prosjektet:

Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS): Strand kommune deltar fra høsten 2020 i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar med alle barnehagene i kommunen i tillegg til Resahaugen skole.

Satsingen har som mål å styrke barnehagers, skolers og eieres kapasitet til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, og å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Målet er å styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eier og barnehagemyndighet, samt styrke kompetansen til å drive kvalitetsutvikling lokalt. Erfaring og kunnskap fra prosjektet skal videreformidles til alle virksomhetene i opplæringssektoren i kommunen. 

Les for meg: Strand kommune har som mål at alle småbarnsforeldre skal lese høyt for barna sine. Derfor deler Les for meg prosjektet ut gratis bøker til alle 1-åringer i kommunen. Forskning viser at språkferdigheter er viktig både for faglig og sosial utvikling og høytlesning er den aller beste måten å utvikle ordforrådet på. 

DEKOM , REKOMP og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis: På barnehage og skolefeltet deltar Strand kommune i flere nasjonale satsinger som har som fellestrekk at de omhandler lokal kompetanseutvikling: Dekom står for desentralisert kompetanseutvikling og gjelder skolene, Rekomp står for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, mens Kompetanseløftet retter seg både mot ansatte i barnehage, skole og PP-tjenesten. 

Oppvekstreform: Barnevernsreformen som kommunene oppfordres til å se på som en oppvekstreform trådte i kraft 1.1.22. Reformen gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og er ment å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. 

Sammen på vei: Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet blir to år. Henvisning: Man trenger ikke henvisning for å bli del av programmet. Offentlige instanser og kvinnen selv kan ta kontakt. Kontakten må etableres før svangerskapsuke 28. Sandnes kommune er vertskommune og tilbudet omhandler kvinner i Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand kommune. 

Et steg videre - Samarbeidsprosjekt mellom NAV Strand og Strand videregående skole: Lavterskel «skole» to dager i uken med mål om at ungdommen skal komme ett skritt videre mot jobb eller utdanning.

"It takes a village to raise a child"-prosjektet: Tau ungdomsskole er pilot for hele Strandaskolen i dette prosjektet som handler om å forebygge ufrivillig skolefravær. Konkret har skolen opprettet et team av miljøterapeuter som ikke bare skal følge opp elvene på skolen men også på fritiden og hjemme. 

Evaluering

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i BTS-arbeidet. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på øverste kommunenivå:

  • Kommunen benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo).
  • Evaluering skal være fast punkt på alle møter også på øverste administrative og politiske nivå. 
  • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport. 
  • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet en innbyggerundersøkelse som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis.

 

Internkontroll og tilsyn

Internkontroll skal sørge for at vedtatte prosedyrer blir fulgt og at de pålagte og planlagte oppgavene i kommunen blir gjennomført. Med andre ord: Vi sikrer at kommunen har riktig praksis. 

Compilo – Strand kommunes kvalitetssystem 


I Strand kommune benytter vi Compilo som kvalitets- og avvikssystem. Dette er en helhetlig løsning for kvalitetssystem og internkontroll. Ansatte i Strand kommune finner i dette systemet alle lover, rutiner, reglement, håndbøker, skjema, prosedyrer og planer knyttet til arbeidet i kommunen. 

Compilo er også kommunens avvikssystem. Avvik som blir meldt her, er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor kommunens tjenester, HMS-arbeid og andre forhold innenfor organisasjonen. 

Stafettlogg 


For å sikre langsiktig og dokumentert oppfølging innen tverrfaglig samhandling på individnivå, i tillegg til god brukermedvirkning på individnivå, skal Strand kommune i gang med å ta i bruk stafettlogg. Stafettloggen er en del av kommunens BTI-satsing og BTI-veileder. Stafettloggen skal dokumentere hvordan tjenestene følger opp barn og unge som det er knyttet en undring eller bekymring til. Les mer om BTI-veilederen her..  

Tilsyn og forvaltningsrevisjon


Tilsyn fra statlige instanser som f.eks. Statsforvalteren i Rogaland og Arbeidstilsynet sikrer riktig praksis på oppvekstfeltet i Strand kommune. Tilsyn betyr at en offentlig instans undersøker om kommunens praksis er i tråd med lover og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene som de har krav på.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av hvordan kommunens administrasjon utfører sine oppgaver opp mot kommunens vedtak og gjeldende lovverk. I en forvaltningsrevisjon kan en f.eks. vurdere om ressursbruken samsvarer med politiske vedtak, om ressursbruken er effektiv og om regelverk blir fulgt. Forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisor etter bestilling fra kommunes kontrollutvalg på vegne av kommunestyret. Les mer om kontrollutvalget her..