Tau skole

Tau skole

Tau skole er en barneskole med elever fra 1.-7.trinn. Det er ca. 350 elever på skolen, og 2 og 3 klasser pr trinn.

Det er pr. i dag ca. 60 ansatte ved Tau skole. Tau SFO er en del av skolen.

Vi har  en ny og fin skole med et flott uteområde. Skolen ligger sentralt til på Tau, og har kort avstand til Tau ungdomsskole og Strand videregående skole.
 

Til deg som skal begynne på første trinn

November: Alle nye førsteklassinger skrives digitalt inn på skolen via et tilsendt innskrivingsskjema i Digipost.

Desember: Skoleplass blir bekreftet. De som tar imot skoleplass på andre skoler (friskoler/privatskoler) må huske å takke nei til plass på Fjelltun skole. 

April-mai: Overgangsmøter mellom barnehagene og Tau skole

Mai: Førskoledag 30.mai kl.17-18.00. Vi inviterer 1.klassingene til «førskoledag». På «førskoledagen» får barna treffe lærerne og de som de skal gå i klasse med. Barna får se klasserommet sitt og bli litt kjent med skolen før de starter i august. Fint hvis en eller begge foreldre/foresatte har anledning til å være med på «førskoledagen». Dere følger deres barn til klasserommet, deretter blir det informasjon for foreldre/foresatte, fra kl 17.15. Dere vil da få informasjon om oppstart i første klasse og begynneropplæringen ved skolen. Det blir nytt foreldremøte med mer utfyllende info etter oppstart av nytt skoleår. 

Gruppelister med kontaktlærer sendes ut etter 17. mai.

August: Skolestart: Torsdag 15. august 2024 (Info om oppstart blir lagt på hjemmesiden).

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 51 74 27 00

Konstituert virksomhetsleder/rektor: Katrine Fjelde Amdal, mob 489 51 124

Avdelingsleder: Katrine Fjelde Amdal, mob 489 51 124

Avdelingsleder: Agate Bjørheim Vasstveit (permisjon)

Ansatte ved skolen

Guri Haagensen, skolesekretær

Katrine Fjelde Amdal, avdelingsleder 1.-4.trinn

Agate Bjørheim Vasstveit, avdelingsleder 5.-7.trinn

Adrian Kallesten, lærer 

Anette Helland, fagarbeider

Anita Hodneland, fagarbeider, skole og SFO

Anne-Jorunn Egeland, fagarbeider, skole og SFO

Bente Merete Næss-Tungland, lærer

Bente Udjus, lærer

Bjarte Hauge Langeland, lærer

Brigitte Carolin Skogland, lærer

Brit Gerny Ravndal, fagarbeider

Camilla Sagård, fagarbeider

Carina Trelvik Jess, fagarbeider

Elin Ravnås Moe, fagarbeider skole og SFO

Elisabeth Ersdal, lærer

Emilie Gundersen-Rygg, fagarbeider, skole og SFO

Erik Døskeland Viste, lærer

Grethe Varnes, lærer

Gøril Kipperberg Kleppa, fagarbeider, SFO

Hanne Cecilie Taarland, lærer

Hanne Lena Tjøstheim Voster, fagarbeider

Hilde Dahl, fagarbeider, skole og SFO

Ingunn Løland, lærer

Irene Mossefinn Gjerde, lærer

Iselin Kleiveland Fiskå, fagarbeider

Jone Walde, fagarbeider/lærer

Karin Bergeland Kristiansen, lærer

Kateryna Shkutova, tospråklig assistent

Kjersti Merete Steinsvik Norland, lærer

Lene Breiland, lærer

Line Bøe, fagarbeider, skole og SFO

Line Vatne, leder i SFO

Mari Ravnaas Hansen, lærer

Mariann Klovning Aslaksen, sosiallærer

Marta Øidvin, fagarbeider, skole og SFO

Merete Tjeltveit Bokn, lærer

Miranda Chavez, fagarbeider

Mona Førland Eie, lærer

Monica Trelvik Jess, fagarbeider

Morten Løland, lærer

Nina Alice langeland, fagarbeider

Nora Aspenes, lærer

Oddrun Jøssang, lærer

Ole Martin Steinskog, lærer

Reidun Lerang Gerhardsen, lærer

Reimund Voll-Tungland, lærer

Sigrun Fikstvedt Soppeland, lærer

Sigurd Kleven, lærer

Svein Gunnar Bjerga Vasstveit, lærer

Sveinung Dyrdal, lærer

Terje Hjelbak, lærer

 

Samarbeid hjem-skole

FAU - Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg 

 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlem av skolen sitt foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevene sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Leder for FAU 2023/2024 er 

 

SU - Samarbeidsutvalget

 

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten avgjøringsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og avgjøringsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre ansatte og to representanter fra kommunen, der rektor skal være den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringslova § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen. 

 

Foreldrerepresentanter:

Skolen:

Elevråd:

Politisk representant:

 

SMU - Skolemiljøutvalget
 

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall. Samarbeidsutvalget ved skolene kan også være SMU, men da må det oppnevnes flere representanter fra elevene og foreldra, slik at de er i flertall.

 

KFU - Kommunalt foreldreutvalg 

 

Alle skolene i Strand kommune har nylig startet opp et kommunalt FAU (KFU). KFU representerer alle foreldreutvalgene i kommunen, og det er leder og nestleder fra foreldreutvalgene som deltar. 

Referat fra KFU 6.12.23 (PDF, 63 kB)

 

Les mer om samarbeidet mellom skole og hjem her. 

Start og sluttid ved skolen
Start og sluttid ved Tau skole
Ukedag 1. - 4. trinn 5. -7. trinn
Mandag Kl 08.30-12.20 Kl 08.30-12.20
Tirsdag Kl 08.30-13.15 Kl 08.30-14.10
Onsdag Kl 08.30-13.15 Kl 08.30-14.10
Torsdag Kl 08.30-14.10 Kl 08.30-14.10
Fredag Kl 08.30-13.15 Kl 08.30-14.10
Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten at det tas hensyn til lengden på skoleveien.

 

Les mer om skoleskyss og hvordan søke om det her. 

Her finner du de enkelte skoleskyssrutene. 

Hvordan logge inn i IST?

Innlogging IST for foresatte

Som foresatt må du logge deg på via ID-Porten – husk å velge språk!

Innlogging IST for elever

Som elev må du logge deg på via FEIDE-konto – husk å velge språk

Innlogging IST for lærere

Adresse

Kontaktinformasjon: Tau skole sentralbord 51 74 27 00

Adresse: Ryfylkevegen 19274120 Tau

Virksomhetsleder/rektor: Ruth Nina Fiskå Rypestøl