Skolehelsetjenesten i Strand

Skolehelsetjenesten i Strand

Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller spesialist. Snakk med lærer/helsesykepleier/skolelege om der er helse/trivselsproblemer, som kan ha innvirkning på elevens skolesituasjon. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i  spe -og småbarnsalderen. I skolehelsetjenesten arbeider helsesykepleier, fysioterapeut og skolelege.

Ved akutte skader/sykdommer og kroniske sykdommer må fastlege kontaktes.

Skolehelsetjenestens personell har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

UNDERSØKELSENE I SKOLEHELSETJENESTEN:

1 klasse - ved helsesykepleier og lege. Hørselsundersøkelse, vekst-utvikling, bevegelsesutvikling og kostveiledning.
2 klasse - DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)
3 klasse - høyde og vekt
6 klasse - MMR-vaksine (meslinger, kusma, røde hunder)
7 klasse - HPV-vaksine (livmorhalskreft)
8 klasse - helseundersøkelse. Syn og hørsel på indikasjon. Vekst-utvikling
10 klasse - DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)

Skolelegen undersøker alle barn i 1 klasse og ellers ved behov/ønske fra elev, foreldre, helsesykepleier og skolen.

Helsesykepleier har også oppfølging av enkelt elever utenom de faste konsultasjonene etter behov/ønske.
 

Barn og ungdom kan snakke med oss om:

- Vennskap, mobbing
- Kropp og pubertet
- Ungdomstid og seksualitet
- Psykisk helse (følelser og tanker)
- Prevensjon
- Kosthold
- Ensomhet
- Søvnproblemer
- Rusproblemer
- Hvordan ta best mulig vare på seg selv

Foreldre/foresatte kan ta opp:

- Syn, hørsel og språk
- Kosthold og ernæring
- Hygiene
- Søvn
- Barnets utvikling og vekst
- Sorg
- Problemer i familien
- Rus
- Barneoppdragelse
- Hvordan fremme god helse og unngå sykdom?
- Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
 

Ta gjerne kontakt ved behov

Såkalt "Åpen dør" har en sentral plass i tjenestetilbudet. Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene, men også foresatte og skolepersonal kan snakke med helsesykepleier uten avtale på forhånd. Helsesykepleier har kontor på skolen, hvor mange dager de er tilstede per uke varierer fra skole til skole. Du kan ta kontakt med skolen, helsestasjonen på Jørpeland ( tlf 51 74 21 80) eller kontakte helsesykepleieren på "din" skole dersom du har spørsmål. 

Skoleåret 2023/2024: 

Tau barneskole: Elin Lerstøl-Petterson (1-4 kl) tlf 477 94 437

                            Lene Austad Melberg (5-7 kl)  tlf 404 37 645

Tau ungdomsskole: Tove Merete Norland tlf 488 87 143

Nordre Strand oppvekstsenter: Tove Merete Norland tlf 488 87 143

Tryggheim Strand: Lisa Gjerde Voster tlf 900 83 610

KF-skolen: Sigrun Flatebø tlf 901 29 208

Fjelltun skole: Helene Tvedt Kvalvåg (1-4 kl) tlf 456 11 318

                         Marianne Toppe (1-4 kl) 477 94 514

                         Irene Sandal (5-7 kl) tlf 488 65 393

Jørpeland ungdomsskole: Kristine Mosnes tlf 488 87 144

                                             Helene Tvedt Kvalvåg tlf 465 11 318

Skolelegen er tilstede:

Jørpeland - mandager kl. 08.30 – 14.30
Tau - torsdager kl. 08.30 – 14.00

Våre plikter

Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450  fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings- og utviklingsmiljø, samt bidra til en helsefremmende livsstil. De unges helseproblem er ikke lenger dominert av kroppslige sykdommer og feil. De arter seg ofte mer som vansker i forhold til venner, familie, skolen og samfunnet. For at dette skal lykkes og komme den enkelte elev best mulig til gode, er vi som arbeider i skolehelsetjenesten avhengig av et godt samarbeid med eleven, foreldrene og skolen. Skolehelsetjenesten har tverrfaglig samarbeid med PPT, skolen, barnevern, fastlegen og andre ved behov.

Journalføring/Innsynsrett

Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen (jf. Forskrift om pasientjournal). Gi oss beskjed dersom dere flytter, vi sender da journalen til den nye skolehelsetjenesten.
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år (jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.)

Artikkelliste