Hvordan søker du

Denne veiledningen gjelder i alle byggetiltak hvor du kan søke selv.

1. Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.
 

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Du får bestemmelser og kart ved å bestille situasjonskart. Du vil også finne planene og bestemmelsene i kartinnsynet til kommunen.

 

3. Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Ta gjerne kontakt med oss før du går i gang med et prosjekt enten på telefon, e-post eller chat. For større og mer komplekse saker kan det være nødvendig med en forhåndskonferanse. Før møtet må du sende inn kart, tegninger og beskrive hva du ønsker svar på slik at vi kan forberede oss til møtet.
 

 

4. Dokumentasjon i søknaden

Følgende dokumentasjon skal være med søknaden til kommunen:

 

- Byggesøknaden

Søknadskjemaet du skal bruke heter søknad om tiltak uten ansvarsrett.

 

- Tegninger av byggetiltaket

Målsatte plan-, snitt og fasadetegninger om, vanligvis brukes målestokk er 1:50 eller 1:100.
- Tegningene skal vise godkjent situasjon i tillegg til ny omsøkt situasjon. Det er viktig at eksisterende terreng og nytt terreng vises på tegningene. 

- For nybygg skal det settes kotehøyde som viser høyde på bygget i terrenget.

- Tegningene skal værer av god kvalitet og fin utførelse.

   
- Kart

Situasjonskartet skal vise hva du skal bygge, eks garasjen, tilbygget eller forstøtningsmuren. Eks.skal avkjørsel, tilkomst og parkering skal tegnes inn på kartet. Hent kartet på kommunens hjemmeside, og tegning inn tiltakene.    

 

- Nabovarsel

Når du har samlet alle dokumentene du trenger i byggesøknaden din, må du varsle naboer. Du trenger ikke varsle naboene om du skal gjøre mindre arbeider som ikke påvirker dem.

 

Hva skal nabovarslet inneholde? Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Du må også legge ved:

  • et situasjonskart hvor du har tegnet inn hva du skal bygge
  • snitt- og fasadetegninger
  • begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader

 

Slik nabovarsler du:

Fyll ut skjemaene Opplysninger gitt i nabovarsel , Kvittering for nabovarsel  og Nabovarsel 

Dersom du har behov  for en oversikt over naboene dine kan du bestille en naboliste via tjenesten til Ambita.

Mange velger å besøke naboene for å få avklart byggeplanene, og få underskrift på nabovarselet. Mange velger denne løsningen siden den er en rask og god måte å få  avklart byggeplanene med naboene på.  

Dersom du ikke ønsker eller har anledning til besøke naboene må du sende nabovarsel som rekommandert post.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg.

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden

  • kopi av nabovarselet
  • kvittering for nabovarsel som viser at naboene har mottatt varselet
  • eventuelle merknader fra naboene
  • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Dersom du mottar merknader til tiltaket skal merknaden vedlegges søknaden. I tillegg må merknaden kommenteres av søker.

 

- Andre søknader og tillatelser

Dersom byggetiltaket er avhengig av at det er gitt tillatelser fra andre instanser skal disse avgjørelsene legges ved byggesøknaden. Typisk vil være dispensasjonsvedtak, tillatelser til ny avkjørsel fra Statens vegvesen, utslippstillatelse, samtykke fra arbeidstilsynet eller tillatelse til opprettelse av sanitærabonnent.

Tilknytting til kommunalt van og avløpsnett avklares alltid gjennom søknad om sanitærabonnement. En byggesøknad som skal tilknyttes til kommunalt nett må ha dette avklart før kommunen kan gi byggetillatelse. Kommunen anbefaler at en søker om sanitærabonnement i forkant, eller samtidig med byggesøknaden. Normalt vil de fleste bygge i tettbygde strøk kreve sanitærabonnement.

Dersom tiltaket krever dispensasjon kan dispensasjonen med fordel omsøkes samtidig med søknad om byggetillatelsen.  

 

Dersom tiltaket mangler nødvendig avklaring med andre instanser vil det være en mangel ved søknaden.


5. Send inn søknad

Søk via Byggsøk eller send søknaden i en e-post til postmottak@strand.kommune.no

Du kan også sende papirsøknad til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller levere søknaden i Rådhusgaten 2.

Ingeborg Sedberg Eie
Byggesak
E-post
Telefon 51 74 30 45
Joanna Malgorzata Wypych
Byggesak
E-post
Telefon 51 74 30 43