Hvordan søker du

Hvordan søker du

Denne veiledningen gjelder i alle byggetiltak hvor du kan søke selv.

1. Sjekk om du må søke

Sjekk først om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til. Du får bestemmelser og kart ved å bestille situasjonskart.  Du vil også finne planene og bestemmelsene i kartinnsynet til kommunen.

3. Få veiledning eller bestill forhåndskonferanse

Ta gjerne kontakt med oss før du går i gang med et prosjekt enten på telefon, e-post eller chat. For større og mer komplekse saker kan det være nødvendig med en forhåndskonferanse Før møtet må du sende inn kart, tegninger og beskrive hva du ønsker svar på slik at vi kan forberede oss til møtet.

4. Dokumentasjon i søknaden

Er du privatperson kan du bruke enklere skjema hvis du skal sende nabovarsel og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m² eller et tilbygg mindre enn 50 m². Du kan også bruke et enklere skjema hvis du skal søke om bruksendring. Disse skjemaene finner du her.

Følgende dokumentasjon skal være med søknaden til kommunen:

- Skjema for nabovarsling

Før du kan sende inn en byggesøknad til kommunen, må du varsle naboene dine. Vi anbefaler å fylle ut nabovarselet og byggesøknaden samtidig. Da er det enklere å få oversikt over hva du må opplyse om i nabovarselet.

Du kan kombinere forskjellige leveringsmåter:

Er det flere eiere/festere av en eiendom? Da må alle få hvert sitt varsel. Pass på at du tar vare på dokumentasjon som bekrefter at du har varslet naboen. Dette skal legges ved byggesøknaden.

Etter at varslene er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om tiltaket. Naboene skal sende sine merknader til deg.

Legg med kopi, kvittering og merknader til nabovarsel i byggesøknaden.

Dersom du mottar merknader til tiltaket skal merknaden vedlegges søknaden. I tillegg må merknaden kommenteres av søker.

- Søknadsskjema

Husk å fylle ut alle felter og å legge ved all relevant dokumentasjon, slik som tegninger, nabovarsel og kvitteringer for nabovarsel.

- Tegninger av byggetiltaket

Målsatte plan-, snitt og fasadetegninger om, vanligvis brukes målestokk er 1:50 eller 1:100.
- Tegningene skal vise godkjent situasjon i tillegg til ny omsøkt situasjon. Det er viktig at eksisterende terreng og nytt terreng vises på tegningene. 

- For nybygg skal det settes kotehøyde som viser høyde på bygget i terrenget.

- Tegningene skal værer av god kvalitet og fin utførelse.


- Kart

Situasjonskartet skal vise hva du skal bygge, eks garasjen, tilbygget eller forstøtningsmuren. Eks. skal avkjørsel, tilkomst og parkering skal tegnes inn på kartet. Hent kartet på kommunens hjemmeside, og tegning inn tiltakene.    

- Andre søknader og tillatelser

Dersom byggetiltaket er avhengig av at det er gitt tillatelser fra andre instanser skal disse avgjørelsene legges ved byggesøknaden. Typisk vil være dispensasjonsvedtak, tillatelser til ny avkjørsel fra Statens vegvesen, utslippstillatelse, samtykke fra arbeidstilsynet eller tillatelse til opprettelse av sanitærabonnent.

Tilknytting til kommunalt van og avløpsnett avklares alltid gjennom søknad om sanitærabonnement. En byggesøknad som skal tilknyttes til kommunalt nett må ha dette avklart før kommunen kan gi byggetillatelse. Kommunen anbefaler at en søker om sanitærabonnement i forkant, eller samtidig med byggesøknaden. Normalt vil de fleste bygge i tettbygde strøk kreve sanitærabonnement.

En kan ikke bygge over eller nær kommunale vann- og avløpsledninger. Minste avstand er 4 meter, og ønsker en å bygge nærmere må en få dispensasjon fra avstandskravet.  Ta kontakt med vann- og avløpsetaten dersom du er usikker på hvor ledningene går eller du vil søke dispensasjon.

Dersom tiltaket krever dispensasjon kan dispensasjonen med fordel omsøkes samtidig med søknad om byggetillatelsen.  

Dersom tiltaket mangler nødvendig avklaring med andre instanser vil det være en mangel ved søknaden.


5. Send inn søknad

Søknad kan sendes elektronisk eller  i en e-post til postmottak@strand.kommune.no

Du kan også sende papirsøknad til Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland eller levere søknaden i Rådhusgaten 2

Ingeborg Sedberg Eie
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 73 03
Mobil 45 61 73 03
Joanna Malgorzata Wypych
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 72 52