Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som byggherre og/eller byggefirma og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for tiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

 Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak hvor du kan søke om byggetilatelse på egen hånd (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene. Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, kan du også be om forhåndskonferanse.

 

For søknadspliktige tiltak som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes til kommunen.

 

Typiske spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Behov for dispensasjon
  • Krav om ansvarlige foretak
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter 

 

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon sendes til kommunen på forhånd.

 

Forhåndskonferanse er ikke ordinær saksbehandling

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

 

Bestille forhåndskonferanse

Du kan bestille forhåndskonferanse ved å sende en henvendelse til postmottak@strand.kommune.no