Bod, uthus eller veksthus

Bod, uthus eller veksthus

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser som gjelder eiendommen din.

Du trenger ikke søke dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m²
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei.
 • maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 • bygningen er frittliggende, i en etasje og uten kjeller
 • du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 • bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at bygningen ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må bygningen være:

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i.
 • oppført med tilstrekkelig avstand til offentlig regulert vei


Når tiltaket er ferdigstilt

Du må informere kommunen når bygningen er ferdigstilt, slik at vi kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Dette må du gjøre senest fire uker etter ferdigstillelse. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

 

Veivser Bygg uten å søk.


Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m²
 • bygget er på maks en etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)


Søke på egenhånd

 

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • samlet bruksareal er over 70 m²
 • bygningen er på mer enn en etasje (kjeller gjelder ikke som egen etasje)