Privat avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg

Etablering av privat avløp er søknadspliktig. Du trenger to tillatelser, en tillatelse etter plan og bygningsloven (byggetillatelse), og entillatelse etter  forurensningsforskriften (utslippstillatelse).

Lokal forskrift, vedtatt av Strand kommunestyre 24.02.2021.

Du trenger tillatelse av kommunen dersom du har innlagt vann. Dersom du etablerer en vannpost på ytterveggen er det ikke behov for utslippstillatelse.

Tillatelse etter plan og bygningsloven

Dersom du skal etablere et privat avløpsanlegg må du byggetillatelse på selve anlegget, typisk slamavskiller, utslippsledning, spredegrøft m.m. Denne tillatelsen gis etter plan og bygningsloven. Forhold som blir vurdert i forbindelse med søknad etter plan og bygningsloven er omfanget av anlegget, fellesanlegg / enkeltanlegg, terrengmessige inngrep m.m. Et viktig forhold vil være å vurdere om anlegget er i samsvar med reguleringsplanen eller kommuneplanen. Hovedregelen i Strand kommune er at avløpsanlegg skal etableres som fellesanlegg.  

Utslippsledninger i sjø vil kreve dispensasjonsbehandling, jf. Pbl. §19-2. I forbindelse med denne behandlingen må kommunen avklare sjøledningen i forhold til biologisk mangfold, farled for båter, og fiskeriinteresser.

Søknad om etablering av avløpsanlegg krever søknad med ansvarsrett. Det betyr at det må være en såkalt ansvarlig søker og kvalifiserte firma som utarbeider søknaden. Begrunnelsen for kravet er at det er viktig at anlegget blir planlagt og etablert iht. til gjeldene regler. Mindre anlegg kan normalt entreprenør / rørlegger være ansvarlig for.  

Link til Søknad om dispensasjon

Link til skjema for søknadsskjema for byggetillatelse. Vedlegg til søknad vil være søknadsskjema, nabovarsel og situasjonskart som viser ledningsnett.

Tillatelse etter forurensningsloven

I tillegg må du ha en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er forurensningsforskriften kapittel 12 og/eller 13, samt lokal forskrift som stiller krav til søknaden. Hovedformålet er å sikre at utslippet blir håndtert på en forsvarlig måte. 

Søknad knyttet til vann- og avløpsarbeid inkludert søknad om utslippstillatelse sendes inn av ansvarlig søker via Volue entreprenørportal, mer om søknadsprosessen finner du her

Privatrettslige forhold

Dersom ledningsnett eller avløpsvann blir håndtert på annen manns grunn enn søkers må det fremlegges tinglyst erklæring på rett til å ha ledninger/anlegg liggende, samt utføre nødvendig drift- og vedlikehold.

 

Strand kommune anbefaler at en søker etter begge regelverk samtidig.