Privat avløpsanlegg

Etablering av privat avløp er søknadspliktig. Du trenger to tillatelser, en tillatelse etter plan og bygningsloven (byggetillatelse), og en tillatelse etter forurensningsforskriften (utslippstillatelse).
 

Du trenger tillatelse av kommunen dersom du har innlagt vann. Dersom du etablerer en vannpost på ytterveggen er det ikke behov for utslippstillatelse.

 

Tillatelse etter plan og bygningsloven

Dersom du skal etablere et privat avløpsanlegg må du byggetillatelse på selve anlegget, typisk slamavskiller, utslippsledning, spredegrøft m.m. Denne tillatelsen gis etter plan og bygningsloven. Forhold som blir vurdert i forbindelse med søknad etter plan og bygningsloven er omfanget av anlegget, fellesanlegg / enkeltanlegg, terrengmessige inngrep m.m. Et viktig forhold vil være å vurdere om anlegget er i samsvar med reguleringsplanen eller kommuneplanen. Hovedregelen i Strand kommune er at avløpsanlegg skal etableres som fellesanlegg.  

 

Utslippsledninger i sjø vil kreve dispensasjonsbehandling, jf. Pbl. §19-2. I forbindelse med denne behandlingen må kommunen avklare sjøledningen i forhold til biologisk mangfold, farled for båter, og fiskeriinteresser.

 

Søknad om etablering av avløpsanlegg krever søknad med ansvarsrett. Det betyr at det må være en såkalt ansvarlig søker og kvalifiserte firma som utarbeider søknaden. Begrunnelsen for kravet er at det er viktig at anlegget blir planlagt og etablert iht. til gjeldene regler. Mindre anlegg kan normalt entreprenør / rørlegger være ansvarlig for.  

 

Link til Søknad om dispensasjon

Link til skjema for søknadsskjema for byggetillatelse. Vedlegg til søknad vil være søknadsskjema, nabovarsel og situasjonskart som viser ledningsnett.

 

Tillatelse etter forurensningsloven

I tillegg må du ha en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er forurensningsforskriften kap. 12 og 13 som stiller krav til søknaden. Hovedformålet er å sikre at utslippet blir håndtert på en forsvarlig måte. Viktig forhold vil være rensegrad og vurdering av resipient. Resipienten, eller området hvor en slipper ut avløpet må kunne ta i mot utslippet uten at det medfører uønsket forurensing. Avløp kan håndteres gjennom utslipp til sjø, vassdrag eller spredegrøft.  

 

Link til skjema for søknad utslippstillatelse.

 

Privatrettslige forhold

Dersom ledningsnett eller avløpsvann blir håndtert på annen grunn en søkers må det fremlegges tinglyst erklæring på denne retten.

 

Fellesanlegg?

I områder avsatt til bebyggelse i reguleringsplan eller kommuneplan er hovedregelen fellesanlegg

 

Strand kommune anbefaler at det søkes samlet.