Dispensasjonssøknad

Dispensasjonssøknad

Gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner bestemmer politikerne hvordan de ulike områdene i kommunen skal brukes. Områdene kan for eksempel brukes til boligbebyggelse, næringsbebyggelse eller friluftsområde. I tillegg sier planene noe om utformingen av tiltakene som tillates, for eksempel størrelse, høyde og plassering. Det kan også være krav om mer detaljert planlegging eller utbygging av vei og annen infrastruktur før det tillates bygging.

Hva er en dispensasjonssøknad?

I noen tilfeller er det ikke samsvar mellom det man ønsker å bygge og det planen tillater. I slike tilfeller må man søke om unntak fra planen. Dette kalles dispensasjonssøknad. Bak alle bestemmelser i en plan er det en målsetting om å oppnå noe, f.eks. et helhetlig estetisk område, gode uteoppholdsområder eller trafikksikkerhet.
 

For å kunne gi en dispensasjon krever loven at målsettingen bak den aktuelle bestemmelsen i planen ikke blir tilsidesatt i vesentlig grad. I tillegg skal fordelene for samfunnet være klart større enn ulempene.

Slik søker du

 

 

Åge Eivind Aslaksen
Plan
E-post
Telefon 45 61 24 04
Mobil 45 61 24 04