Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Barnekoordinator

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester fra kommunen kan ha rett på barnekoordinator. 

Kort fortalt

 • Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator til familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg må barnet ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. 
 • Barnekoordinator vil samle og koordinere de forskjellige tjenestene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

 

Hva er barnekoordinator?

En barnekoordinator vil blant annet kunne hjelpe deg med følgende:

 • Gi informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
 • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
 • Hvis barnet har individuell plan, sørge for framdrift av planen
 • Sørge for at det er samarbeid mellom de forskjellige tjenestene, for eksempel barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten.
 • Koordinere alle offentlige tjenester (kommune, fylkeskommune og stat) og private som yter tjenester for det offentlige.
   
Hvem kan få barnekoordinator?

Familier som oppfyller alle tre punktene under har rett på barnekoordinator:

1. Familien venter barn eller har barn under 18 år.  

2. Barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

3. Barnet har behov for langvarig og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester

Det må gjøres en helhetsvurdering av om tilstanden til barnet eller ungdommen er alvorlig. Det sentrale er hvilken negativ betydning sykdommen, skaden eller den nedsatte funksjonsevnen har for barnets eller ungdommens helsetilstand og hjelpebehov. Videre må det vurderes hva tilstanden kan føre til av nedsatt funksjons- og mestringsevne, invaliditet, sykdomsutvikling, smerte eller nedsatt livsutfoldelse. Om tilstanden vil føre til tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser er sentrale temaer.

Barnekoordinator tildeles familien og kommunen har plikt til å tilby dette dersom punktene over er oppfylt fram til barnet fyller 18 år. 

 

Barnekoordinator og vanlig koordinator - forskjeller og likheter
 • For å ha rett til barnekoordinator må barnet eller ungdommen ha alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.
 • Det er ikke et tilsvarende vilkår om psykisk og/eller fysisk tilstand for å ha rett til vanlig koordinator.
 • Videre er det et vilkår for å ha rett til barnekoordinator at barnet eller ungdommen har behov for både helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
 • For å ha rett til vanlig koordinator er det nok at barnet eller ungdommen har behov for helse- og omsorgstjenester.
 • Retten til barnekoordinator gjelder der barnet eller ungdommen er under 18 år. Det er ingen øvre aldersgrense for vanlig koordinator.
 • En annen forskjell er at barnekoordinator kan oppnevnes før fødsel.
 • Vilkårene for å ha rett til barnekoordinator er samlet sett noe strengere enn for vanlig koordinator. Til gjengjeld innebærer barnekoordinator en utvidet koordinatorordning når den innvilges, fordi familien er rettighetssubjektet, ikke bare pasienten eller brukeren. Familieperspektivet er imidlertid viktig også for vanlig koordinator.
Hvordan melder jeg behov for barnekoordinator?

Bruk dette skjema for å melde behov for barnekoordinator:

 

Skjema på papir sendes til:

Strand kommune

Postboks 115

4126 Jørpeland

Hva er individuell plan?

Individuell plan er et nyttig verktøy som kan være en god løsning for deg dersom din familie tildeles en barnekoordinator.

Les mer om individuell plan her. 

Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator, samt barnekoordinator. Her du lese mer om koordinerende enhet. 

Hvordan klager jeg om jeg ikke får tjenesten?

Dersom du mener du har rett til en barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage.

Klage sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Aktuelt lovverk og veiledere
Kontakt

Systemansvarlig for barnekoordinator i Strand kommune er

Heidi Heimlund-Lahn, rådgiver opplæring og levekår

Telefon: 901 74 044

E-post: heidi.heimlund-lahn@strand.kommune.no

Du bør ikke sende sensitiv informasjon til oss på e-post. Sensitiv informasjon kan for eksempel være fødselsnummer og helseopplysninger.  All epost til og fra Strand kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven, og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.