Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, kan koordinator og/eller individuell plan være løsningen for deg.

Kort fortalt

  • Koordinator og individuell plan skal bidra til at du får et helhetlig, samordnet og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Strand kommune bruker en digital løsning for individuell plan som heter Visma Flyt Samspill. 

 

Hva er en individuell plan (IP)?

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og målretting av tjenestene og tiltakene dine. Den kan også gi en oversikt over hvem som er involvert i tjenestene rundt deg.

  • Det er et planleggingsdokument som hjelper deg å sette personlige mål.
  • Planen skal si noe om hvordan du kan oppnå disse målene.
  • Du/dine pårørende deltar aktivt i å lage planen.
  • Du tildeles koordinator som bistår deg i prosessen.


Individuell plan gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av regelverket ellers.

Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra deg selv eller dine pårørende, men hovedansvaret for å starte utarbeidelsen av en individuell plan ligger hos tjenesteapparatet.​  

Kommunen har hovedansvaret for å lage en individuell plan, dersom du har tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det skal bare utarbeides én individuell plan. Det er likevel en klar forutsetning at du som bruker, eller din representant, skal medvirke når din plan lages. 

Her kan du se en film om individuell plan. 

Les mer om formålet med individuell plan og koordinator hos Helsedirektoratet.

Brosjyre "Ditt liv, din plan" fra Helsedirektoratet (på flere språk)

Hva er en koordinator?

Kommunen skal tilby koordinator til deg dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Koordinatoren skal sørge for at du blir fulgt opp, sikre at  tjenestetilbudet ditt blir samordnet og sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan dersom du har det. 

Koordinatoren skal ha oversikt over tjenesteapparatet og hvem han/hun kan henvise til. Koordinatoren har kjennskap til hvordan tjenesteyterne i de ulike etatene, instansene og sektorene jobber og hvilke regler og myndighet de har.

En koordinator er ikke en ny tjeneste som utløser flere ressurser, men en rolle som er lagt til en tjenesteutøver som allerede er inne i apparatet rundt deg.

Koordinerende enhet har ansvar for å utpeke koordinatorer og har overordnet ansvar for opplæring og veiledning av disse.

Hva er ei ansvarsgruppe?

Ei ansvarsgruppe er en tverrfaglig samarbeidsgruppe som kan etableres rundt deg som har behov for flere koordinerte tjenester når du ønsker dette.

Hensikten med å ha en ansvarsgruppe er å sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester, der deltakerne er fastere forpliktet enn om de ulike tjenesteyterne kun kontaktes ved behov. 

Ansvarsgruppene ledes av en ansvarsgruppeleder som har ansvar for å koordinere arbeidet som gjøres ved for eksempel å:

  • Fungere som kontaktperson og koordinator for deg
  • Innkalle inn til tverrfaglige samarbeids- og koordineringsmøter
  • Sette dagsorden for møtene og lede møtene

 

Dersom du har individuell plan brukes ofte ansvarsgruppe som samarbeidsform. 

Hvordan melder jeg behov for individuell plan og koordinator?

Bruk dette skjema for å melde behov for koordinator og/eller individuell plan:

 

Skjema på papir sendes til:

Strand kommune

Postboks 115

4126 Jørpeland

Koordinerende enhet (KE)

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator, samt barnekoordinator. Her du lese mer om koordinerende enhet

Hvordan går jeg fram dersom jeg ikke forstår eller ønsker å klage?

Hvis det er vanskelig å forstå innholdet i vedtaket du har mottatt tar du kontakt med saksbehandler som har underskrevet på vedtaket.

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage. 

Klage sendes til kommunen, som vurderer saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Du kan henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som bruker eller pårørende

Kontakt

Systemansvarlig individuell plan:

Tonje Moen Skjæveland

telefon: 992 59 576

e-post: Tonje.Moen.Skjeveland@strand.kommune.no

Du bør ikke sende sensitiv informasjon til oss på e-post. Sensitiv informasjon kan for eksempel være fødselsnummer og helseopplysninger.  All epost til og fra Strand kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven, og vil også kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.