Veiledning for reduksjon i betaling i SFO

Veiledning for reduksjon i betaling i SFO

     Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling ble innført fra august 2020. Foreldre med barn på 1. og 2. årstrinn skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass i SFO. Fra august 2021 gjelder dette også for 3. og 4. trinn. Fra august 2022 vil barn på 1. trinn som kommer inn under 6 % regelen, få gratis heltidsplass.

For tiden kan husholdninger med årsinntekt under kr. 587 583 søke om redusert betaling. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

I tillegg vil barn med særskilte behov jf. Opplæringsloven § 13-7 første ledd, som etter søknad er innvilget plass i SFO på 5. – 7. årstrinn, få gratis plass. Evt. kost kommer i tillegg.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Beregningsgrunnlag: Siste års inntekt legges til grunn for beregning. Ved ulik inntekt i forhold til siste års skattemelding, må søker i tillegg til skattemeldingen, legge frem annen dokumentasjon som bekreftelse fra arbeidsgiver og eventuelt fra andre instanser over brutto inntekt per måned, samt siste måneds lønnsslipp. Dette gjelder også for de som ikke har en skattemelding og ved husholdninger som får en varig nedgang i inntekt i løpet av påbegynt skoleår.

Vi fakturerer på forskudd. Utsendte faktura må betales.

Redusert sats innvilges i utgangspunktet for ett skoleår (høst/vår), forutsatt at husholdningens inntektsforhold er uendret i perioden. Frist for innlevering av søknad og dokumentasjon er 1. mai dersom reduksjon skal kunne trekkes fra i faktura for august. Søknader mottatt etter frist til og med 1. august vil gjelde fra august men vil da kunne trekkes fra i faktura for september og senere. Innvilget reduksjon vil gjelde fra og med august til og med juni. Dersom kommunen ikke mottar ny søknad med dokumentasjon fra husholdningen, legges det inn ordinær sats fra august påfølgende skoleår dersom ikke annet er nevnt i siste års vedtak om reduksjon.

Hvis en husholdning får varig nedgang i inntekt i påbegynt skoleår, kan husholdningen allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. Reduksjon kan da innvilges fra og med påfølgende måned. Det vil ikke bli gitt reduksjon med tilbakevirkende kraft. Dersom den påfølgende måned allerede er fakturert, skal faktura betales selv om reduksjon innvilges.

Dersom husholdningens inntektsforhold endrer seg slik at det kan ha betydning for fastsettelse av reduksjonen, skal dette meldes til Strand kommune v/økonomiavdeling straks, selv om det er innenfor en innvilget periode. Dette kravet gjelder både dersom inntektsendringen vil medføre større, mindre eller bortfall av reduksjon. Dersom betydelige inntektsendringer ikke meldes, vil dette bli oppfattet som feilaktige opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at feilaktige opplysninger om husholdningens inntektsforhold vil føre til krav om etterbetaling og kan videre medføre til oppsigelse av SFO-plassen.

Ufullstendig søknad blir ikke behandlet.

 

Det søkes på elektronisk søknadsskjema, vedlegg sendes til : Strand kommune, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.