Betalingsreduksjon i SFO

Betalingsreduksjon i SFO

INFORMASJON OM NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I FORELDREBETALING I SFO

Hvem kan få redusert betaling?

En nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i SFO ble innført fra august 2020. Foreldre med barn på 1. og 2. årstrinn skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en plass i SFO. Fra august 2021 gjelder dette også for 3. og 4. trinn. Fra august 2022 vil barn på 1. trinn som kommer inn under 6 % regelen, få gratis heltidsplass. Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr. 587 583 kan søke om redusert betaling. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

I tillegg vil barn med særskilte behov jf. Opplæringsloven § 13-7 første ledd, som etter søknad er innvilget plass i SFO på 5. - 7. årstrinn, få gratis opphold. Evt. kost kommer i tillegg.

Friskoler og private tilbud omfattes ikke av oppdraget.

Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. 

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden

Siste års selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Se i veiledning.

Søknad

Frist for innlevering av søknad med dokumentasjon er 1. mai. Hvis en husholdning får vesentlige endringer i påbegynt skoleår, kan man allikevel søke utover den fastsatte fristen ovenfor. Se i veiledning.

Det søkes elektronisk fra www.strand.kommune.no . Hvis du ikke har mulighet til det, kan du be om søknadsskjema og veiledning i SFO.

 

Søknad med vedlegg sendes: Strand kommune, økonomiavdeling, postboks 115, 4126 Jørpeland.