Vedtekter for Strand kommunes SFO

Vedtekter for Strand kommunes SFO

Gjeldende fra 01.01.2024.

1. Organisering:

Skolefritidsordning er et pedagogisk tilrettelagt tilsyn - og omsorgstilbud for barn i alderen 6-9 år. Skolens rektor har ansvar for SFO. Bemanningsnorm: 15 barn per voksen.

 

2. Innhold:

SFO skal være et sted hvor barna har det trygt og godt.

SFO skal gi gode utviklings - og aktivitetsmuligheter, og vil derfor være preget av lek.

SFO gir barna muligheter til å bli kjent med flere barn og dette virker positivt inn på skolemiljøet.

For at barna skal trives og ha et godt utbytte av tilbudet, er det nødvendig med et nært og godt samarbeid mellom foreldre og de ansatte. Gjensidig informasjon er nødvendig for at barnet skal kunne utvikle seg best mulig.

Driften av SFO baseres på et kommunalt tilskudd, samt foreldrebetaling.

 

3. Eierforhold

Strand kommune eier og driver skolefritidsordningene for 1. til 4. klasse.

Funksjonshemmede barn får plass i ordningen til og med 7. klasse.

 

4. Opptaksmyndighet og opptakskriterier:

Påmeldingsfrist er 15. april. Påmelding er bindende med 2 måneders oppsigelse fra den 1. i måneden. Leveres påmelding etter tidsfrist, er ikke barnet garantert SFO-plass fra skolestart i august.

Alle som ønsker plass får plass i SFO, unntatt i spesielle tilfeller der SFO ikke klarer å gi et fullverdig tilbud. Minste antall påmeldte dager er 2 dager pr. uke.

Påmelding skjer elektronisk via Oppvekstportalen på www.strand.kommune.no.

 

5. Opptaksperiode og oppsigelse av plass:

Plassen som barna blir tildelt får de beholde inntil plassen sies opp via Oppvekstportalen av foreldre/foresatte. Oppsigelse før oppstart i SFO fører til 2 måneder oppsigelsestid når oppsigelse er levert innen den 1. i måneden. Siste frist for å si opp plassen uten å måtte betale for august, er 1. juni. Det må betales i oppsigelsesmånedene selv om plassen ikke er brukt.

Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i måneden. Dette gjelder både oppsigelse og endring av plass. Melding om oppsigelse/endring av plass skjer via Oppvekstportalen.

Ved bytte av dager innenfor samme antall dager, gjelder 1 måneds endringstid fra den 1. i måneden. Ved bytte av dager innenfor samme antall dager, sendes et brev/e-post til SFO.

Plassen i SFO kan ikke sies opp eller endres på hvis melding om dette leveres etter 1. mars, dette gjelder for resten av skoleåret. Oppsigelse levert etter 1. mars fører til foreldrebetaling ut juni. Gjelder ikke flytting fra kommunen. Plassen beholdes til den sies opp eller til og med 4. klasse.

 

6. Leke- og oppholdsareal:

Leke- og oppholdsareal ute og inne for skolefritidsordningene er i sambruk med skolene.

Arealet skal være tilrettelagt for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

 

7. Foreldrebetaling:

Det er innført 3 nasjonale moderasjonsordninger i SFO. Fra januar 2024 er følgende satser gjeldende:

12 timer gratis SFO per uke for elever på 1. trinn og 2. trinn.

Det betales for 11 måneder, fra den 1. eller den 15. i måneden, avhengig av startdato. Det gis 25 % søskenmoderasjon på det yngste barnet.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling innføres fra august 2020. Foreldre med barn på 1. til 4. årstrinn skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass i SFO. Barn på 1. trinn som innvilges reduksjon vil få gratis heltidsplass. Dvs. at for tiden kan husholdninger med årsinntekt under 587 583 søke om redusert betaling. Betalingssatsene indeksreguleres. Det søkes på elektronisk skjema fra www.strand.kommune.no.

I tillegg vil barn med særskilte behov jamfør Opplæringsloven § 13-7 første ledd, som etter søknad er innvilget plass i SFO på 5. til 7. årstrinn, få gratis plass. Eventuell kost kommer i tillegg.

Uregelmessig betaling og gjentatt mislighold av SFO sin åpningstid ved henting, forårsaker at barnet mister plassen.

Moderasjoner gjelder ikke på tillegg for skolens ferie- og fridager eller ved kjøp av ekstra dager.

Kommunestyret har vedtatt tilleggsbetaling i skolens ferie- og fridager til en sats på kr 245 per dag. Dette gjelder de dagene som barnet går fast og er påmeldt i påmeldingsskjema. SFO vil i forkant av ferier/fridager be om en egen påmelding. Påmeldte ubrukte langdager i ferier/fridager, refunderes ikke, gjelder også ekstra dager. Ekstra dag koster kr 470 i skolens ferier/fridager.

Det er mulig å benytte seg av 40 %, 60 %, 80 % og 100 % plass.

Betalingssatsene gjelder fra januar 2024.

Betalingssatser 1. og 2. trinn:           

2 dager per uke kr       0                    

3 dager per uke kr   561                    

4 dager per uke kr 1284                    

5 dager per uke kr 1740                   

 

Betalingssatser 3. og 4. trinn:

2 dager per uke kr 1575

3 dager per uke kr 2365

4 dager per uke kr 2995

5 dager per uke kr 3205

 

Ekstra dager kan kjøpes til en sats på kr 225 per dag.

Ved Nordre Strand kommer et tillegg for kost.

 

8. Åpningstid:

SFO er åpen alle virkedager unntatt lørdag, fra kl. 07.30 til 16.30. (Det er muligheter for utvidet åpningstid fra kl. 06.30 dersom det er minimum tre barn i den enkelte ordning som melder seg på,)

I skolens ferier holdes SFO åpen dersom minimum 8 barn er påmeldt.

SFO er stengt på 5 planleggingsdager i året og har feriestengt fra og med 08.07.2024 til og med 02.08.2024.

 

Det tas forbehold om endringer i vedtektene i løpet av året. Oppdatert jamfør vedtak i kommunestyret 14.12.2023 og etter nasjonale regler gjeldende fra 01.08.2023.