PP-tjenesten Midt-Ryfylke

PP-tjenesten Midt-Ryfylke

PP-tenesta er ei interkommunal tjeneste, felles for Strand og Hjelmeland.
PPT Midt Ryfylke ynskjer å være ein positiv hjelpeteneste.
Vi vil jobbe for gode utviklingsvilkår for barn og unge i tett samspel med miljøa.

Hovudmål: Kompetanseheving og tidleg intervensjon.

PP-tenesta sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.

PPT skal hjelpa barnehagane og skulane i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, slik at dei kan leggje betre til rette for born og unge med særlege behov.

Opplæringslova og lov om barnehager seier vidare at: Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal og sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Ei sakkunnig vurdering skal alltid føreligga før det vert gjort enkeltvedtak om spesialundervisning i skulen eller spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder.

Les meir på utdanningsdirektoratet sin side for pedagogisk psykologisk teneste.

 

 

Kven er vi?

Fagpersonene som arbeider i PP-tjenesten har høg fagleg utdanning, som oftast innanfor områder som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, m.m.. PPT Midt-Ryfylke har 5,6 stillingshjemlar.

Kva kan vi tilby?
 • Konsultasjon og veiledning
 • Utredning og rådgiving
 • Sakkunnig vurdering om rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning
 • Vurdering av behov for viderehenvisning til 2.linjetjenesten
 • Hjelp til kompetanse- og organisasjonsutvikling
Kven kan få hjelp?
 • Barn under skolepliktig alder med særlege behov for oppfølging
 • Barn og unge i grunnskulealder med særlege behov for oppfølging
 • Vaksne med spesialpedagogiske behov
 • Foreldre/føresette
 • Ansatte og leiarar i barnehagar og skular
Korleis kan ein få hjelp?
 • Foreldre kan henvisa eige barn til PPT
 • Helsestasjon, skule eller barnehage, kan henvisa etter samtykke frå føresette.
Tilvisningsskjema

Tilvisingsskjema finn du her.

 
 

Krav ved henvisning finn du her.

 

Voksne:

Skjema for henvisning til pp-tjenesten voksne (PDF, 2 MB)

 

Utfylt skjema sendes til:


PPT for midt-Ryfylke
Hjelmeland-Strand
Postboks 33
4126 JØRPELAND

 

 

Kontakt oss

Sentralbord: 51743100

Epost: ppt@strand.kommune.no

Silje Norland Krane
Konsulent
E-post
Telefon 45 61 05 51
Mobil 45 61 05 51