Har jeg en byggeklar tomt?

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Har jeg en byggeklar tomt?

For å kunne bygge bolig må du ha en tomt. Først trinn er å avklare om kommunens planer tillater bolig på tomten. Det er fortrinnsvis reguleringsplanen som bestemmer hva og hvor mye du kan bygge. For noen områder er det kommuneplanen som bestemmer hva som kan bygges. Store deler av kommunen er avsatt til landbruk, natur og frilufts formål (LNF-områder). I disse områdene er det normalt kun bygninger knyttet til landbruk som kan bygges. I tillegg må du ha tilkomst (vei), vann og avløp. I de  nyere boligfeltene i kommunen som er opparbeidet skal alt dette være ivaretatt. Dersom en er usikker på om tomten er byggeklar anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen for en forhåndskonferanse.

Anleggsbidrag til overordnet infrastruktur

I de områder som er avsatt til bolig i reguleringsplan eller kommuneplan skal boligbygger betale et anleggsbidrag til overordnet infrastruktur.

Kommunens planer

Du kan sjekke reguleringsplanen og kommuneplanen via kartsidene til Strand kommune.  Dersom kommuneplanen eller reguleringsplanen ikke tillater bolig kan du søke  dispensasjon fra bestemmelsene.
 

Krav til vei, vann og avløp

Regulerte områder: 
Vei: Loven bestemmer at vei skal være opparbeidet til og med tomten som bebygges. I regulerte områder skal veien opparbeides iht. til reguleringsplanen, dvs si i bredde og lengde. I tillegg skal veien tilfredsstiller kommunens normer for opparbeidelse. For offentlig vei vil det blant annet bety krav til bærelag, fast dekke, kantstein, drenering og belysning.

Vann og avløp: Loven bestemmer at vann og avløp skal være opparbeidet frem til tomten som bebygges. I regulerte områder er hovedregelen at vann og avløp skal opparbeides iht. til VA-normen for Strand kommune. Tilknytning til kommunalt vann og avløp krever søknad om sanitærabonnement.
For å opparbeidet kommunal infrastruktur anbefaler vi at det inngås en utbyggingsavtale med kommunen. I tillegg må selve opparbeidelse omsøkes som egen byggesak. Opparbeidelse av kommunal infrastruktur er svært kostbart, og kommunen anbefaler at alle som får nytte av oppgraderingen går sammen og deler byrden med å opparbeide infrastrukturen.  

Dersom en ikke ønsker å opparbeide teknisk infrastruktur etter kommunens krav kan en søke dispensasjon fra opparbeidelsesplikten.

Områder uten reguleringsplan:

I områder uten reguleringsplan vil en avklare vei, vann og avløp inkl. overvann som del av byggesaken. Minimumskravet er at tilfredstiller funksjonkravet til infrastruktruen, dvs tilstrekkelig kapasitet og veibredde. Har du privat brønn må det leveres vannprøve til kommunen som dokumenterer at en har rent drikkevann. Dersom en ikke skal knyttes til kommunalt avløp må en ha utslippstillatelse. Ny eller utvidet  avkjørsel til riksveg eller fylkesveg må omsøkes og godkjennes av Statens vegvesen. Dersom vei, vann og avløp ligger på annen manns grunn må det fremlegges tinglyste erklæringer på rettigheten frem til tomten.

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med plan og forvaltning og avtale forhåndskonferanse.