Utslippstillatelse for avløpsvann

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Utslippstillatelse for avløpsvann

Dersom du skal ha innlagt vann må ut ha utslippstillatelse for avløpsvann. Du trenger utslippstillatelse både for kloakk og gråvann (vaskevann). Søknad om utslippstillatelse behandles etter forurensningsloven.

Etablering av avløp krever  tillatelse etter plan og bygningsloven og forurensningsloven. Vi anbefaler at en søker om utslippstillatelse og byggetillatelse samlet.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom.

I områder hvor det ikke finnes kommunalt avløp må du søke Strand kommune om utslippstillatelse dersom du skal ha innlagt vann. Dette gjelder også om du ønsker å øke eksisterende utslipp vesentlig. Utslippstillatelsen gjelder både for sortvann (kloakk) og gråvann. En utslippstillatelse behandles etter forurensningsloven, og hovedhensikten er at etablering av utslippet ikke medfører uønsket forurensning.

Avløp blir normalt samlet opp i en slamavskiller / septiktank. Avløpet går normalt til sjø, vassdrag eller til sprede grøft. I noen tilfeller blir det etablert mini renseanlegg. Valg av renseløsning og utslippsløsning avhenger av resipienten som skal mota avløpet. En kan si at resipienten er evnen til ta imot avløpsvannet uten at det medfører uønsket forurensing. I Strand er det normalt gode sjø resipienter med unntak av Botnefjorden og Årdalsfjorden. Disse fjordene er terskelfjorder. Ferskvannsresipientene er mer sårbare og utslipp til disse må en påregne renseanlegg. Slamavskiller må ha tilkomst for slambil.

Dersom det er etablert kommunalt avløp i området du skal bygge / legge inn vann kan du ikke påregne å få utslippstillatelse. Tilknytning til kommunalt avløp avklares gjennom søknad om sanitærabonnement.

I Strand kommune er det et ønske om at avløpsanlegg i områder avsatt til fritidsbebyggelse / bebyggelse i reguleringsplan eller kommuneplan etableres som felles avløpsanlegg organisert som et avløpslag. Enkelt anlegg er i utgangspunktet ikke ønskelig i disse områdene. Mindre private anlegg kan hindre etablering av felles anlegg, og øke risikoen for uønsket forurensning. Du kan sjekke ut hva som er planstatusen i området hvor du skal bygge / legg inn vann i planinnsynet til kommunen.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og i sørlige del av Ryfylke, Rogaland ble vedtatt i Strand kommunestyre 24. februar 2021. 

Søknad om utslippstillatelse skal sendes inn av ansvarlig søker, mer om søknadsprosessen finner du her

Gebyrforskrift for behandling av søknader om utslippstillatelse og tilsyn med avløpsanlegg.