Tilsyn

Tilsyn

Strand kommune har plikt til å føre tilsyn med at reglene innenfor plan, bygg og eiendom blir fulgt. Strand kommune gjennomfører derfor ulike typer tilsyn. Dersom det blir registrert avvik skal avvikene rettes. 

Tilsyn etter plan og bygningsloven

Byggeplasstilsyn
Ved et byggeplasstilsyn vil kommunen sjekke om utbygger følger tillatelsene og reglene i plan og bygningsloven på byggeplassen. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen.

Dokumenttilsyn
I et dokumenttilsyn vil kommunen be om at en benyttet byggeteknisk løsning blir dokumentert til å være i samsvar med plan og bygningsloven og forskriftene. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av profesjonelt foretak. Tilsynet kan gjelde både prosjekteringen og utførelsen.

Systemtilsyn
I et systemtilsyn vil kommunen be om at en profesjonell aktør som er involvert i en aktuell byggesak om å dokumentere at de har et system som sikrer at reglene i plan og bygningsloven og forskrifter blir fulgt.

Tilsyn på eiendom
I slike tilsyn vil kommunen kontrollere om det er etablert tiltak eller aktivitet på eiendommen som krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Tilsynsrapport
I alle saker kommunen gjennomfører tilsyn blir det laget en tilsynsrapport. Dersom det blir funnet avvik vil kommunen gi frist for retting. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristen vil kommunen kunne starte en prosess med pålegg om retting. Dersom tilsynet retter seg mot en profesjonell aktør vil Direktoratet for byggekvalitet få kopi av tilsynsrapporten dersom det er registrert alvorlige avvik.

Retting
Ved alvorlige avvik skal avviket rettes. Normalt vil et avvik rettes ved at en tilbakefører eller omsøker tiltaket i ettertid dersom nødvendige tillatelser mangler.

Dersom en ikke lykkes med få de nødvendige tillatelser vil kommunen kunne gi pålegg om retting.
 

Andre tilsyn: 

Tilsyn etter forurensningsloven
Slike saker gjelder vanligvis utslipp av kloakk og forsøplingssaker.

Tilsyn etter friluftsloven
Tilsyn vil normalt gjelde å avdekke og få fjernet stengsel som hindrer retten til fri ferdsel i utmark.

Tilsyn etter brannlovgivningen
Tilsyn blir gjennomført av brannvesenet eller feieren.

Ingeborg Sedberg Eie
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 73 03
Joanna Malgorzata Wypych
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 72 52