Tilsyn

Tilsyn

Strand kommune har plikt til å føre tilsyn med at reglene innenfor plan, bygg og eiendom blir fulgt. Strand kommune gjennomfører derfor ulike typer tilsyn. Dersom det blir registrert avvik skal avvikene rettes. 

Tilsyn i byggesaker

Byggskader som følge av feil i prosjektering eller utførelse er en stor utfordring i Norge generelt og noe vi jevnlig kan lese om i mediene. Byggfeil vil i verste fall kunne utgjøre en fare for liv og helse. Sintef har anslått at byggfeil koster samfunnet milliardbeløp hvert år på landsbasis.

Som lokal bygningsmyndighet har Strand kommune en plikt til å føre tilsyn i byggesaker for å bidra til færre byggfeil. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 25-1 der det står at kommunene skal føre tilsyn i et slikt omfang at de kan avdekke regelbrudd. Det å føre tilsyn i byggesaker betyr altså at kommunen ser etter at gjeldende byggesaksregler og tekniske krav følges i det enkelte byggverk (bygning, konstruksjon og anlegg). Her kan du lese mer om kommunens tilsynsstrategiplan som legges til grunn for vårt tilsynsarbeid: Strand kommunens tilsynsstrategiplan for byggesaker

Dagens ansvarsrettssystem i byggesaker legger ansvaret for å oppfylle de tekniske kravene på ansvarlige foretak og/eller tiltakshaver. Skal Plan- og bygningsloven fungere etter intensjonen, må Strand kommune føre tilsyn med at aktørene i byggesaker for å påse at regelverket følges. Overordnet skal tilsyn i byggesak bidra til høyere kvalitet og sikkerhet i de bygde omgivelsene i Strand kommune. Kommunens tilsyn vil også virke preventivt på aktørene i byggebransjen slik at disse tilstreber å gjøre sitt ytterste for å følge regelverket. Tilsynet skal også bidra til læring og kompetanseheving i alle ledd.

Tilsyn i byggesaker skal holdes atskilt fra kommunens oppgaver med behandling av byggesøknader. Ved behandlinga av byggesøknader skal kommunen legge til grunn søkers/tiltakshavers opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav. Ved tilsyn kan kommunen gå mye lengre og kreve mer dokumentasjon på at tekniske krav er oppfylt.

Dersom det avdekkes avvik gjennom tilsyn har kommunen mange virkemidler tilgjengelig for å sikre at avvik lukkes. I første omgang får den ansvarlige anledning til å rette avvikene på egen hånd. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på plan- og bygningsloven, kan kommunen gi ansvarlig foretak advarsel, tilbaketrekke ansvarsretten til foretaket, pålegge uavhengig kontroll av prosjektering eller utførelse eller starte ulovlighetsoppfølging. Slik ulovlighetsoppfølging kan bestå i å gi pålegg om retting, fastsette tvangsmulkt eller ilegge overtredelsesgebyr (bot).

Dersom du er kjent med overtredelser av plan- og bygningsloven, kan du sende tips til: postmottak@strand.kommune.no Du kan være anonym dersom du ønsker det, men det er viktig at du oppgir tydelig hvilken eiendom det er tale om (adresse og/eller gårds- og bruksnummer) og informasjon om hva det gjelder, gjerne med bilder. Kommunen vil deretter vurdere om det foreligger en overtredelse som må forfølges av kommunen.

Andre tilsyn: 

Tilsyn etter forurensningsloven
Slike saker gjelder vanligvis utslipp av kloakk og forsøplingssaker (Marcus Waage)

Tilsyn etter friluftsloven
Tilsyn vil normalt gjelde å avdekke og få fjernet stengsel som hindrer retten til fri ferdsel i utmark.

Tilsyn etter brannlovgivningen
Tilsyn blir gjennomført av brannvesenet eller feieren.

Øyvind Heimlund-Lahn
tilsynsleder / jurist
E-post
Telefon 99 26 83 54
Mobil 99 26 83 54
Markus Waage
E-post
Telefon 45 61 06 70
Ingeborg Sedberg Eie
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 73 03
Mobil 45 61 73 03
Joanna Malgorzata Wypych
Byggesak
E-post
Telefon 45 61 72 52