Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Saksgang og innsyn i byggesaker

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Saksgang og innsyn i byggesaker

Behandlingen av byggesøknaden din er en prosess hvor kommunen kontrollerer om tiltaket er i samsvar med plan og bygningsloven og kommunens arealplaner. Vårt mål er å få en rask og god saksbehandling som mulig. Når kommunen har mottatt en komplett søknad skal kommunen behandle søknaden uten ugrunnet opphold, og innenfor de lovpålagte tidsfrister. Kommunen tilbyr også innsyn i alle dokumentene som inngår i byggesaken.

Følgende tidsfrister gjelder for behandling av byggesøknader:

 

2 ukers frist for:

  • forhåndskonferanser

3 ukers frist for:

  • byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet.
  • igangsettingstillatelser
  • midlertidig brukstillatelser og ferdigattester

12 ukers frist for:

  • omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra reguleringsplan

Vi regner saksbehandlingstiden fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

Saksbehandlingstid utover 12 uker medfører reduksjon i kommunens gebyr.

Klage på vedtak

Alle byggesøknader vil bli behandlet av kommunen. Det betyr at det vil bli gjort et vedtak.

Du ha anledning til å klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok melding vedtaket. Du kan påklage  selve vedtaket eller vilkår i vedtaket.

Dersom kommunen mener vedtak er riktig vil klagesaken blir sendt til Fylkesmannen i Rogaland for endelig klagebehandling.

Bygningen tas i bruk og saken avsluttes.

Alle søknader avsluttes med ferdigattest. Dette gjelder også hvis du søker selv. Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.

Innsyn i byggesakens dokumenter

Når en byggesak er sendt kommunen og registrert i arkivsystemet vil du kunne få innsyn i dokumentene som er i byggesaken. Dokumentinnsynet får du i kartinnsyn for byggesaker. Du søker opp den aktuelle eiendommen i kartet, og trykker på den blå trekanten som indikerer at det er en byggesak på eiendommen, du vil da få opp nøkkelinformasjon i byggesaken. Oppe til høyre er det en menyknapp - mer informasjon. I denne menyen vil du få tilgang til en tidslinje som viser saksgangen nede på skjermen.  Ved å klikke på tidslinjen vil du få tilgang til alle dokumentene som er registrert i saken. Gjennom denne funksjonen vil du kunne følge byggesaken fra søknad til vedtak.