Varsel om gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt (yr.no og varsom.no) har oppgradert til orange farevarsel om gress- og lyngbrannfare i vårt distrikt. 

Les varselet på varsom.no 

 

Klage

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Klage

Adgang til å klage på kommunens vedtak

Du har som søker eller part i en sak anledning til å klage på kommunens vedtak. Fylkesmannen er klageorganet etter vedtak kommunen har gjort etter plan og bygningsloven. Det betyr at alle klagesaker på byggesaker, delesaker, dispensasjoner og plansaker blir behandlet av Fylkesmannen i Rogaland.

 

Hvordan klage på et vedtak?

Klagen på et vedtak skal sendes til Strand kommune. Klagen må vise til vedtaket som påklages. Klagefristen er 3 uker etter at du har fått melding om vedtaket.

Saksgangen i klagesaken

Strand kommune forbereder klagesaken for behandling. I en klagesak på et administrativ vedtak vil først saksbehandler vurdere om det er gjort saksbehandlingsfeil som medfører at klagen skal tas til følge umiddelbart. Dersom saksbehandler mener at det ikke er grunnlag for å ta klagen til følge vil Rådmannen forberede en klagesak for forvaltningsutvalget i Strand (politisk organ).

Forvaltningsutvalget vil vurdere klagen. Dersom Forvaltingsutvalget ikke tar klagen til følge blir klagesaken sendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling.

Klagebehandlingen hos Fylkesmannen

Normalt vil en saksbehandlingen av klagesak ta 3-6 måneder. Når Fylkesmannen har gjort vedtak i saken vil du få melding. Klageavgjørelsen til Fylkesmannen kan ikke påklages.

Klageutvalget:

Enkelte klagesaker blir behandlet av klageutvalget i kommunen. Blant annet saker etter forurensingsloven. Det betyr at det er kommunen selv som behandler klager på utslipps- og forurensningssaker.

Utsatt iverksettelse på et vedtak

Når det er gitt tillatelse kan klager anmode kommunen om at en gir det påklagede vedtaket utsatt iverksettelse. Utsatt iverksettelse betyr at en ikke kan starte arbeider i samsvar med vedtaket før klagesaken er ferdigbehandlet. Kommunen skal også etter eget initiativ vurder behovet for utsatt iverksettelse. Dersom det ikke blir gitt utsatt iverksettelse kan en starte arbeidene på egen risiko og ansvar. Kommunen anbefaler imidlertid ikke at igangsetter arbeidet siden et påklaget vedtaket kan bli omgjort helt eller delvis. En omgjøring vil kunne medføre krav om / pålegg om retting i etterkant, og vil kunne påføre utbygger et stort økonomisk tap.