Terrenginngrep

Terrenginngrep

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget.

Bestille situasjonskart

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for eiendommen. Ved å bestille situasjonskart får du kart og bestemmelser.

Du trenger ikke å søke dersom

  • avviket er maksimalt 3 m i spredtbygd strøk
  • avviket er maksimalt 1,5 i tettbygd strøk
  • avviket er maksimalt 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende bebyggelse.


Fyllingen eller planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen.

Dette må du søke om med hjelp fra fagfolk

  • terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnte over.

I strandsonen

Terrenginngrep innenfor 100 metersbelte, og innenfor strandsonen må omsøkes. Ta kontakt med byggesaksavdelingen for mer informasjon.