Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten inngår som en del av helse tilbudet i Strand kommune.

Hva kan vi hjelpe med?
  • Undersøkelse/vurdering av problemstilling
  • Behandling og oppfølging av tiltak
  • Gruppetrening
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Forebyggende arbeid
Målgruppe

Personer som har, eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade. 

Hovedgruppene er:

  • barn og unge fra  0-16 år
  • eldre over 75 år
  • brukere med funksjonshemming hvor det i større grad er nødvendig med tverrfaglig samarbeid

 

Personer mellom 16 og 75 år går vanligvis til behandling hos fysioterapeuter på institutt med kommunal driftsavtale (se egen liste over kontaktinformasjon i nederste fane). Fordelingen i aldersgrupper mellom kommunale og fysioterapeuter med avtale er ikke absolutt og avgjøres først og fremst av den aktuelle problemstillingen.
 

Egenandel

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Egenandelstaket for 2023 er på 3040 kroner. 

Følgende personer skal ikke betale egenandel: 

  • personer under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade

 

Vær klar over at ikke-benyttede timer må betales i sin helhet dersom timen ikke er avlyst senest arbeidsdagen før. 

Transport

Dersom du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan nyttiggjøre deg av egen eller offentlig transport har du mulighet for å få drosjetransport til og fra behandling. Dette må avgjøres i samarbeid med din fysioterapeut.

Barn under 16 år har i disse tilfeller rett på gratis transport. Barn under 12 år må ha følge av voksne når drosjetransport benyttes. Personer over 16 år må betale egenandel på drosje i henhold til frikortgrensen.

Hvordan kontakte oss

Du kan henvende deg direkte til oss via telefon: 51 74 24 40 eller ved å sende inn et henvisningskjema.

Har du allerede en kontaktperson i avdelingen, kan du ringe direkte til terapeutens telefon. Liste over alle våre ansatte finner du under fanen “kommunale fysioterapeuter”.

Kontorene er i underetasjene på Jonsokberget inngang 4b.

Venteliste

På grunn av stort påtrykk på tjenestene må vi operere med ventelister og prioritering av sakene. Du vil derfor fortløpende bli satt på venteliste og du vil motta muntlig tilbakemelding fra oss. Akuttsaker prioriteres fortløpende (fare for liv/ helse).

På grunn av stor pågang på den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten klarer vi dessverre ikke å overholde ventetiden som er fastsatt i prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapi. (PDF, 258 kB) 

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på.  Fysio- og ergoterapiavdelingen i Strand Kommune benytter fom 2024 skriftlig tilbakemelding på ventetid og prioritet i et informasjonsskriv (gjelder ikke hastesaker).  Hvis fysio- og ergoterapitjenesten har gitt deg avslag på noe du ba om eller tatt en annen avgjørelse som du er uenig i, kan du sende en skriftlig klage til kommunen v/virksomhetsleder for helse Grete Strømsmo. Da har avdelingen mulighet til å endre avgjørelsen dersom vi er enig i klagen din. Hvis vi er uenig eller ikke har mulighet til å endre avgjørelsen, kan sakes meldes til Statsforvalteren i Rogaland.  Veiledning for å klage til Statsforvalter finner du på Statsforvalteren sin nettside («hvordan klage på helse- og omsorgstjenester»).

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med spørsmål om dine rettigheter som pasient. Du kan kontakte ombudet dersom du trenger veiledning eller råd angående din klagesak. Ombudet kan kontaktes på telefon 40 50 16 00.

Mer informasjon om klagerett på: www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/klageordninger/

 

Kommunale fysioterapeuter

Vennligst ikke bruk navn eller skriv sensitive opplysninger i e-post eller sms. 

Beate Adriane Haaland
Avdelingsleder og fysioterapeut, voksne
Mobil: 957 78 043
beate.adriane.haaland@strand.kommune.no

Eline Øidvin
Fysioterapeut, voksne
Hovedtillitsvalgt Norsk fysioterapeut forbund
Mobil: 990 92 630
eline.oidvin@strand.kommune.no

Marte Bekk
Fysioterapeut
Mobil: 902 66 447
marte.bekk@strand.kommune.no

Synnøve Tokerud Sargeant
Fysioterapeut, barn
Mobil: 977 05 549
Synnove.tokerud@strand.kommune.no

Monika Larsen Valen
Fysioterapeut, voksne og barn
Mobil: 911 08 656
Monika.larsen.valen@strand.kommune.no 

Turnusfysioterapeut
Mobil: 905 85 392

Fysioterapeuter på institutt med driftsavtale

Fysioterapeuter som har driftsavtale jobber på ulike institutter i kommunen. De har hovedansvar for å gi tilbud til pasienter mellom 16 - 75 år. 

 

Skogland Fysioterapi
Liv og Tørres Skogland
Rådhusgaten 7, Jørpeland
51 74 76 54

Fysioloftet
Max Hognestad, 416 38 463
Erik Michael Garnes, 472 48 558
Ryfylkevegen 783,  Jørpeland 

Klinikk+
Gina Jones, 905 25 543
Direktør Sæthersgate 27,  Jørpeland

Vågen Fysioterapi
Trond Hagen, 51 74 89 50/ 915 88 893
Direktør Poulsonsgate 1,  Jørpeland

Tau Fysioterapi og trening
Per Braaten, 51 74 74 10/ 980 05 811
Anita Iversen, 51 74 74 10/ 913 34 698
Ryfylkevegen 1988, Tau

Åpningstider

Åpent fra kl 08:00 - 15:30 mandag - fredag.

Adresse

Jonsokberget 4 B

4100 Jørpeland

Kart