Ergoterapitjenesten i Strand

Ergoterapitjenesten i Strand

Ergoterapivirksomheten i Strand kommune arbeider med rehabiliteringsretta virksomhet blant brukere i alle aldre. Ergo/fysioterapeutenes målsetting er å utvikle/opprettholde innbyggernes mestringsevne i forhold til daglige gjøremål. Dermed kan også optimal livskvalitet tilstrebes. Målet med rehabilitering og andre tiltak er å oppnå størst mulig grad av selvstendighet på egne premisser. 

Hva gjør vi?
 • Kartlegging av funksjon/ aktivitetsvaner og tilpassing av disse.
 • behandling/ trening i dagliglivets aktiviteter
 • behandling/ trening finmotorisk og kognitivt.
 • Tilrettelegge fysiske omgivelser i hjem, skole, barnehage og på arbeidsplass
 • Formidling og tilpasning av hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon og/ eller lette utførelse av daglige gjøremål
 • Gruppetrening
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende arbeid (fallforebygging, universell utforming, ressursdager i skoler)
 • Tett samarbeid med andre faggrupper for å sikre helhetlig oppfølging.
Hvem kan bruke ergoterapi?

Personer i alle aldrer som har eller som kan få vansker med å klare daglige aktiviteter på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade kan ha behov for ergoterapi.

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere best mulig selvstendig i hverdagen ut i fra egen forutsetning for aktivitet.

 

Tiltak bygger på grundig kartlegging av brukers funksjon og brukers egne målsetninger og innebærer blant annet: trening av daglige gjøremål eller andre ønskede ferdigheter, tilpasning av aktivitet eller aktivitetsutførelse, tilrettelegging med hjelpemidler eller annen tilrettelegging for at bruker skal kunne utføre ønsket aktivitet mest mulig hensiktsmessig.

Ergoterapeuter gir tilbud til barn, voksne og eldre med fokus på mestring av dagliglivets aktiviteter.

Hva forventes av deg?
 • at det i samarbeid med terapeut settes opp mål for behandlingen og tiltak
 • at tiltak følges opp
 • at det gis tilbakemelding ved misnøye på tjenesten
 • at det gis beskjed når avtale må flyttes eller avlyses
Hvordan kontakte oss

Du kan henvende deg direkte til oss via tlf eller du kan sende oss et henvisningsskjema.

Sentralbord 51742440

Åpent man - fre fra kl 08.00 - 15.30

Kontorene er i underetasjen på Jonsokberget.

Venteliste

På grunn av stort påtrykk på tjenestene må vi operere med ventelister og prioritering av sakene. Du vil derfor fortløpende bli satt på venteliste og du vil motta muntlig tilbakemelding fra oss. Akuttsaker prioriteres forløpende (fare for liv/helse).

På grunn av stor pågang på den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten klarer vi dessverre ikke å overholde ventetiden som er fastsatt i prioriteringsnøkkelen (PDF, 258 kB). Per juni 2021 er det ca. 150 saker på ventelisten og ca. 100 av disse går til avvik. Det fører at saker som etter prioriteringsnøkkelen skal vente i 1 måned (prioritet 3), nå må vente i 5-6 måneder.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Ergoterapeuter

Aldri bruk navn eller skriv andre sensitive opplysninger i e-post.

Linn Fjermestad
Ergoterapeut
Mobil: 476 36 293
Linn.fjermestad@strand.kommune.no

 

Sissel G. Idsø
Ergoterapeut
Mobil: 911 77 510
sissel.idso@strand.kommune.no 


Stefania Katrin Danielsdottir
Ergoterapeut
Mobil: 476 48 038
Stefania.katrin.danielsdottir@strand.kommune.no 
 

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut og systemkoordinator for Individuell Plan
Hovedtillitsvalgt for Ergoterapeutene
Mobil: 992 49 576
Tonje.moen.skjeveland@strand.kommune.no

 

Helene Kirkholm
Teknikker, syn- og hørselskontakt
Mobil: 468 98 053
Helene.kirkholm@strand.kommune.no

 

Heidi Måsvær
Kontormedarbeider
Tlf.: 51 74 24 40/ mobil: 907 75 793
heidi.masvaer@strand.kommune.no