Barnekoordinator

Barnekoordinator

Barn som er alvorlig syke eller har nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester fra kommunen har rett til å få en barnekoordinator. Barnekoordinatoren vil samle og koordinere de forskjellige tjenestene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Retten til barnekoordinator trådde i kraft 1.august 2022, og er lovhjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c og i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a.

Barnekoordinatoren vil blant annet

  • Gi informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
  • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
  • Hvis barnet har individuell plan, sørge for framdrift av planen
  • Sørge for at det er samarbeid mellom de forskjellige tjenestene, for eksempel barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten.
  • Koordinere alle offentlige tjenester (kommune, fylkeskommune og stat) og private som yter tjenester for det offentlige.

Søknadsveiledning

Kommunen skal selv tilby tjenesten til de familiene som har barn med sammensatt hjelpebehov. Du kan uansett ta kontakt med helsetjenesten i kommunen og ta initiativ til å få en barnekoordinator. Bruk skjemaet «melding om behov for individuell plan».  Bruk skjemaet "melding om behov for individuell plan": https://www.strand.kommune.no/_f/p11/i781a56f7-3f6f-4c36-a010-f492e68ffd9b/melding-om-behov-for-individuell-plan-v2.pdf

Selv om familien ikke får en barnekoordinator, skal du få et tilbud av kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene og du har rett til å få et helhetlig tilbud.

Søknadsklage

Dersom du mener du har rett til en barnekoordinator og ikke har fått det, kan du klage til statsforvalteren, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Hvis du ikke er fornøyd med kvaliteten på barnekoordinator-tjenesten, kan du klage på det også. Da klager du direkte til den enheten i kommunen som avgjorde retten til barnekoordinator.

Tonje Moen Skjæveland
Ergoterapeut
E-post
Telefon 51 74 24 40
Mobil 99 25 95 76